Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

 نمونه کلام عبدالصبور، عریف سپندکوهی PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط عبدالصبور،عریف سپندکوهی   
يكشنبه ، 22 اسفند 1395 ، 07:55

عبدالصبور،عریف سپندکوهیزنده گینامه
هزاره بیک متخلص به سوداسپندکوهی فرزند شاه سکندرجلالی در سال ۱۳۴۳ه ش در دهه زیباه منظر باشند ولسوالی اشکاشم بدنیا آمده درسن هفت سالگی شامل مکتب لیسه ذکور اشکاشم گردیده و درسال ۱۳۶۵ بدرجه عالی از صنف ۱۲ فارغ و درهمان سال به خدمت مکلفیت عسکری اعزام و درسال ۱۳۶۸بعد از بدست آوردن ترخیص از طرف ریاست محترم معارف بصفت معلم در مکتب ابتدایه خوشپاک مقرر گردیده و درسال ۱۳۷۰به لیسه ذکور اشکاشم تبدیل الی سال ۱۳۸۰ درآن لیسه تدریس نموده در سال ۱۳۸۱ به ولسوالی واخان خود را تبدیل و درمکاتب ،فطور،قاضیده،ورک و شخور مضمون  زبان و ادبیات دری را تدریس کرد درسال ۱۳۹۲تربیه معلم اشکاشم را در شعبه ساینس داخل خدمت درلیسه قاضیده ختم و درسال ۱۳۹۵ز طریق ریاست معارف به ولسوالی اشکاشم تبدیل و فعلآ در لیسه کندکاد مصروف تدریس میباشد.
ازین که نامبرده در یک خانواده فرهنگی بدنیا آمده و مرحوم پدرش از قلم بدستان بنام بوده درپهلوی مکتب حسن خط و نویسنده گی را از پدر آموخت همچنان از کتاب خانه بزرگیکه از آبا و اجداد در اختیار داشتند استفاده برده آهسته آهسته ذوق شعری در تخیلاتش پیدا شد که  اینکار سبب آن گردید برادر کوچکش شامیری ،شاپورسپندکوهی، را هم علاقمند به سرودن غزل و رباعی نموده  که خوشبختانه فعلان به سرودن انواع نظم دری دست رسی دارند و از شاپور مجموعه رباعیاتش بنام نواه سپندکوجمع آوری و از طریق سایت نشراتی  به نشر رسیده است
نامبرده در سال ۱۳۶۴ازدواج نموده که خوشبختانه ثمره آن سه پسر و دو دختر میباشد در پهلوی شاعری علاقمندی خاصی به  داستان نویسی داشته و مقالاتش گاگاهی از طریق سایت های نشراتی به نشر میرسد که مجموعه اشعارش شامل غزل ، رباعی،قطعه،مخمص و قصیده میباشد که متاسفانه نسبت مشکلات تا هنوز به چاپ نرسیده است
که نمونه کلام آن تحت نام (اخگرسپند) تهیه و ترتیب شده و پیشکش علاقمندان میگردد


اخگرسپند

حمد
بنامت  کرده ام آغاز من اشعار دیوان را            که هستی رهنمای  راه حق  برنا نادان را
الا ای صانح عالم که شد صعنت ترا آغاز        به چهل منزل فرا خواندی سریشت خاک انسان را
مرا کی تاب آن باشد که در شان تو برگویم        به جسم خویشتن اکنون نمیدانم من ارکان را
که نادانی در این وادی بسی سرگشته ره گم     با نزدت من چسان آرم کریما بار عصیان را
پناه جز در گه پاکت ندارم من در این عالم       که دور از من کنی یارب بلطف خویش شیطان را
امیدی بادرت دارم که رحمن و رحیم هستی           اگر اسان کنی برمن رحیما راه آسان را
بحق حیدر صفدر که وجه الاو یدالاست            بحق آنکه بر نامش فرستادی تو فرمان را
اگر بخشی گناه من به آن جفت بتول حق              شود روشن دلم هردم کنم یاد امامان را
منه دل را  درین عالم کجادروی بقاباشد
زحق،سوداسپندکوهی،طلب کن نور ایمان را

