Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

ســـروده هــای شمــس الــدین مقیــم PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط فرستند دکتر کامجو   
سه شنبه ، 7 مهر 1394 ، 08:59

شمــس الــدین مقیــمدفتر دوّم، شهر دوشنبه
"استعــــداد"
2010 میلادی
ویرایش: سلیم ختلانی
"نـــورپــــالا" نخستین ســـــروده هـــــای فــــــراهم آورده شده " شمس الدین مقیم" است، که درآن ترانه های سرشار از مهر ودوستی، راستی ومیهن پرستی انسان برعالم هستی، تجلی می یابد...
تمجید ازنجابت انسان مهرورز، نقش وسازندگی کار در استمرار زیست انسان، ستایش از زیبایی ها، نهاد وسرشت، خوی و گوهر، آب وخاک، دراین سروده ها انجام یافته است.
بگونه نمونه برخی از آن سروده ها را بخوانش می گیریم:

 

تاجیکستان

فخر آن دارم، که دارم ملت والانظر،
مردم صاحب دل بااعتبار و معتبر.
سجده بر خاکش نهم، دارد بزرگان خرد،
پیر کوهستان آن را میستایم نامور.
شکر حق دارم، که تا از این هوا پروردهام،
تاجیک فرخندهام، از تاج حق دارم به سر.
پند پیرانش به گوش آوردم از دار ازل،
من نمیخواهم جز این دردانهاش دُرّ و گهر.
رشت و ختلان و بدخشانم بود زیب زمین،
با زرافشانش به دور دهر گردم پی سپر.
تاجیکستان دولت امروز من، فردای من،
دارم از او در دل و در دیده از هستی شرر.
افتخار    

زیر گردون افتخار آوردهایم.
از چمن صوت هزار آوردهایم،
روز نوروز است، یاران، مرحبا،
آن شه چابکسوار آوردهایم.
میشود سرجمع این پیوند ما،
شادی خویش و تبار آوردهایم.
از تردد مهر افزون ماندهایم،
از متانت اعتبار آوردهایم.
بوی هستی میدهد اقبال ما،
شهرت یار و دیار آوردهایم.
تاجیکستان، شاد مانی تا ابد،
با تو شأن روزگار آوردهایم.
نثار راغون

ای خلق، به اعتبار راغون،
برخیز به کارزار راغون!
منتکش ناکسان نباشیم،
تا در غم روزگار راغون.
از بار متانت است بالا،
تا عرش سر وقار راغون
با تاب زلال میتراود،
سیلابۀ بیقرار راغون!
شورش همه با فغان فیزاید،
خواند همه را به عار راغون
بایست گذاشت سهم مردی،
با دعوت ننگ و کار راغون.
از گردش عقل گردش چرخ،
آرد سر افتخار راغون
باید، که گرفت نورپالا،
نورافر آبشار راغون.
روشنگر اقلیم امانیست،
امروز ز دی و پار راغون.
این منبع نور لایزالیست،
بایست شدن نثار راغون!
کوهکن

خلق من، خودسازی اینک یاد میباید گرفت،
تیشه بر کف، پیشۀ فرهاد میباید گرفت.
کوه را باید فرود آورد، اینک، پیش رود،
سدّ دریا مانده، خودرا راد میباید گرفت.
ملک را باید چراغان کرد از نور و ضیا،
بگذر از غفلت، ره بنیاد میباید گرفت.
ساختن بایست راغون را به حکم میر حق،
پشت امام زمان ایجاد میباید گرفت.
مشت خاک افگن، بود این پند «از موری مدد!»
خیز بر پا، تا ره ارشاد میباید گرفت.
پشت سر میگردد، آخر، مشکل مرد خدا،
تاجیکا، ناموس از اجداد میباید گرفت!

