پیکار صاحب سلام برسد برتان!
ماشالله!
اگر سرودتان بزبان فرشته ای آسمانی خوانده شود آن فرشته شیرین می شود سرودیست که از شیرینی یی دل برخاسته تا دلی تلخی را شیرین نماید. نوش باد بر فرشته ای شب قدر!
شادما ن و همیش چنین خرم گفتار باشید.