ظفر صاحب زنده باد مرگ بر طالبان و شرکای شان
جیلانی