رود وخش

رود وخش است، که از بین کمر میآید،
سرکش رمزده با شور و شرر میآید.
سیل آبش به فغان است به پهنای دره،
تیزرو، نوحه به لب، تندگذر میآید.
ثروت و مال دیار است به آبش رخشان،
سیم و زر در بغلش، دُرّ و گهر میآید.
چشم دشمن همگی تنگ شود از نورش،
که حسود است چنین تنگ نیگر میآید.
درجلایش به صفا صورت انوار خدا،
به وفا و کرم اهل بشر میآید.
تاجیکستان مرا ازدم ناب-اش، اینک،
بشنو، ای تنگنظر، ساز ظفرمیآید!


شرشره

شاید، که شنیدی، چه صدا شرشره دارد؟
شاید، که تو دیدی، چه صفا شرشره دارد؟
در هر نفسش صوت خوش آب روانش،
از هر نفس عمر نوا شرشره دارد.
شارد به زمین از نظر اوج رسیده،
در منظر دیدن چه نما شرشره دارد.
از طنطنۀ بخت به آهنگ فزاید،
چون موی، که در دست صبا شرشره دارد.
یا رب، چه نکو میرسد آواز بلندش،
بالنده به هر نغمه بها شرشره دارد.
در دل فرح آید ز نوایش، که شنیدم،
آواز خوش از کوی خدا شرشره دارد.

دارد وجود

زیر چتر آسمان عکس سما دارد وجود،
نیلگون دریای شوخ دلربا دارد وجود.
موج میبازد به چشم آفتاب زرفشان،
از نگاهش خاطر راحت فزا دارد وجود.
از نمایش شهرک راغون چراغان میشود،
صد نما از نور آن در سینهها دارد وجود.
میزند چشمک ستاره، موج در موج شرار،
پرتو کیهانسپر، نور صفا دارد وجود.
آبشارانش نوای راحت جان میدهد،
در نوایش صوت و ساز خوشهوا دارد وجود.
سیر خاکش میکند بالیده خاطر خلق را،
سندبادی بهر آن را بر شنا دارد وجود.

بهاریه

قطرههای صاف را از کوهساران بلند،
ابرها از دیده افشانند چندی دلپسند.
میسهها میروید و شاخ و شجر گل میکند،
نیست باران بهاران را بهای چون و چند.
بلبل شوریده میخواند به یاد گل غزل،
آه-آه، از عشق میخواند، که دارد عشق پند.
قلب عاشق محو هر ناز و ادای دلبران،
پای عاشق در هوای عشق جانان هست بند.
خیز، بیرون میرویم از خانه در صحرا و دشت،
هر که مشتاق بهاران است، باشد ارجمند.
شمس دین خواهد جهان سبز را از مهر دل،
اعتبار جاویدان و روزگار بیگزند.


عمر یاران

بهار آمد، گلافشان شاخساران،
نسیم آورد با خود عطر باران.
فزاید صبح از گلهای شکوفه،
شکوفان گل چو روی گلعذاران.
چمن را آرزوی زندگانی،
رسد شادی به بخت دلفگاران.
نوای بلبلان از عشق گوید،
به آهنگ امید دوستداران.
خزان هرگز مبادا عمر مارا،
به خوشروزی گذارد عمر یاران.  
دعای شمس دین این است عمری،
ابد بادا امانی با بهاران.


فشاند

باد خزان چه کرد، که مارا به سر فشاند،
دل ناله کرد و آه به سوز جگر فشاند.
مردانه عهد نیست، که مارا میان شکست،
برگ بلارسیده ز شاخ و شجر فشاند.
تا از دهان مرد براید صدای حق،
بس اشکواره بیمحل از چشم تر فشاند.
زخم زبان دوچند به قلب کسان رسد،
عار ملامت است، به نام بشر فشاند.
این رشوه خوارخلق، که بیجا فتادهاند،
رسوای صولتند، که قسمت به زرفشاند.
کردند جان فدای وطن اهل معرفت،
ره ازبلای مرگ به سر صد خطر فشاند.


ماه شریف

جام صبر و طاعت از ارمان حق داریم ما،
نوش جان از قوت پاک خان حق داریم ما.
از شرافتمندی خلق پُراَرمان جهان
سجده بر محراب نورستان حق داریم ما.
روز وشب ازخاک پاکش التجای یک دعا،
حسرت از پند خوش فرزان حق داریم ما.
مردم ما نشکند ایمان فرضش هیچ گاه،
ثروت ماه شریف، امکان حق داریم ما.
الوداع خندﮤ ما بود با نامحرمان،
سیر ماه روزه در بوستان حق داریم ما.
فطر ایشان جاویدانی باد، عید ما نکوست،
عید در این خاک تا کیهان حق داریم ما.


