سلام های گرم ما را پذیرا شوید امیدوارم که با اعضای فامیل محترم تان دارای صحت کامل باشید اشعار که سرو ده اید خیلی ها زیبا است گلسنگ باشید .


نوید
کابل