نعت
ای آنکه تویــی برتر ازجمله مــــبرا           زین روی زمین تابه سرتخت سریا
چون عرش برین تکیه گهت درشب معراج         زیبد بتو آن کرسی زرین معلا
درملک عرب چون قدم پاک تو افتاد      روشن ز رخت کعبه و هم مکه و بطحا
وصف تو بفرمان مجید درهمه اوراق        بی غیر تو برکس نه بگفتند که اقرا
درغار جبل  باتو  نظرکرد خداوند         فرقان بتو  نازل شده  در دامن حــرا
بی غیر توکس  نزد خدانیست  مقدم           سرخیل شدی جمله رسولان خدا را
آیاچه شود حال همه بنده زعصیان            واندم که شفاعت نکنی خسرو  دارا
،سودا،بقلم وصف پیغمبر نتوان کرد
زیرا که بود بحر کرانش نه چو پیدا
معلم
میکنم هردم بنامت افتخار ای رهنما           میگزارم در رهت دارو ندارهای رهنما
سیزده میزان بنامت روز عشرت ساختیم       جشن شادی کرده ایم مابر گزار ای زهنما
اززبانت الفت وعلم و ادب آموختم              هدیه کردی دانشت بریادگار ای رهنما
ای معلم از برای زحمت بی مینتت         برشنا آریم نامت در شمار ای رهنما
خاک پایت را مثال طوطیا مالم بچشم       زانکه هستی در نظر همچون مزار ای رهنما
تحفه از،سوداسپندکوهی، به یومت این غزل
کم بود گوید بوصفت صد هزار ای رهنما
صبح  و شام
دیداردوست گردش گلشن بودمرا         حفار جفاش سنبل و سوسن بودمرا
بریاد گار رشته زلفش گرفته ام          کزبسکه پربهاست بگردن بودامرا
صبرو قرار از کف من شد برای او        درصبح و شام اشک بدامن بود مرا
درمزارع و فاو محبت برای عشق          افتاده سرچوخوشه از تن بود مرا
درکشتزار منعت ایام روز شب            گریم که دیده ابر مهکن بودمرا
دهقان حسن مرغک ازپاافتاده ام           درخیرمنت دو دانه ارزان بود مرا
رستم صفت به عرصه میدان عاشقی           برسر هزار سنگ فلاخن بود مرا
خواب از سرت پریده ،سپندکوها، دریغ
شب تاسحر دو دیده بروزن بود مرا


غزل
در ره مهرو وفایت هردو پاه زولانه من      سوختی بال و پرم را در غمت پروانه من
در تخیل روز وشب هستم نمیدانم چرا؟         غیر منظور که دارم ازهمه بیگاه نه من
عشق را رهبر گرفته منزل دارم بسط             طرز رفتارم بیبینی عاقل دیوانه من
گاه به خواب گه جنونم درمیان عاشقان            جرعۀ نوشیده ام از ساغر پیمانه من
نیست پرواهکه دارم روزگار زنده گی            سالاها افتاده دورم از دیار خانه من
عمرها کارم به طفل دبستان بوده است             دربیان شعر دارم نکته طفلانه من
قول نادان را  گرفتن شیوه مردانه نیست       سرفدا سازم  به حرف عاقل فرزانه من
قامت خم گشته میبینی به حالم رحم کن      باری هجرانی تو دارم دایما بر شانه من
کی تحمل میتوان کردن براین بار گران      آسیا سنگ فراقت را به زیرش دانه من
همت  پامیریان  را  قله  نوشاخ  دان           نیستم  چغذ که شینم بر سر ویرانه من
زلف مرغولت به،سودا،شد کمند پای دل   
صید خون بال توهم فارغ زآب دانه من
غزل
چون صدای نارکت ای شوخ آید برسرم      لرزه می افتد به قلب و آتش اندر پیکرم
شعله عشقت نمی ماندبه دل تهنا اثر             سینه میگوید که من ام کوره آهنگرم
درنظر آید مرا گلدسته رخسارتو               نوگ مژگان میزند بر دیده تیرو نشترم   
موعید وصلت میسر نیست هجرانت فزون        تابکی در پردۀ رازی خیالت بینگرم
روز و شب پروانه ام بر گرد شعم عارضت       مقدمت افتد که بینی درلگن خاکسترم
درسینه ،سودا،کنون جز عشق  تو  نبود دیگر
نقش است مهرت برجیگرجزخال رویت ننگرم
غزل
گرسکوت سینه افگار دوران بشکند      یاد ایامی که دست ظلم گاران بشکند
ناله مظلوم اگر درسینه بی تابی کند        پایه تخت سیتم های غریبان بشکند
کی میسر میشود یارب که بینم اختلاص      پیکرش دراجتماع ملک افغان بشکند
ریشوه خاران رابه عالم لقمه نان حرام     زهر گردد دردهن فالوده دندان بشکند
رونق بازارعالم کی شود سنگ وطن         قیمت الماس رالعل یدخشان بشکند
حدل و انصاف و عدالت دروطن،سودا،کجاست
پای دزدان را مگــــــررنجیر زندان  بشکند
غزل
یاد آن طرفه زمانی خبرت آمده بود              قاصد وصل گمانم زدرت آمده بود
بوی مهر تو اثر کرد بداین خسته مشام         که نسیم سحرهی هم زیبرت آمده بود
کی فرامش شود ای دل صد پاره ترا         رنج هجران که زمانی به سرت آمده بود
پای دل را به هزار حیله بیزد زولانه         موی مرغول که بند کمرت آمده بود
هر نگاه تو به آهوی ریــــــالی ماند             گوی صیاد کمان درنظرت آمده بود
سوختم از غم و ای شوخ نکردی یادم
به مشامم زنسیم   سحرت  آمده  بود