از خدا

تارتنک تار مى تند در جان ما،
میزند گه نیش بر ایمان ما.
مرد دهقانیم، تا هر روز و شب
نانخورک نان میخورد از خوان ما.
گندم ما سر برارد از زمین،
میزند داس حسد پیمان ما.
شکر تنهایی و جمع هر نفس،
فکر آبادیست در ویران ما.
هستی مارا، که از ایمان بریست،
حفظ میدارد خدا، یزدان ما!
ما به همت پای در ره دادهایم،
نشکند، ای کاش، این پیمان ما.

هیچ میدانی؟

هیچ میدانی، که طعم شهد استقلال چیست؟
هیچ میدانی، که قدر ناﻣﮥ اقبال چیست؟
هیچ میدانی، که مارا شرح هستی میدهد؟
گر نمیدانی، چه میدانی، که مارا حال چیست؟
فعل مارا شاید از این لولیان سنجیدهای،
بیخبر هستی! نمیدانی، که مارا فال چیست؟
از عملهای دو-سه ناکس بهایم دادهای،
از کجا دانی، که مارا صبر در اعمال چیست؟
رستم مارا توانگر کرد صبر پهلوی،
چون نمیدانی، نه هم دانی، که زور زال چیست!
من ترا از مهر دل خانم پی صلح و صفا،
گر ندانی قدر صلح، این حاجت جنجال چیست؟


عدو کیست؟

خصم ما از قهر پیدا میشود،
این ستمگر داغ دلها میشود.
داند از جبر و ستم بر ما روا،
عاقبت از جهل رسوا میشود.
مکتبی دارند و درس دشمنی،
کار دیگر نیست، شیدا میشوند.
گر کمی بینند در یاران خطا،
خاک راهش کرده، گویا میشوند.
میکنند این کور گه یاران حق،
ناخلف ها چند بينا میشوند.
شمس دین داند بهای دوست را،
عاقبت راز عدو وا میشود.

ای دوست

خواهمت، ای دوست، بخت بیگزند،
در تو بینم صورت آن ارجمند.
خواهمت عمر دراز جاویدان،
اعتبارت را ز گردونها بلند.
چند تأثیر رقابت دیدهای،
عقل را کار رقیبان است پند.
از زیان اندوختی سود گران،
دستگیر بینوا و مستمند.
در سرت داری خیال عشق حق،
نه هوای گیر و دار و چون و چند.
شمس دین خواهد ترا در زندگی
روزگار بابرار و دلپسند!

پاسدارانت کمند

ای نمک، بس پاسدارانت کمند،
بلکه لذّت بوردگانت بیغمند،
بینمک را خاطر نان میزند،
پاس کی دارند، چون نامحرمند؟
تا به خوان آدمان آلودهای،
شکر گویندت، گر از این عالمند.
بحر و اقیانوس عالم از تو شور،
با تو، ای کان نمک، بل همدمند.
ناسپاسان را نمکدان میزند،
دوستان بانمک خود محرمند،
هر که داند در جهان پاس نمک،
اهل دل، هم جان جان آدمند.


ای آشنا

شکر مارا بارها بشنیدهای،
هم به ناشکری ما خندیدهای.
خیرمقدم گفتمت، ای آشنا،
بلکه مارا همچو نور دیدهای.
بس تو مارا پند همت دادهای،
بس تو از ما حرف دل بشنیدهای.
بس نمک خوردیم ما از خوان تو،
بس تو از گلزار ما گل چیدهای.
قدر کردم قلب انسان ترا،
چونکه با ما مهر دل ورزیدهای.
خواهمت آسوده عمر جاویدان،
در بهای دوستی سنجیدهای


