فکر میکنم که مقصد شاعر محترم در یکی از بیتهای بالا "فراق" باشد، نه "فراغ" طوریکه نوش ته شده است« فراغ ودرد و حرمان آفریدند» پس صورت درست این بیت " فراق ودرد و حرمان آفریدند" است . مگر اینکه براساس فارسی ایران که اکثرا "قاف" را "غین" میخوانند، اینجا لفظ "فرا ق" به فراغ تبدیل شده ودامنه فراق از محبوبه را فراغتر کرده باشد. با احترام
شفیق احمد ستاک-تورنتو