سلام خدمت بانو واسوخت !

سلام های گرم مارا پذیرا شوید سپاس از اشعار جدید و ناب شما که خیلی عالی سرود ه اید واقحا که در دل هر انسان این سرزمین چنگ میزند ، گلسنگ باشید .


نوید حکیمی
کابل افغانستان