دوست

من به جایی میروم در کوی دوست،
با خیال بیمثال روی دوست.
بلبل مستم، که از عشقش به جان
مستی من میرسد از بوی دوست.
مقدم یاران به هر سو میبرد،
پای من ره میبرد بر سوی دوست.
نیست همچون من کسی شیدای او،
جان فدای دیدﮤ دلجوی دوست.
میروم دامنکشان بیرون ز خود،
مرد مشتاقم، که این رهپوی دوست.
مو به مو جان می‌‌فشاند شمس دین،
بسته دارم تا دلی در موی دوست.نماند

آن قدر اشکی چکید از دیده ام، فریادها،  
می برد از عمر شیرین لحظه ها بر بادها.
می کُشندم عاقبت از آن، که هستم صادقت،  
رفته از انصاف این نامحرمان بس دادها.
تیشه بر چوب ار زنی، بنیاد آن گردد خراب،  
بهر سود آوردن رحم است این ایرادها.
مشت سختی چون زند آن بی ادب بر روی ما،
می رسد زخمی به دل از جبر بی بنیادها.
خفته ام در بستر و راحت به یادم می رسد،
گشت آن راحت به غم داغ جهان ناشادها.
جُسته ام عمری همه پند مناسب از زمان،
گفته های عاقلان در خاطر از میلادها.
ناخنی بر چشم زد، جاری شود اشکی روان،
پای در بند است مارا خاطر آزادها.

خوار است بشر

از مال گران به نفس خوار است بشر،
از خرج گران به دوش بار است بشر.
از رنج زمانه نه تو دانی و نه من،
ازخا ر نفس خزان و زار است بشر.
بی خانه و خان ومان و بی خوان گشتیم،
آن سان، که فگار زهر مار است بشر.
بیچاره و بی نوا همه در عالم،
افسوس، غریب و چشم چار است بشر.
نالیدن بیهوده ندارد سودی،
آوارﮤ کوی روزگار است بشر.
از دفتر شعر شمس دین باید جست،
حرفیست، که در دلش غبار است بشر.در جشن پنجاه سالگی
استاد سلیم ختلانی

زادگاهت ملک ختلان، سبک شعرت مثنوی،
جاده پیمای طریق صوفیان مولوی.
ای قلندرمشرب درویش سیمای زمان،
در سراغ لامکان با آه و افغان میروی.
ساغرت سرشار می، با عشرت تبریزیان،
سیرت آدم کشی از مسلم و از موسوی.
پشت مذهبها نمیگردی و آدمپروری،
پند ره میگویی بر این جاده پویان غوی.
شاه «شهبال» ترا دیگر سبل گفتن چرا؟
رازها داری تو در این داستان پهلوی.
اینک این پنجاه را در پنج آه آوردهای،
سوی پنجاه دیگر خواهم قدمهایت قوی.

عمر رفته

قدر عمر رفته را بشناخت باید جاویدان،
بخت نیکورا به قدر وقت میباید نشان.
شکرها باید نمودن آدم آزاده را،
صبر می افزاید اندر دل ترا طاعت به جان.
ذکر حق را دولت آگاه میباید گرفت،
بود باید دستگیر بیمدار و ناتوان.
این، که انباز تو آمد، حرف شاید گفت و رفت،
سبک معنی را تو میدانی و داری بس گمان.
از سر عبرت بدر باید رسیدن میل را،
آن چه در دل داشت مرد راه آرد بر زبان.
عشق میداند ز تقدیر ازل بار عمل،
سوزها میآفرد در بلبل نازک بیان.

صبر گفتم

صبر میگفتم دل شوریده را،
می‌‌فشاندم چند آب دیده را.
گفتن و رفتن گواهم میدهد،
دل نهان میدارد این بشنیده را.
شکر میگویم فراوان کسان،
قدر کردم برگ و دان چیده را.
صد گیره از پیچ و تابم میرسد،
از ازل میدانم این سنجیده را.
هر که بیند میدهد از خود بها،
روح شادی از بلا بالیده را.
میرود شبنم به سوی آفتاب،
وای گو اشک بپا افتیده را.Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 7 مهر 1394 ، 09:02
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 165 مهمان آنلاین


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.