Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

خیـــر کـــل PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط رشاد وسا   
چهارشنبه ، 21 آبان 1393 ، 21:34

خیـــر کـــل
بیا تا خرد را ستایش کنیم
به محراب دانش نیایش کنیم
خرد برترین گوهر آدمیست
خرد زیور و افسر آدمیست
خرد پرتو زندگانی بود
خرد مشعل جاودانی بود بشر شد بشر از کما ل خرد  
مرا برده از خو د جما ل خرد
«کنو ن تا چه  دار ی بیار از خرد »
که تا ریکی از جا ن مسکین برد
بیا بشنو از من نوای خرد
که من سر نها د م بپا ی خرد
خرد نیست  جز خیر کل خو ا ستن
همان کشور خو یش آ راستن
بیا  را ی بو م و بر خو یشرا
بزن مر همی سینه ریشرا
مسلما ن نمایی مکن ای پسر
مکن مشق و تمرین اکت و هنر
مسلمان نمایی نیا ید بکار
اگر مردی آ ثار دا نش بیار
مسلمان  نما یی ندارد هنر
که این شیوه عامست در بوم وبر
برو ی خو د هر کس نقا بی  زند
اگر چه به خلو ت  شرا بی زند
کند چور و تا را ج خلق خدا
مگر گو ید هر دم خدا یا  خدا
به این مکر وتز ویر نفر ین کنید
به این عقل و تد بیر نفر ین کنید
اگر تو مسلما ن و یا کا فری
همان بار خودرا خودت میبری
چرا  محتسب حکم تکفیر  داد
و آ ن بینوا را  به  زنجیر داد
زفتوا وازحکم اعدام او
بسی خون بیچاره در جام او
که ملا  ز تکفیر در پیش شاه
رسیده به ثر وت به هستی و جاه
ز تکفیر حلا ج بر دا ر شد
جها نی در ین غم گر فتا ر شد                   
ملا دیده بر چشم و ابر وی شاه
د هد حکم   تکفیر هر بیگناه
که تا تخت آ ن شه بود بر قرار
چه  پروا اگر خلق شد تار و مار
خو رد نا ن نه از زور با زوی خو یش
خورد نا ن از آ ن رو ی پرمو ی خو یش
خو دش را وکیل خدا ساخته
قیامت به میهن بپا ساخته
لکم دینکم و لیدین را بخوا ن
حق خو یش و از دیگرا ن ر ا  بدان
و لیکن کنو ن عصر علم و فنست
برا ی ملا این جها ن مد فنست
ملا یا ن کنو ن بینو ا یا ن بو ند
از ین وضع آ شفته حیرا ن بو ند
نه ر یش و نه د ستار کا ری کند
نه شاه ستمگار کا ر ی کند
همان به که تر ک ملا یی کنند
مگر تا سعا د ت کما یی کنند  
زکشتار و تاراج خلق خدا
زحرص وزتزویر وصدناروا
بیک پیسه درپیش مردم شده
سررشته ازپیش او گم شده
«عبا دت به جز خد مت  خلق  نیست
تسبیح و سجاد ه و دلق نیست» به
و  طن شد خرا ب از کرا ما ت شان
زجهل وجنون و  خر افات شان
همه نام دین بر زبا ن دا شتند
غم رو نق این د کا ن دا شتند
ر سید از ملا یی به تخت و سریر
بنا مید خو درا امیر و وزیر
وهر بی سرو پا ی دزد و دغل
برد نا م دین و زند در بغل
ملا دشمن علم و عا لم بو د
ملا دشمن نسل آ دم بود
به دور افگن این ریش و دستار را
به دور ا فگن ا فکار بیما ر  را
بیا مو ز یک حر فه و پیشه را
مزن بر  کمر گا ه من تیشه ر ا
اگر د ین چنین دشمن آد مست
دیا نت غم وغصه و  ما تمست
جدا با ید از د ین سیا ست بو د     
ملا و سیا ست  خیا نت   بو د

خیا نت  به ملک و به مرد م  بود
سر رشته مملکت گم  بود
ملا ی سیا سی نیر زد به هیچ
فقط  کار مر دم شو د پیچ پیچ
ا گر تو ملا یی سیا ست مکن
و گر میکنی پس  اما مت مکن
ملا را بگو کز سر سا ل نو          
ز شورا بر  ای و به مسجد برو
که شورا نه جا ی ملا یا ن بود
که جای ملا یا ن نما یا ن بو د
ملا ر ا بگو از برا ی خد ا
سیا ست جدا و  دیا نت جدا
که ا ین دو نبا شد به  هم سا ز گا ر
که ماهی ندارد قرابت به مار
سیاست  ز مردان  دا نش نکو ست  
نه ملا  که کا رش بکو  و  نکو ست
ملا و ملا یی نیا ید بکار
سخن ها ی وا هی نیا ید بکار
سخن  ها ی مو هو م عهد  قدیم
نبا شد پذ یرا ی عقل سلیم

سخن های  پو  چ  ز مان حجر           
که از  سیر دا نش ندارد خبر
سخن های  دور  از قبول  خرد
چنا ن  کا ب روی ترا میبر د
خرد پیشه و دا نش  آ  مو ز با ش
سر افرا ز و  بیدار  و پیروز  با ش
سخن گفتن من خرا سا نی است
مرا این سخن گفتن ارزا نی است
که عمر ی سخن  ها نیو شید ه ام
کنو ن چو ن خم باده جو شیده ام
بد ا نش بیا را یم  اکنو ن سخن
به کر دار مردا ن عهد کهن
به کردار فردوسی نام  دار
که  تا ما ند از من سخن یا د گار     
سخن گفته ام در زبا ن در ی
که با شد ز با ن دری ما در ی  
زبا ن خرا سا ن  زبا ن هر ی
زبا ن در ی را مبین سر سری
زبا ن زبا ن آ ورا ن  جها ن
زبا ن گرا میی  عهد کیان
زبا ن خراسانیا ن ستر گ
زبا ن کیا نی شها ن بزر گ

