برادر نهایت محترم و عالیقدر!
شعر عالی شما بیانگر واقعیت های جامعه ما است. ای کاش همه قلم بدستان به عوض دامن زدن تفرقه های قومی و مذهبی، مانند جناب شما اشعار و مضامین برای اصلاح جامعه بنویسند.