غزل
ای سرو چمن در هوس روی تو هستم             دلرا بکمند سری گیسوی تو بستم
روشن بنما ز وصل خود خانه دل              دایم نگران دوچشم برسوی تو هستم
این کفر دلم را بوصالت بکن اسلام             مفگن زنظر دور که هندوی تو هستم
خواهند کسان قبله که اوسنگ گلی است         بس قبله مرا، طاق دو آبروی تو هستم
بسیار نتانم  که کنم یاد توهمـــــــا              درشام و سحر بدل ثنا گوی تو هستم
ای جنت اگر وصل تو درچنگ اید         من در طلب آب زچهار جوی تو هستم
زاهید تو ز،سودا،چه پرسی وچه خواهی
دلباخته  ساقــی  و صبوی او هستــم
غزل
دیدم نگار خویش بدامان کشت زار       دربزم عشق رفتم دل را زدم قمار
صیاد دام در ره من بی خبر طنید           مرغ دلم بدام محبت بشد شکار
حیرانه شدم بکار فلک اندرین جهان      اشک روان عاشق کی میدید قرار
آگاه زحال جمله عالم بود خدا           آه فغان ماست ازین چرخ بی مدار
کی فرصتم دهد که بیارم سخن زنم        تادرقدوم دوست کنم جان خود نثار
رحم ای فلک بحال ظیفان بی زبان      کز هجر دوست شام و صباح ایم اشکبار
،سودا،فغان زچرخ جفا پیشه تابکی
نیکی بکن بدهر بد را به بد سپار

غزل                                                                           
مقام  خویشتن  را دان  دلا در راه انسانی    
برون کن ازضمیر خود  همه  افعال  حیوانی
کمال آدمی باشد  شرافت   برتـــن   آدم     
خرد  را کارفرماشو که باشد خویشتن دانی
ترا  نفست گران  کرده درین میدانگه ذلت         
مبرا گرشوی  جانم  مثالئ  مرغ    پـــــرانی
وگر مغروری خود گردی که دارم قوت بازو      
فلک روزی سرت تازد ندارد عهدوپیمانی
حسد با کینه و شهوت غرور و غیبت و جعالت       
تمامـــا  نفس  اماره  بود  کردار شیــــــطانی
رسیدن بر در مطلب نباشد جز ره تقوی     
بترس ازآن چنان روزی که آخر میشوی فانی   
بدنیا  هیچگه  دل را نمیبندد  دمی عاقل                           
مکن کاری چنین "سودا"که بار آرد پشیمانی

