چون عذر ما قبولی حضرت آن دوست نمی شود
عمریست به جای سود ضرر می کشــــیم ما