ماه بهار!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! بهار فصل است

(اکنار)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! بسیار اعلی

در همه گوشه ها ویا اکنار!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ای خوشا مومنان چو مدعووین ؟!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!به به

هست بهتر زجمله ماه هزار؟!!!!!!!!!!!!!!!!!بسیار اعلی

دشمنان صف کشیده اند به قطار؟!!!!!!!؟ ؟؟!!!؟؟واه واه

عجیب شعراست