در دام عشق
ستمگرمرغ دل تاکی اسیر چشم جادویت         رگ جان بسته میبینم بتار عمبرین مویت
وصالت آرزو یم بود زلف پیش پا افتاد         نمیدانم چسان آیم ظیارت بر سرکویت
اگر یادت کنم جانا بقلم شعله افروزد           زبان د رکلام میلرزد بوصف قد  دلجویت
منم،سودایی باشندی،که یادت میکنم هردم
نباشی گر بفکر من زجان هستم دعاگویت
غزل
دیدن بیاض گردن چشمانم آرزوست          معشوقه عزیزدو زلفانم آرزوست
باشم شب به هم گیرمن آن دو رلف         همرا دو نار دو نار سینه بدانم آرزوست
کم کن تو ناز زانکه نداریم تاقتی                پروانه وار سوختنی میدانم آرزوست
یک نکته بگو که شود تسکین دلم                 دایم مراد دلبرخندانم آرزوست
لکین مزن خنده تانشود رقیب               نادیدن رقیب حریفان ام آرزوست
همچون گلان تازه دایم میان باغ               من بلبل هم ناله بستانم آرزوست
از گریه فراق فتادم زچشم خویش                دارو بیا تو زود بدرمانم آرزوست
مثلی گلی بنفشه درقلب کوهسار             گرد ترا بسرمه چشمانم آرزوست
پرسند که سوز دل زکه آید بگوش ما           عاشق منم ناله و افغانم آرزوست
هرچند آرزوی تو کردم نیامدی               جانا بیاکه بوسه لبهانم آرزوست
،سودا،بسوخت از غمت ای بیفای ده
دیدار دوست از شه مردانم آرزوست
غزل
یارکم جلوگری عهد شکن میباشد          لب سرخ صنم ام لعل یمن میباشد
دیدن روی بزیبش بدم ماند هوش          قاصیدم جانب یار باد وطن میباشد
بعد مردن چوکسی شانه کند تابوتم            چند خالیست که در روی کفن میباشم
لزت زنده گی را هیچ ندیدم دردهر               قلب پرخون فقط حاصل من میباشد
هرکه،سودا،صفت از مادرگیر زاید
لب او خشک چو اصعاب حسن میباشد

غزل
ای بیوفا که مهر وفا در تونیست،نیست        رحمی بحال رنگ حینا در تو نیست،نیست
بیچاره همچو من که بدام تو گشته بند         واقف زحالم هستی وفا در تونیست،نیست
مردم  در انتظار وصال  تو ایدرغ             باری نظر به مرده ما در تو نیست،نیست
مویم سفید گشت زهر آه که میکشم              پیمان به حرفی گفتی چرا در تو نیست،نیست
پیمان شکستن تو دلم را رمیده کرد
ترس ازخدا رحم،بسودا،درتونیست،نیست
غزل
ای دلم گفتی بداغ من دواه ای نیست نیست       کز چرو پروانه میسوزدصدای نیست نیست
راه روم در عشق مدح او مرا باشد هنر        کین سخاوت در خری هر پادشاه نیست نیست
بلبل از شب تا سحر فریاد افغان میکند         خنده گل را نمیبیند وفای نیست نیست
هیچ سختی نیست در دنیاه زهجران سختر         جزاز این بر عاشقان دیگر بلای نیست نیست
بهر عشقش را شناه کردم که صیدآید به چنگ       شست خالی در کفم آثار ماهی نیست نیست   
سینه ام گشته پلاژ از رفتن آب دو چشم           سنگ دل را زره از آشناهی نیست نیست
تحفه از،سودا،اگر خواهی سرودش را بخوان
غیر از مهرو  وفا ما  را طیلای نیست نیست

