Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

وحـــدت مـــلی گـُـــل ســـنگ‌هـــا PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط پرتو نادری   
سه شنبه ، 2 تیر 1394 ، 13:04

پرتو نادریاین روزها تا یادی از حکومت وحدت ملی می شود، نمی دانم چرا ذهنم یکی ویک بار می دود به آن روزگاران دوری که در دانشگاه کابل همه اش یا با اسید و القلی سروکار داشتم و یا هم در سرزمین «گل سنگ‌ها» با «الجی ها» و« فنجی‌ها» دیدار می کردم. وقتی فهمیدم که این گل سنگ‌ها چیزی دیگری نیستند غیر از الجی ها و فنجی‌ها، باورکنید برای گل‌سنگ‌ها دل‌تنگ شدم که چگونه همه هستی شان در هستی الجی‌ها و فنجی‌ها خلاصه می شود و گویی از خود هستی و هویتی ندارند.

شاید چنین است که همیشه به گل سنگ‌ها اندیشده‌ام و این که اگر الجی ها و فنجی با هم تفاهمی نداشته باشند، آن‌گاه سرنوشت گل‌سنگ‌ها چه خواهد شد! این روزها این اندیشه‌های دراز مرا به کشف بزرگی رسانده است که مبارکم باد! باید اعتراف کنم که من از برکت «حکومت وحدت ملی» به چنین کشفی رسیده ام!
راستش من پس از اندیشۀ های دراز و استفاده از چپه دوربین های «اصل انواع» و«انتخاب طبیعی» به این نتیجه رسیدم که: آن چه را که ما امروزه «حکومت وحدت ملی» می گوییم جز یک«گل‌سنگ سیاسی» چیز دیگری نیست. گل سنگی که تا همین روزها کشف نشده بود تا این که خداوند این اقبال بزرگ را برای من ارزانی فرمود کشف کنم! گل سنگ ها خانوادۀ بزرگ و رنگارنگی دارند، چنان که می گویند دست گم 200000 نوع یا گونۀ «گل سنگ» در جهان شناخته شده است؛ اما با گل سنگی که من کشف کرده ام، حالا دیگر «دانش‌نامه‌» های جهانی باید شمار گونه ها یا انواع گل سنگ‌ها را دو صد هزار و یک بنویسند، نه کمتر از آن.

چه خوب است که سرانجام در سپیده دم سدۀ بیست و یکم افغانستان سرزمین دانش‌نامه های جهانی راه تسخیر کند! به همین سبب گل‌سنگی را که من کشف کردم نامش را گذاشتم: «گل‌سنگ افغانی!» گل‌سنگ افغانی با خانوادۀ بزرگ گل‌سنگ‌ها خون مشترک و پیوند استوار و رفیقانه دارد:
•    گل‌سنگ‌ها در نتیجۀ تفاهم‌نامۀ «الجی‌ها» و «فنجی‌ها» با پا درمیانی و جبرطبیعت به وجود آمده اند که ضمانت همکاری و هم زیستی در میان آن‌ها را طبیعت بر عهده گرفته است؛ به همین گونه «حکومت وحدت ملی » یا « گل‌سنگ افغانی» در نتیجۀ تفاهم‌نامه یی در میان گروه های «تحول و تداوم» و «اصلاحات وهم‌گرایی» با پا در میانی و جبر« جان کری» به وجود آمده است که ضمانت هم زیستی در میان آن ها را امریکا بر عهده دارد.

•    هستی گل‌سنگ‌های یعنی همین، یعنی الجی‌ها جمع فنجی‌ها، دیگر هیچ گروه گیاهی در ماهیت و هستی گل سنگ‌ها سهمی ندارد. به همین گونه ماهیت حکومت وحدت ملی یعنی «گروه اصلاحات و هم‌گرایی» همراه با گروه «تحول و تداوم». آن گونه که گل‌سنگ‌ها بدون الجی‌ها و فنجی‌ها ماهیت و هویتی ندارند، به همان‌گونه گل‌سنگ افغانی یا حکومت وحدت ملی نیز بدون گروه‌های «اصلاحات و هم گرایی» و «تحول و تداوم» نمی تواند ماهیت و هویتی داشته باشد!

