با عرض ادب و سلام
* من هم شعر نغز وپر شور شما را مي پسندم.
همواره موفق و مظفر و برنا باشي .وكلمت گ هر بارتر
و شهره نامت پر آواز ترباد. كورش -ايران. كرمانشاه