نظر تان خیلی عالی صرف به عالی همتان نه به پست فطرتان