این شعر از نقطه نظر وزن عروضی مشکل دارد، دیگر اینکه محتوی خیلی ضعیف...
بهتر است آنچه را می نویسیم به آن معتقد باشیم.
من از شاعر عزیز می پرسم چند مضمون در زنده بودن استاد برایش نوشتی؟؟؟
وقتی زنده می با شیم همه ما را دشنام می دهند، وقتی مردیم، مرده پرستی آغاز می کنند...
موفق باشید.
مقصد خاصی نداشتم.
با احترام