•    در «گل سنگ‌ها» الجی‌ها با اجرای ترکیب نوری غذای مورد نیاز را به وجود می آورند که فنجی ها نیز از آن استفاده می کنند؛ در مقابل فنجی ها الجی‌ها را در میان بازوان خود جای داده و از آن‌ها پاسداری می کنند ورنه الجی‌ها نمی توانند به حیات خود ادامه دهند و در آن صورت فنجی ها نیز غدایی نخواهند داشت؛ اما در حکومت وحدت ملی یا «گل‌سنگ افغانی» هنوز روشن نیست که کدام گروه الجی های تولید کنندۀ غذا اند و کدام گروه فنجی‌های که از الجی‌ها پاسداری می کنند.

•    گل‌سنگ‌های در جاهای نامناسبی می رویند، مثلاً بر روی سنگ‌ها، تنه های درختان کهن سال، به همین گونه دیدیم که گل‌سنگ افغانی یا حکومت وحدت ملی در جای نامناسبی یعنی به دور از چمن‌زار قانون اساسی، در سفارت امریکا در کابل رویید!

•    گل سنگ‌ها با تعاملات پیوستۀ خود با سنگ ها، آرام آرام سنگ ‌ها را می شکنند، پارچه پارچه می سازند و حتا به خاک بدل می کنند؛ حکومت وحدت ملی نیز که بر روی تاریخ دموکراسی کشور و سنگ صبر مردم روییده است، با مقابلۀ که با دموکراسی و شهروندان دارند، آرام آرام دموکراسی و سنگ‌ صبر مردم را می شکنند، پارچه پارچه می کنند و به خاک سیاه اش بدل می سازند!

•    گل‌سنگ‌ها نموی بسیار آهسته دارند، گفته می شود که در یک سال بیشتر از یک ملی متر رشد نمی کنند.حکومت وحدت ملی نیز بسیار آهسته رشد می کند. سنگ پشت‌وار حرکت دارد، چنان که دست کم در یک سال گذشته هنوز کابینه اش را تکمیل نکرده، ولایت‌ها را با والیان سرپرست اداره می کند. گذشته از این در این مدت زمان حتا یک ملی متر هم به توسعه گام نبرداشته است.

•    گل‌سنگ‌ها زنده‌‌گی درازی دارند، گاهی تا 4000 سال زنده‌گی می کنند و در گرمای 60 درجۀ سانتی گراد، زیر صفر نیز زند‌ه می مانند؛ اما این دو خاصیت در گل‌سنگ افغانی هنوز به درستی روشن نیست. در این رابطه پژوهش‌های آزمایش‌گاهی و ساحوی ادامه دارد که این امر در گل‌سنگ افغانی چگونه است! هم چنان در پیوند به این مساله نیز پژوهش‌ها جریان دارد که چرا الجی ها و فنجی‌ها در گل سنگ‌ها این همه شعور دارند که در کنارهم زیست کنند تا از یک سو گل سنگ‌ها هویت و هستی آن ها را پاسداری کنند و در جهت دیگر آن ها برای گل سنگ‌ها هستی و هویت بخشند ؛ در حالی که گروه‌های سیاسی « تحول و تداوم» و «اصلاحات و هم‌گرایی» یعنی همان الجی‌ها و فنجی‌های گل‌سنگ افغانی پیوسته با مشت و لگد بر سر یک دیگر می کوبند و نمی توانند در هویت و هستی خود را در گل سنگ افغانی پیدا کنند!


•    گل‌سنگ‌ها از هوای آلوده زیان می بینند، همین که ذرات زهری را جذب کنند، خشک می شوند و می میرند. این در حالی است که گل سنگ افغانی در هالۀ یک هوای غبار آلود سیاسی و ذرات زهری مافیایی فرو رفته است. با این حال در این کوشش نیز هست تا ذرات زهری دیگری را از قطر، کویته و پشاور جذب کند. مرگ گل‌سنگ‌ها با جذب ذرات زهری آغاز می شود. شاید گل سنگ افغانی وارد این مرحله شده است که در ادامۀ وضعیت نه به چهارهزار سال ؛ بلکه شاید به چهار سال زنده‌گی نتواند گام بگذارد. حال که جذب ذرات زهری آغاز شده است، که می تواند مرگ گل سنگ افغانی را در پی داشته باشد. در این صورت می توان در دانش‌نامه های جهانی نوشت که بعضی از انواغ گل سنگ‌های نه چهار هزار سال ؛ بلکه تا چهار سال هم به مشکل می توانند زنده گی کنند. در آن صورت این کشف دوم ثبت شدۀ من در « دانش نامه » های جهانی خواهد بود!!!


Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 216 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.