Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

ســلامنامــه یی بر حــارســانِ مــرز دیــن و پاســدارانِ دیــار PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط عبدالقیوم ملکزاد   
سه شنبه ، 28 بهمن 1393 ، 09:56

عبدالقیوم ملکزادبه مناسبت سالگرد خروج ارتش سرخ از کشور
سلام بر آن رزم آوران فداکاری که با سلاح ایمان، بزرگترین نیروی شیطانی جهان را از پای درآوردند.
قدرتی که آخرین سلاح ها و زراد خانه های پیشرفتۀ خود را، با پشتیبانیِ هوا پیما ها وبالگرد های جنگی اش برضد یک ملت تهیدست به کار انداخت ، اما در برابراراده قوی این ملت ، با فضیحت تمام به شکست مواجه شد. سلام برآن حافظان دین وسپاهیان راستین وجنگجویان دلیر صف شکن، پاسداران مرزهای آزادی ووطن، که سکه افتخار فتح و پیروزی بزرگ، به نام آنها ضرب خورد.
سلام برآنهایی که از وجب وجب این خاک تر به خون، شجاعانه دفاع کردند ودر هرگام وهر بام وهر شام برگوش های خسته، آهنگ دلنواز رهیدگی نواختند وبرهر کوی وبرزن این میهن، حماسه های بی نظیر آفریدند.
سلام برآن عاشقان اسلام وبرآن حامیان مرز عزت وشرف و فخر وسربلندی!
سلام برآن مجاهد پاکباز وعزیزی که به خاطر حراست از ارزش های اسلامی، استقلال ، آزادی وحفظ ناموس وطن ومردم وتمامیت ارضی کشور، عاشقانه رزمید واز دادن هیچ نوع قربانی وقبول ایثار وفداکاری دراین راه مضایقه نکرد!
سلام برآن سپاه عزیز اسلام، که :
سنگ سنگ این کهسار لوح احترام "اوست"
خارخار این صحرا شاهد قیام " اوست"
نوربخش این میدان تیغ بی نیام " اوست"
سکۀ شرف تا حشر مفتخر به نام" اوست"
جلوه گاه مردان است خاک غیرت ا نگیز"ش"
بوسه گاه شیران است خنجر شرر خیز"ش"
( شاد روان استاد خلیلی با اندک تصرف که در داخل گیومه قرار داده شده)
Ο
به گونه یی که مستحضریم، داستان حزن انگیزاشغال این خطۀ گرامی به وسیلۀ ارتش سرخ و قصۀ حماسه آفرینی های مردم جهاد پیشه، شجاع و قهرمان پرور کشور، دراز دامن است؛ اما ما دراین مقال درصدد خواهیم شد تا به بهانه بیست وششمین سالگرد هزیمت و فرار ذلتبار ارتش سرخ ازاین دیار، از بوستان شمیم آگین افتخارات این ملت سرافراز، دسته گلی برچینیم واز بوی روان پرور آن، مشام خویش را بیاگنیم .
سحرگاه ششم جدی سال 1358 بود که "لئونید برژنیف" به سپاه چهلم ارتش کشور خود فرمان صادر کرد تا از چندین استقامت ( بندرحیرتان، بندرشیرخان،بندر تورغوندی ومسیراشکاشم) به سرزمین ما تهاجم برند وآن را به اشغال خود درآورده و راه را برای رسیدن به آب های گرم هموار سازند!
همان گونه که استاد سخن مرحوم خلیل الله خلیلی ازنیت شوم و پلید کرملین نشینان در آن روزگار اینگونه پرده برداشته بود:
برآن سراست ابرقدرت خدا نا شناس
که زیر پرچم وی خم شود جهان به تمام
چنان کند که زخدمتگران دیر وحرم
نماند آنکه زدین خدای گیرد نام
زمین بماند وجمعیتی خدا نشناس
جهان بماند ومشتی سفیه کالانعام.
یورش ارتش سرخ درسرزمین ما سبب شد جهاد مقدس ملت سلحشورما- که با حاکمیت سران کمونیسم در هفتم ثور1357 وارد مرحلۀ آغازین خود شده بود- تشدیدی جدی و روزافزون یابد وتقریباً همه کوه ودشت ودره کشور، به سنگرمستحکم و دژ پولادینی برضد خدا ناشناسان واشغالگران تبدیل گردد.
در وحله های نخست اشغال وطن به وسیلۀ اهریمن، این دشمن آزادی وعفریت خونخوار زمن، پندار های ارباب سفسطه و اندیشه های بیگانه از ایمان، استوار برآن بود که رزمیدن در برابر قدرت تا دندان مسلح پکت وارسا، عبثی بیش نیست! اما مجاهدان سلحشور:
" این سپاه بی سلاح برهنه پای دلیر
این شهان بی کله ، فرماندهان بی سریر
جنگجویان دلاور، مادران شیرگیر
نوجوانان وطن، این قوم ذلت ناپذیر"،
علی الرغم تصور واهی این رعشه برتنان ، چنان از خود، داد شهامت ومردانگی دادند که چشم جهان به حیرت افتاد وبه سرعت دانسته شد که دفترهستی کمتر چنین جانبازی ها و دشمن شکنی ها وفداکاری ها ودشمن براندازی ها را به حافظه ثبت داشته .
