Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

نــالــــهء نیــــلاب PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط اکادميسـين دستگير پنجشيری   
شنبه ، 16 اسفند 1393 ، 10:12

اکادميسـين دستگير پنجشيری

آیــا نســــیم بهـــــاران و خامه و دفتر
به پنجشیر جوانم پیـــــام من را بر(٢)

به دره ای که نیابی بدامنش جز سنگ
به خطه ای که براید زسنگ آن گــــوهر

به دره ایکه کشد صخره های سبز آن
مبـارزان وطن را چو دوســـــــتان، در بر

به دره ا یکه به دامان هر گذر گه آن
فتاده است هزاران هزار اسکندر (٢)
به خطه ایکه به هر قله ی سر افرازش
میان جوی وجر و درمیان هر سنگر
چو شیر خفته جوانی و میکند غرش
ز زخم تیر تب آلوده ی ستمگستر
به آن دیار که زاغان و کرگسان جهان
مکیده خون دل ما دران شیر نر
به آن دیار که پور ستمکش دهقان
نه چیده از گل وگلزار خویش برگ و بر
به گنج گوهر و کوهی که میشود فردا
جوانه های امیدش جوان و نام آور
به آن دیار که امواج مست و سرکش آن
سبکسران تنک ما یه را بکوبد سر
به بر پیام رها یی مرد مان و ملل
امید روشن آهن گدا ز و آهنگر
به مردمی که فروزد به کوره ها آتش
به کف چو موم کند آهن قضاء وقدر

به مردمی که بنا ی نو و کهن سازد
بلند و پست و نکو وخراب و زیر و زبر
به نیرو ای که کند شهر وده و پیر و جوان
به هم چو تیر وکمان و به هم چوشیر وشکر
به نو بهار نباشد گلی که هدیه کنم
به جشن گورکنان جهان سیم وزر (٣)
به بر شگو فه ی امید مردم دنیا
که روز گار و بهار مرا کند از هر
به بر سلام مرا از سلول زندانم
به بر ز شعر خلیلی "عبیر" و "نیلوفر "
زشعر ناب و بلندی که جان نو بخشد
به پنجشیر حزینم مهین سخن پرور
به بر به ما در پیری سلام وحرمت من
که دارد از غم د لبند خویش دیده ی تر
به آن درخت گشن بیخ ما بگو پیغام
که زخم با شد ش از خصم پیر در پیکر
به بر به ما در فردا پیام " دنیا" را
که رزم و کار کند با برادر وخواهر
رود به جبهه ی آزاده گان میهن ما
به زیر کرته ی آبی و لاله گون چا در
به ویژه پند مرا بازگو به فرزندم (٤)
که گشته دور زمهر پدر و از ما در
بگو بخوان زشهنامه قصه ی سهراب
که فکر نو فتد و شور نو ترا بهتر
برای خانه ی خورشید خاوران برسان
شعار و شعر رهایی و شورعشق پدر
من وتو گوهر یک خاک وسنگ ودریا ییم
زاصل و ریشه ی سبز بلوط کوه " کر "(٥)
مپیچ در دل گردا بها چو خار وخس
شهاب (٦) باش شنا ور و رهنما اختر

خروش خسته دلان زمانه را بشنو
ز برگ سبز بهاران ولاله ی احمر
به آرزوی (٧) بلندم رسان مردم را
بجوی بحر بزرگ و جهان پهناور
نهنگ باش به دریای بیکران زمان
نه ا شتری که شوی باز، بسته در پی خر
نه همچو من که بدام سیاست دنیا
شوی اسیر وبه کنجی فتاده چون اخگر
بگو به وارث پیکارهای باطل و حق
به او که پاک بود از فساد و از منکر
بگو که تیغ مکش ، برمراد گنجبران
مران دگر سخن از گیرودار وتیغ وسپر
و ای نسیم بهاران سلام گرم مرا
به بر به قله ی شمشاد و تاج سپین غر
به مرد می که ستم دیده و شده تحقیر
ز پیچ ومهره ی پنجا بیان پیشا ور
به بر پیام " انجمن "(٨) وتاجکان آزاد ش
ز آ شیان عقابان آ سمانی فر
به پیشگاه خلیلی و " افتخار قرن "
به کوی شاعر بیمرگ و عارف کشور
بگو نشسته مباد ، آفتاب ملک سخن
مگر به دامن پامیر و" دره ی آجر" (٩)
بگو نسوخت سنایی و خام وپخته ی او
مگر به غزنه ی آتشگرفته و مجمر
بگو به " خسرو" نظم دری که روی متاب
ز مهر دره ی "یمگان "(١٠) وشاه بی افسر
بگو که " دره ی شیران "(١١) نفس کشد آزاد
اگر که قرص جوین را کند به آبش تر
وطن نمرد و نمیرد ز مرگ و قربانی
هر آنکه خار به کارد درو کند نشتر

