سلام
بنده به عنوان یک ایرانی از این شعر لذت بردم..

فقط در مورد یک شخصیتی در شعر سخن گفته شد. منظور از «امام» چه کسی بود؟؟خوشحال میشم ایمیل کنید. چون بعید است اینجا دوباره برگردم.