غزل  
ای بیوفا تو لاف محبت چرا زدی           سنگ جفا بسینه خود آشنا زدی
کردی دلم به حرف دروغین خویش شاد        آخیر زراه کرده خطابت تو پازدی
ای بیوفا زآه دلم کی شوی بدر             جزبم بسوی خویش نمودی گپها زدی
رحمی بکن که خسته سر گشته ایم ما       درد هر بیوفا تو خلاف گپ ها کدی
تا انکه جان بقالب،سودا،بدی قرار
واضع بگفت که ترا کی رها کدی
غزل
ای دلبر جهرار مرا میسوزی      ای ماه شب تار مرا میسوزی
سوختم بهجان چند که دودم به هوا رفت       درعشق تو چند بار مرا میسوزی
جانابه چی مارا زده تیر بمژگان         با ظلم و به تکرار مرامیسوزی
بلبل صفتان درغم چشمان خود ای گل       از اول صبح تابه شبتار مرا میسوزی
چندان شب هجران تو را دیده ام ای جان        باوعده  بسیار  مـــــرا میسوزی
یک مژده بمن دادی آنم زبهرت رفت            چرا به چنین کار مرا میسوزی   
،سودا، بکمند سر زلف  تو  فتاد
باآن رخی گلگون گل نار مرا میسوزی
غزل     
هستم در آرزویت هرکس که بیند بیند         بندم بتار مویت هرکس که بیند بیند
این کار نیست ساده عشقت بدل فتاده          ساقی بیار باده هرکس که بیند بیند
بشنیده گوش آوازه زان شوخ سروی تناز      مطرب تو ساز بنواز هر کس که بیند بیند
عمرام گزشت یاران چشم چوژاله باران         قلبم چو لعل غاران هر کس که بیند بیند
ای آنکه عشق دانی جز فکر یار جانی        نبود دیگر نشانی هر کی که بیند بیند
عشقت مرا جنون کرد قلب مرا چه خون کرد
،سودا،دهم زبون کرد  هر کس که  بیند بیند
غزل
ای در یغها در فراق یار جانی سوختم      رحم برجانم نکرد او در جوانی سوختم
همچو شمع در گرفت درشب تاریک من      من چو پروانه شدم در زنده گانی سوختم
لاله  آسا داغ بگرفت ایندل معزون من        زان زمان کبکم ردستم شد پرانی سوختم
بی وفایی پیشه اش بنموده آن سرو چمن     پیش رویم همچو طفلانه شد دوانی سوختم
همچو،سودا،ناله ها کردم بدر باری خدا
درفراق رویت ای لعل یمانی سوختم
غزل
شینم به سپندکوه تورا یاد کنم       از هجرو صال تو چه فریاد کنم
گرآه کشم هجـــــر بفریادآید         کو فرست آن که طبع آزاد کنم
قلبم فشرده گشت زهجر تو در جهان     باتو مگر حکایـــت فرهاد کنم
شرین اگر بدام و کمدت نظر کنی         منم نظر به حسن پر هزاد کنم
باری نظر فگن به اسیران خویشتن        تاجان فدای قامت شمشاد کنم
یارم نگر بدام تو بندیم چو،سودا،
بیت دیگر بوصف تو بنیاد کنم

غزل
مرغ روحم در هوای عشق او پر میزند        سخت میترسم که صیادش به خنجر میزند
رنج رخسار و دو چشمش را تحمل میکنم          نوگ مژگانش میان سینه نشتر میزند
شوخ من لیلا صفت بری گزند چشم زخم      چون سپندی کوه منجنون ام به مجمر میزند
دامنم پر خون شده از دیدن لعل لبش              تیغ ابرویش مرا شمشر دیگر میزند
از نوشتن روز شب ،سودا،نشد دستت قرار
عاقیبت سوزی دلت آتش به دفتر میزند
غزل
قاصد بیا و قیصه آن گل بدن بیگو      چیزی که گفت بهر تو آن را به من بیگو
ای بلبل از طراوت گلشن چه دیدهی       کز روز گار تیره و تارت سخن بیگو
از رمزهای نرگیس آن زلف عنبرین          زآن ابرو کمان لب از دهن بیگو
محراب من که گوشه ابرو دلبر است                دندان پر بها چو در عدم بیگو  
،سودا،چه کردهی که عشقش به دل نشت
مهرش مثال روحست درین این جسم تن بیگو
غزل
از تهی سایه ات ای سرو گلستان رفتم          دست بر سر زده و دیده گریان رفتم
یک نفس باتو میسر نشدم صحبت گرم      لرزه افتاد مرا بر لب دندان رفتم
سردی هجر اسر کرد به جانم افسوس      شدم ار آمدن خویش پشیمان رفتمپ
رازی بسیار بدل ماند زبودی اغیار        داخل خانه نشد فرصت پرسان رفتم
سال ماه در هوسی قدره ات ای آب وصال      تشنه لب از برت ای چشمه ایوان رفتم
فکری،سودا،فراق تو مرا کرد جنون
همچو مجنون زغمت روی بیابان رفتم
غزل
ای که در حلقه چشم تو نگاه دیگر است        به وفایت نرسم دانکه بلای دیگر است
حلقه زلف تو در دیده من داد جواب           ایکه در دام نیفتی به پای دیگر است
مهرت عیبت زد و در دل المی بینا کرد       ترس هرگز نکنی عشق رضای دیگر است
ای طعبیب از سر بیمار وفا دور مزو        بر درد دل من دان که دوای دیگر است
درس عشق تو بهر پرده دل کرده رقم         تا به مردن نرود درو صدای دیگر است
شده بدنام  وفای  تو به عالم،سودا،
گروفایش نکنی روز سیای دیگر است

باعرض حرمتتهیه وترتیب عبدالصبور،عریف سپندکوهی،
تاریخ......................8/2/2017

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 203 مهمان آنلاین


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.