زبا ن  تهمتن  زبا ن  قبا د
زبا ن دلیرا ن با فر و داد
زبا ن کهن زا بل و هیر مند
زبا ن سخن پرورا ن خجند                   
زبا ن فر یدو ن و اسفندیا ر
زبا ن سمر قند و بلخ و تخار
زبا ن سمنگا  ن و سهرا ب  و گرد
که در روز میدا ن ز ر ستم ببرد
زبا ن نر یما ن و سا م سوا ر
ابر پهلوانا ن پار و پرا ر
زبا ن بخارا و کابلستا ن
زبا ن  زمین داور و سیستا ن
زبا ن بدخشا ن و کا بل زمین
زبا  ن سخن پر و را ن  گز ین
زبان غز لهای شور آ فرین
زبا ن دلا ویز و نغز و شرین
زبا ن   ترنم زبا ن غزل
غزل ها ی بی جو ره و بی بدل
ز با ن ترا نه  زبا ن ادب
دریغا که شد پا یمال  عر ب

ستم از عرب دیده است این زبا ن
ز با ن ادیبا ن و نام آ ورا ن
فرا مو ش  ما نا م تهمینه  شد
زن ما حمیرا و  صبرینه شد
فر ا مو ش ما نا م سهرا ب شد
و نام کسا ن غو ث و محرا ب شد
فرا مو ش ما شو کت پار شد
و  آ ن روز رو شن شب تار  شد      
به زشتی بخوانند مارا بنام
چه نامی همه بنده زاد وغلام
غلام فلان وغلام فلا ن
غلام سرافگنده و ناتوان
ز ن و مرد میهن عر ب گو نه شد
گر فتا ر  رفتا ر و ا ر و نه شد
طلسم عرب کرده افسون ما
د غا ی عر ب کر ده مغبو ن ما
قد یر و جد یر و  جر یر یم ما
حقیر و فقیر و  ا سیریم ما
ا سیر کلا م و بیا ن عر ب
اسیرجفای عیان عرب
نه ز ین با ژ گو نه پشیما ن شدیم
مجا هد شد یم و به میدا ن شد یم

فر ا مو ش کر دیم تا را ج را
هما ن دا د ن جز یه و با  ج ر ا
کنو ن ا ز عر  ب  ما عر ب تر شد یم
پر یشا  ن  و مسکین و ا بتر شدیم
ز خو د رفته ایم و مسخر شدیم
عرب باشه و ما کبوتر شدیم
فرا مو ش کر دیم فر هنگ  خو د
ندا نیم ا ین کرده  را ننگ خو  د
که ننگست  ا ز خو  یش بیگا نه شد
ز  ا فسو ن بیگانه د  یو ا نه شد         
کنو ن سنگ ایشا ن شده سنگ ما
هما ن جنگ ا یشا ن شده جنگ ما
کنم گر یه  بر حا ل خو د زا ر زا ر
بنا لم بسی ا ز بد رو ز گا ر
نه بو دیم  کا فر  نه هم بت پرست
چرا ا ین  عر ب  پیکر ما شکست
چه آمد به  چنگ وبه چنگال ما
تعصب  فزو ن گشت بر حا ل ما  
بنا م خدا کشت و کشتار کر د
غنیمت بر و  ی شتر  با ر کر د

به گل وا ژ ه ها  گفتگو  کر ده ا م
به گفتار پا کیزه خو کر ده ا م
سخن گفته  ام چو ن زر تا بنا ک
سخن ها ی رو شن سخن ها ی پا ک
سخن ها ی شیر ین سخن ها ی نا ب
سخن ها ی چو ن پرتو آ فتا ب
شخن های دور ازدروغ و ریا
سخن های چون باغ سبز خدا
سخن ها ی ما نند  آ ب روا ن
که بخشد تن نا توا ن را تو ان
سخن گو یم از عهد و از را ستی
نبا شد به گفتار من کا ستی
در خت بلند م  ببا غ هنر
پر ا  گنده شا خ و بر آ ورده سر         
درختی که اکنو ن بر آ ورد ه ا ست
هما ن  میو ه ها ی  تر آ ور ده است       
د ر ختی که با رش نه از کا هشست
که ا ین با ر ا  ند یشه و دا نشست
بر و ید  ز شا خ و ز بر گم   هنر
اگرتو خرد مندی آنرا ببر
چنین میو ه و  بر گ  و با ر آ ور م
چنین  خو شه یی آ بدا ر  آ ور م      

نکو تر ز ا نگو ر و خرما و سیب
فرو گر سرت را نما یی به جیب
نه سر خ و نه سبز و نه زرد ست ا ین
سرا پا غم و رنج و  درد ست ا ین
نه  مر دم فر یبم نه هم خو یشرا
به زیر آ ورم سر، بد  اند یش را
بد اند یش را سر بزیر آ ورم
به زیر آ ور م گر چه دیر آ ورم
زگفتار من  شاد و خندان شوی
به گلزار  دا نش  خرا ما ن شوی

سوم ما رچ      رشاد و سا 2008
Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 179 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.