کسیکه کشت به ده ودیار ما ، "انگشت "(١٢)
نچید برگ گل و لاله ا ی مگر آذ ر
سپاه گنجبران و سپاه رنجبران
اگرکه کرد جهان را به خاک و خون اندر
اگر ز شرق نو و باختر بلایی خاست
بسو خت میهن آباد ما و خشک و تر
فروغ خاور خونین مگر نشد خاموش
ز تند پیچ زمان و ز غرش تندر
اگر لوای رهایی ز شا نه ها نه فتاد
دلیل رفعت آن در نبرد ما به شمر
دریغ و درد به غربت فتاده یی خاموش
بیا به" بام جهان " وبه " آشیانه ی خور " (١٣)
بخیز شاعر شاه و گدای دریا دل
سرود صلح بخوان و ترانه ی با ور
بخیز کج منشین ای سخنور ملت
به خامه راست بزن در دل عدو خنجر
عدو نشاند هد ت راه سوزش و سازش
زمانه ساز مباش و زمانه ساز دگر
بیا به کشور آ واره گان آتشدل
به بین معجزه ی مشت خاک و خاکستر
نگر به حال هرات بغم نشسته ی خویش
زاوج " تخت صفر " تابه گنبد اخضر (١٤)
غروب غرب اگر تیره و غم انگیز است
طلوع فجر نگر از کرانه ی خاور
نگر قیامت "ر یگ روان" کوهستان
نگر جمال " خراسان " خویشتن خوشتر
نگر به کوه و دیار " زمرد خونین " (١٥)
بخوان فسانه ی رزم د لاوران از بر
نوا و " ناله ی نیلاب " (١٦) نقره گون بشنو
بپای گنج زمرد فتاده چون اژ د ر
امید بخش به کشتی نشسته گان جهان
فگن به ساحل مقصود خویشتن لنگر
نشد نهان اگر ماه و مهر روشن ما
به زیر ابر سیاه جهان یغما گر
زمین سبز و سپهر کبود و لاله ی سرخ
کشیده است به باغ و بهار ما لشکر
ز ا وج خیبر و شمشاد نازنین وطن
بکن به ده و دیار عز یز خویش نظر
تو هم به شانه فگن کوچ و بار خویش بیا
بسوی " لا نه ی شیران " ودره های " کنر "
بیا به کابل و دامان لاله گون آ ن
که دارد از خرد و خامه و زبان زیور
شنو طنین دلکش وشعر ترانه ی " پژواک "
به پیشواز تو آید به دره ی " خیبر "
گلاب ولاله ی بلخ گزین و شهر هری
وخوشه ی گل نارنج را کند پرپر
بیا که " نای"(١٧) ونیستان مولوی خواند
ترا به کلبه و " کانون " (١٨) خویشتن آخر
بیاد قونیه و بلخ او چکامه سرا
به حیدری (١٨) وجودی (١٩) وواصف باختر
به واصفی که (٢١) ترا یار جاودان باشد
به ریز باده ی ناب سخن ته ساغر
به تاجکان جهان شعر جاودانی گو
به جویبار کهن آبرفته باز آور
بیا به سنگر آزاده گان " آبله پا "
دیار خویش به چشمان بازتر ، بنگر
اگر که سخت نهانم به گوشه ی زندان
گر فته خشم و خروشم جهان را در بر
سرود فتح و رهایی خلق زمزمه کن
بگوش باغ و بهار و بلوط بوم وبر
بگوش قفل و در و دام و دانه ی صیاد
بگوش بند یی بیمار و پیر و کور وکر
بگوش فا تح هندوکش کبیر ما
به توده های پلنگینه پوش و فرمانبر
که پاره پاره کنم هرچه بند و زنجیر است
ز دست وپا و روم سوی مردم و منبر
بسوی داس بدستان و عاشقان وطن
که بوده اند مرا دوستان و همسنگر

"نا له نیلاب"
بلاک اول زندان پلچرخی
1370خورشیدی

توضیحات لازم
-----------------------------------
1) - اسکند ر ؛ در ینجا مر اد ا سکند ر یونانی ودگر جهانکشایان باشد .
2) - کر ته ؛ پیرا هن را مردم پنجشیر کرته گویند . در شهنامه فردوسی نیز - بهمین شکل و معنا به کا ر رفته است . 3) - جشن گو ر کنان جهان سیم و زر، اشاره به "جشن همبسته گی کا رگران جهان " - میباشد . 4) - شهاب :- ستاره ی روشن .
5) - اشاره به فرزند جوانم جیحون باشد که در بهار سال 1367 خورشیدی پس از - ختم داوطلبانه خدمت عسکری به پنجشیر رفته و ازسوی پلنگینه پوشان گرفتار - و پس از سه ماه توقیف و سپس در مر کز کمیته ی سیاسی نزد زنده یاد - - دکترعبد ا لرحمان نظر بند و مصروف تنظیم جراید ومطبوعات کشور - - بود ه است
6) :- کوه کر ؛ کوهیست بلند وپوشیده از جنگل سبز بلوط دردل ودامان این کوه پلنگان خشماگین هندوکش بیدار، زنده گی میکرده اند و در ینجا اشاره به زاد گاه نیاکان مادرم باشد .
7) - کر –ا . (بفتح کاف) زور ،قوه ، تاب و توان به معنی مراد ومقصود هم گفته اند - کر- ع. (بفتح کاف وتشدید را) حمله ، حمله به دشمن درجنگ . کر و فر : - روگردانیدن از دشمن وتاختن درمیدان وبعد برگشتن وحمله کردن ، جولان - (ص831 فرهنگ عمید). 8) - آرزو ؛ کوهیست بلند در بخش پا یین پنجشیر، مالداران از چراگاههای این کوه - استفاده میکنند .
9) - انجمن؛ یکی از هفت گذ ر گاه مشهور هندوکش بیدار است ، بین پنجشیر و - بدخشان موقعیت دارد .واین گذرگاه برای نخستین بار درتاریخ به همکاری - جامعه جهانی وبازوان توانای کارگران وطن فتح ودارای جاده اسفلت شد
10) - پامیر ؛ بلندترین منطقه کوهستانی بد خشان است که بنام "بام جهان " نیز یا د میشود

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 141 مهمان آنلاین


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.