خداوندا بحق شب قدر این کشور خسته از جنگ مارا از شر دشمنان اسلام نجات بده دشمنان این وطن را که همان ا دشمنان اسلام اند سرنگون وشرمسار بگردان
ای خداوند عزیز وبا قدرت تو خدای ما هستی ما جز تو دیگر فری اد رسی نداریم به فریاد ما برس وازن حالت زار وهلاکت بار نجات مان بده و دشمنانت که میخواهند دین اسلام را نام بد بسازند انها را خوا روفقیر بگردان دوستانت را شجاعت وشهامت توفیق نما تا دشمنان اسلام را سرنگ ون ونابود بسازند.

خدایا چنان کن که درانحام کار
تو خوشنود باشی وما رستگار
من بنده زار وفقی ر توام
نام مناست درین دیار سردار