درهر کوی و برزن ، همینکه ارادۀ سپاهیان اسلام، به تعبیرابوالمعانی: "به عزم رزم می بالید، مژگان کشودنی نمی کشید انتظار فتح"! این ملت سربلند با وجود تلخی های بیشماری که تجربه می کرد ونا به سامانیهای بسیاری که متحمل می گردید، پیروزی ها از رکاب آنها بوسه می ربود و رزم وتلاش خستگی ناپذیرآنان، به وسیلۀ جهانیان مورد تقدیر قرار می گرفت وفتوحات گسترده وچشمگیراین شه ضیغمان به عنوان رویدادهای بزرگ ومهم وافتخارآفرین، در اوراق تاریخ ثبت می گشت.
هرچند این فتوحات توأم بود با تلفاتی سنگین نیز!
به این معنی: پیشکش شدن یک ونیم ملیون الی دو ملیون شهید وآواره شدن پنج ملیون انسان وتقدیم ده ها هزار معلول، هدیه بزرگی ازسوی یک ملت کوچک، اما دارای ایمان بزرگ، به بارگاه آفریدگارجهان بود.
اعطای این گونه قربانی ها وفداکاری ها بود که مردم و وطن مارا از چنگ عفریت جهانخوار رهاند.
" لئونید برژنیف" رهبرشوروی ( متوفی) در واپسین روزهای حضور نیروهایش در افغانستان مجبور شد تا متعاقب فیصلۀ (122) کشورعضو ملل متحد، مبنی برخروج بدون قید وشرط ارتش سرخ ازاین کشور، طی یک سخنرانی درتاریخ (24) عقرب سال 1364 ، در کنگرۀ حزب کمونست اعلام بکند که: باید وضعیت نظامی خود را در افغانستان تغییر دهیم وگرنه بیست ویا سی سال دیگر به همین شکل بی سرنوشت در افغانستان بمانیم".
به همین نحو، موریس گروموف نیز در یک نطق رادیویی به سران کرملین ابلاغ کرده بود: " هرچه زود تر و بدون هیچگونه قید وشرطی از خاک این کشور ( افغانستان) خارج شویم، به نفع ماست. زیرا جنگ در این کشور، پیروزی ندارد."
درست پس از آن که :
روز ها در آسمان همچون تگرگ
در دیار ما فرو بارید مرگ
ویا متجاوزین روسی پس از ارتکاب جرایم وجنایات بیشماروقتل عام ها وکشتن ها وبستن ها وافگندن بیگناهان به پولیگون ها و گورهای دسته جمعی و...، به تاریخ (26) دلو 1367 ، یعنی پس از نه سال وپنجاه روز بدون هیچ نوع دستاورد، با کمال سرافگندگی ورسوایی ، ازاین سرزمین فرار کرد.
واین در حالی بود که هیچ کشوری معتقد به خروج ارتش سرخ ازاین سرزمین نبود.
هرگاه این ملت پرغرور وسرفراز وبا عظمت، همت به خرچ نمی داد، درهمان سال های نخستین دیوار های ریگی همسایگان فرو ریخته بود و پای منحوس خرس های قطبی بسیار زود تا آب های گرام می رسید. ولی این مردم با شهامت ما بودند که به جهانیان ثابت ساختند، هرگاه برای امری اراده نمایند به یاری خدا، برای برآورده ساختن این مامول توفیق را رفیق شان می سازند.
بنا براین باسربلندی وافتخار بزرگ می توان افزود که بیست وششم دلو 1367 روز نجات ملی وجشن بزرگ ملت مجاهد وقهرمان پرور کشورماست وآن روزیست که یک واقعۀ مهم وبزرگ وتاریخی درآن به وقوع پیوسته است.
واقعه یی که سرنوشت تاریخ را عوض کرد ومنجر به شکست قدرت پوشالی کمونیزم جهانی گردید.
26 دلو، روزیست که یک قدرت بزرگ و اهریمنی به وسیله مجاهدان جان برکف افغانستان زمینگیر شد.
روز 26 دلو روزیست که جنزال بوریس گروموف آخرین فرمانده نظامی ارتش سرخ در واپسین لحظاتی که از پل حیرتان عبور می کرد، از سرتأثر واندوه عمیق گفت:
" در گرداب خطرناکی گرفتارشده بودیم، نجات ما شبیه یک معجزه بود"!
وافزود:
" دراین لحظات واپسین در وجود خود خلای بزرگی را احساس می کنم. زیرا، درجلو خود یک آینده گنگ ،تاریک ودر عقب خود یک گذشته میان تهی و برباد رفته را می بینم."
خجسته وگرامی باد پیروزی بزرگ وفتح مبین سالگرد 26 دلو 1367 برای تمامی امت اسلامی وسلام مجدد وگرم خدمت تمامی مجاهدان جان برکف وشهیدان زنده یعنی معیوبین عزیز، که دراین نفیر عام اسلامی شرکت جستند وبه نحوی در جهت تحقق اهداف والای جهاد برحق، ادای دین ومسئولیت کردند ودرود فراوان بر روان پاک شهدای راه اسلام.

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 132 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.