Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

خوابهـــای طـــلایی PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط نورالله وثوق   
دوشنبه ، 7 شهریور 1390 ، 13:03

نورالله وثوق
خط عمودی اندیشه هایم را
روی سرت بکوب
شب باخیال راحت پشت بردیوار تمدن بخواب
خوابهای طلایی ات را
حتی باخودت
درمیان منه
باور کن می ترسم
تعبیر به دیوانگی ات کنی

....

دروازۀ اطاق تفکرات موحوم ملاعمررا

به کوری چشم

همه یک چشمها

به دست انتحار بسپار

.....

درچوک شهدای قندهار

آنجا که یاران قدیمم

استقلال را

با ماژیک خون شان

به رنگ سبز

برروی دیوار تبسم

نوشته اند

:

.....

آزادی

آزادی

آزادی

.....

داری از

بتون خرافات برشانۀ جهنم

برپا

دار

ملا ضعیف را

باقوت

مومیایی شده اش

بران

بیا

ویز

و انتقام دشت گل سرخ را

وبامیان شمامه را

از یاران کرنیلهای پنجابی

بگیر دختران تیزاب زده را

فریاد بزن

و گروه گروه را به تماشا طلب

یادت ازسنگباران بیوه های

یادگار

دوران

پیروزی باطل برحق

و

تشریف

مشرف برشریف

نرود

ودختری از شرق را

که مادرهمه تباهی ها

بود

نیز

به یاد آر

امابراوببخشای

که خود به دست فرزندان خلفش

سرنوشتی بهتر از بیوه های دیگر نداشت

الفاتحه مع الصلوات

......

برنامردیهای زمان

بخند

.....

درحضور چمن حضوری خالی از طراوت

میدان یادگاریی بساز

و

مجسمۀ اززنی

بیگناه را

....

آنی که

باهجوم تیشۀ اندیشۀ بن لادنهای

مادر انگلیسی

وپدر امریکایی

برریشۀ شان

پسران دیده برراه را

سفارش به مهربانی کرده اند

.

وخود قربانی سنگهای خراطی شده پشاوری گشته ا ند وهنوز به خون خودآغشته

....

یادآرکه

پرده داران امروز کعبه

خود

ریش فرانسوی

!!!

می گذارند

وجام شراب را همراه

گلواژه های فرانسوی

درآسمان

هواپیماهای ویژه

سر می کشند

......

من آن نیم که حلال از حرام نشناسم

شراب باتو حلالست وآب بی توحرام

.......

ونیمه مست

!!!

گاهی هم باچشمکان خماری

باخود می زمزمند

:

من وانکار شراب این چه حکایت باشد

غالبا این قدرم عقل وکفایت باشد

............

و

درزیرحجاب

سونای هوایی

ازپهلوی

موهای خرمالوی

نازنینی

درحالیکه

...

یک دست جام وباده ویک دست زلف یار

........

فریاد وااسلاما

سرمی دهندو

مردم

وجهانی را

می خوانند

برای پوشش یک متر ریش فرا

وزنان راخانه نشین میخواهند

ورفتن دختران به مدرسه را

حرام

والسلام

.......

الجهاد فی السبیل السیاسه والّریاسه

یعنی همین

.

دین اینان یعنی

دین برای دیگران

......

آنچه رابه خود نمی پسندی

اقلا

به دیگران بپسند

......

و

توخود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل

........

و

بیدل را به استهزا فرا میخوانند

:

تکفیرش می کنند

.......:

این قدرریش چه معنی دارد

غیرتشویش چه معنی دارد

......

تبر ابراهیم را بردار

وبرفرق

بتهای زمانت بکوب

هشدار کرزی ازاین قضیه بویی نبرد

والا فردا صبح زود

با

یک چشمک زدن

قبل ازطلوع طبل تلاوت ترنم عید رمضان

همه فرزندان انتحاررا از زندان آزاد می کند

وبه ریش سازمان عفو بین ا لملل

به بخشید

می بخشد

ودرجا

-

ازده بیست سی جهل پنجاه الا ماشاالله ملا متقی وملا نتربوق

وملا راکتی

وازهزار ملای دیگر

هبل

لات عُزا

و

بتخانۀ می سازد

البته برای

....

.........

او

فکر

فتوای کفر اهالی دشت میلۀ گل سرخ را

باصدای دلخراش ملا نیازی

باغروری آزمند

به دستان خودش به تصویر کشیده است

جغرافیای طوفان اندیشۀ او

همیشه

تاریخی است

دست کمش مگیر

اوبه تنهایی نمی فکرد

هرچندگاهگاهی تیرهایی را

به تاریکی رها می کند

زیرا ملا برادرها

ملا خرم ها و

..

خاکۀ خون آلود حرفهای هزار پهلورا

قبلا تسلیم اوکرده اند

.

....

قسم بر حضرت شیطان

بیچاره کرزی بی گناه است

.

او یک مترجم خوبی است

تادیموکراسی بوش را با

انشای اوباما

دوراز چشم من وما

وباتقریر

خانم کلنتن باز خوانی کند

حضرتش

دیکته را باالفبای بن لادنی می تمریند

هرروز که ازخواب حشیشی

برمی خیزد

به تکرار مشقش می کند

.....

گاهی می گوید

گرندانی غیرت افغانیم

چون به میدان آمدی میدانیم

.....

گاهی هم ازدوستان هم کلاسش جدا معذرت می خواهد

.

میخواهد

که

گفته هایش را جدی نگیرند

و

ناگفته پندارند

.....

چشمک بزن ستاره

...........

چه کند زبان گشتی است

آخرهمین زبان سرخ است

که سراو.من. و

...

رابرباد می دهد

......

گاهی ازبرادران باجان برابرش می پرسد

آخر

چرا

چرا

عزیزانم برای خدا

پرونده های تان

را سبک ترسازید

کرده های خودرا ناکرده

پندارید

یااقلا انتحاری را

که دستورفرمود نش را

نوش جان فرموده اید

کمتر بوق وکرنایش سازید

قرآنهایی

را

که

همراه

با

قاریانش

اول نماز صبح

باشعله های انتحار

عجین کرده اید را

حتما انکار فرمایید

........

چه کند

حق نمک را چسان برجای دارد

.

من هم اگر اوبودم

شاید همین گونه می اندیشیدم

رفاقت است

......

مردی یعنی این

..

او

خوب می داند

که واژۀ شرافت

یعنی

شرارت

اما تعبیرش گاهی فرق می کند

شرارت وشرافت از یک صیغه

ساخته می شوند

یعنی مصدر هردویکیست

شرافت و

شرارت

هم کوچه اند

.

مگر جز این است

.

اوهرنیمه شب درخواب

خواب پنبه دانه می بیند

ومی بیند

که باکمک اساتید آنچنانی

درمدارس سفارشی

ابجد هوز صخض را

تبدیل به حروف لاتین ساخته است

تا

دیگرزبان مادری سرزمینش را

زبان فردوسی وسنایی ومولوی را

می گویم

اتاترکانه

تقدیم تاریخ کرده باشد

.

.......

اتل متل تو توله

گپّا همه یه جوره

........

بیچاره برسرچاراه پارلمان

فریاد می کشد

همه مان

با تقلب مخالفیم

....

زیرا او

هرگز با تقلب

ازیک کاسه وکوزه آب ننوشیده

...

فقط همپیاله گانش

برای مصلحت مملکت چند ملیون برگۀ رای از آنسوی مرزها

باخود

آوردند

ودرصندوق حضرتش ریختند

.

این که تقلب نیست

لعنت برمتقلب

...

رییس مغفور

ما

ندانسته گاهی

زبانش می سرخد

چیزهایی بردهان می راند

که ازپشت هضم آن روزها

بالا می رود

خوب مشق دیمو کراسی غربی همین است

......

همه قبیلۀ من عالمان دین بودند

مرا معلم عشق توشاعری آموخت

.....

او با گردنی برافراشته

به دستور ملاعمرها

مدال افتخار وزیر اکبرخان را برسینۀ مکناتن های وطنی می چسپاند

.

....

هی{ به مدال می رسد دیده شود چه می شود

جوجه به بال می رسد دیده شود چه می شود

} نمی دانم چرا

خوابهایت دیرتعبیر می شوند

همین دیشب مگررویای فرارراندیدی

.....

تونبودی

که گفتی

دیدم

عزیزان بالا بالا نشین را

با چمدان های پر ازدلار

پرکشیده اند

وآمادۀ پرواز اند

و

برمی گردند

به رستورانهای فلادلفیا

.

آری

لوس آنجلس

واشنکتن

و

......

هرروز

در انتظار قدوم یاران سفرکردۀ شان اند

.......

رواق منظر چشمِ من آشیانۀ تست

کرم نمای وفرودآکه خانه خانۀ تست

....

چشمان شان را

کلاغ ها کنده اند

انتظار واژۀ کمر شکنی است

در انتظارم کی

از در درآیی دلبر درهوای رونق بیشتر

باسرمایۀ افزونتر

.

باید یاران

خون ملتی را

که درشیشه

فرموده اند

جای شراب ارغوانی

به رقاصه های

بین المللی

ریاست

پس از صرف

غذای خنده های پیاپی

تقدیم کنند

مشتریان همیشه بدمست

رستورانهای سیاست را می گویم

هوراهوراهورا

...

میدانم

هنوز وقت است

باش تا صبح دولت حماسه ها

سحر پاورچین ازرا ه سررسد

مواظب باش

زود ازبستررویاهای آنچنانی

برنخیزی

عمودهای آهنین اندیشه ام را

برسرت محکم بکوب

.

دستهایت را خوب به آن به چسپان

مبادا زنبور ی ازسرچشمۀ کینه ها پرواز کند

ویک باره به جای نوش نیش بارانت سازد

.

زیرا

همه زنبورها عسلی نینتند

بعضیها

ازسرچشمۀ حنظل عطش را نوش جان می کنند

اینها حتی به همباوران خود نیز ترحمی را

دریغ میدارند

وشاعرانی که آینۀ تمام نمای ملت خویش اند

را

با هجوم شان عقده باران می سازند

ومی بازند

.......

هشدار زود ازخواب

پا نشوی

پله پله

تاملاقات

انصاف

پایان بیا

پایان

پایان

پایان

کمی پایین تر

بس

بس

بس

سحر درراه است

وآدمی ازنوبا

باتو

همراه

ولی این بار سوار برکشتی نوح

وهمصدا باصبر ایوب

وبا استقامت عصای موسای کلیم

دور ازچشم سامریهای رجیم

وبا استعانت از انفاس مسیح مقدس

برسر

نمادین

بولهب های زمان

می کوبد

:

......

تبت یدا ابی لهب

.......

.

وماراهمین بس

ها

نه به این زودیها

نرم وآهسته

همواره

هموار

دستت را به میله ای

عمودی اندیشه ام محکم

بسپار

مرا به خاطر دار

اما نه بر روی

دار

.....

وعمود اندیشه ام را نیز

........

نورالله وثوق

یک شنبه ششم شهریور 1390

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 120 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.