Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

چند غــزل و ســپیدســـروده از فضل الله زرکوب PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط فضل الله زرکوب   
سه شنبه ، 19 آذر 1392 ، 12:15

فضل الله زرکوب

ســــیاه‌مست پیــــالـــه

پیاله معـبد می، می دعای دست پیاله
در این میانه لبت ساقی ألست پیاله

کجایی ای همه ام، ای عروج خواب و خیالم
که بی تو این دل تنهااست پایبست پیاله

 

حلول سحر کلامم در آبگینۀ روحت
رسالتی است ز درگاه سرپرست پیاله

اشاره داشت به تحریم ما گمان کنم آن شب
رییس دفتر چشم تو در نشست پیاله

مباد اسارت هردم شهید موج نگاهت
به دست فوج قسم خوردۀ گسست پیاله

بیا که خم به سران زیر چتر فتنه نشستند
نفس شمار و کمر بسته بر شکست پیاله

چه باک؛ رگ رگ مفتی زخون خلق چو سرخ است ـ
صدا کنندم اگر: ای سیاه مست پیاله

زهی به همت شیخی که در رساله نویسد
چو جیب خرقۀ ما باد! کوچک است پیاله

گمان کنم ره آزار و فتنه را زده دیوار
خدای میکده در لحظه های هست پیاله

هزار مرتبه شکر ایزدا! اگر چه حرام است ـ
که با دو شیشه ز تعزیر شحنه رست پیاله

فضل الله زرکوب
ویرایش نهایی: شنبه بیست و سوم آبانماه 1388
فضل الله زرکوب: 3 عقرب 1389


2


قند پارسی
حاشـــا مکـــن پذیـــــــرش مهمانی مرا
بنگــــــر به سر دویــــدن قربــــانی مرا
این دل تمام عمــــــر به یاد تو می تپیــد
زین بیشــــــتر مخواه پریشـــــــانی مرا
من دلخوشم به خاک نشــینی به درگهت
از من مگـــــــیر تخـــــت سلیمانی مرا
چشمی کشیــده سبز تر از جوشش بهار
بر قلـــــــــــۀ صلیـــــب، مسلمانی مرا
اینها بهـــــــانه بود که بر مسندش برند
یوســــف نداشت غربــــت زندانی مرا
گوهرفـــروش، مویه نمی کرد این قدر
می جســــت اگـر دلایــــل ارزانی مرا
دارد جبیــــن پر عرق من همیشه سبز
فصـــــل سیــــاه ســــرد زمستانی مرا
محتـــــاج ابر و باد نمی شد بهـار اگر
می دیـــــــد خواب دیــــدۀ بارانی مرا
بگشــای ای إلاهـــۀ خورشید روزنی
کوتاه تر کن این شـــــــب ظلمانی مرا
یارب ز داغ سجـــدۀ مردم فریب شیخ
پــاکیـــــــزه دار دامـــــــن پیشانی مرا
حافـــــظ به رسم هدیــه دهد قند پارسی
گر بشـــــــنود نــــوای غزلخوانی مرا

فضل الله زرکوب
آخرین ویرایش: ساعت یک صبح 30 خرداد 1389

3

هابیلی دیگر
در انبوه آوارگی نجابتها
برف
لطافت ابریشم
و گرمای خرمنی هیزم را دارد
وقتی گِردۀ نانی
با لبخندی از آزادگی
بر سفره‌ای
بیرنگ
قدم می گذارد.
و نمک
چقدر شیرین است
گاه پاسداری سهم همسایه
و آب
سپیده‌دم زندگی است
اگر صفای رودخانه‌ها
عاشقانه در آغوشش گیرند
آه!
ای خداوندان نمکساران مزابل عصر یخبندان
پناه بـرید به امشاسپندان
و دانم که نخواهید برد
هرگز!!!!
بترسید
از آتشی که
نمرود تفرعن تان افروخته
شاید!
اینک
و باورمندانه
ابراهیمیانی دیگر
در راهند
تا انفجار
سلول آب و آینه را
باری دیگر
به تجربه گیرند
و نگذارند
قبیله‌ای
از تیرۀ کجروان خوش‌خط و خال
شاهد برهنگی آدم و حوا باشند
و قابیلی
بر ولایت هابیلیان
تیغ بر گشاید
زرکوب نزدیکترین ویرایش
یکشنبه بیست و چهارم مرداد ماه 1389
4

این دل صاف سُکّه رو
کیستی ای که رگ رگـم پر شده با صدای تو
یک نفــس آشـکاره شو جان و تنم فـــدای تو
بیتو تمام روز؛ شـب، با تو شب ازدحام نور
توبه زشام ناز تو، خـوش؛ سحــر رضای تو
سرخــط بنـــدگی دهد تا دم صــورش آفتاب
سجــــده کـند اگرشبی سرمه به خاک پای تو
مجتهدان ذوالفِطَن، منـــبریان خــــوش سخن
موبد و پاپ و برهمــــن معتــــکف هوای تو
مسجــــدمی، کنشــتمی، کوثـــرمی، بهشتمی
صاحـب سرنوشـتمی، رهبر و رهگشای، تو
تا زلــب تو دم زدم با همــــــگان به هم زدم
خنده به جـــام جم زدم زهی به کهـــربای تو
بسته زبان و دست و پا متهــــمم بــه دوستی
شاکی و قاضیم تویی، مــبارک است رای تو
فاش نمی کنم اگـــــر چه سنگــسار یا صلیب
رازِ مگوی خویش را جز به حــرم‌سرای تو
وقف رخت مشاعرم درعـرفات بود و وای
با همه سعی اگرشـوم مُحَّـــــرَّم ازمـــنای تو
شـــور ده ایـن گرفــته را با نــــمک تبسـمی
ای که به مرده جان دهد مسیح خـنده های تو
بیا به گوشـــمال دل، گوش بده به حـــال دل
که سردهد چه شیونی گـلوی "دلـــربای" تو
درشب وصل، ماه را گوی: به سجده سرنهد
که هست میهمـــان من چند شــــبی خدای تو
عاشق گلپرســــتم و مست ز روی و بوی تو
صورت و سیرت تو گل، سرکنم ازکجای تو
این دل صاف سُکّه رو با که قمــار می زند
سبزه گــک خـــیال ما، گلشن کبریای تو!!!
فضل الله زرکوب
نزدیکترین ویرایش
یکشنبه هفتم شهریورماه 1389

5
واژنامک نیاکانم


این را نبشته اند در واژنامک نیاکانم
چونان دو پایدار‌کوهپایه
بر هم نهادم
آب‌بند پلکهایم را
و باز داشتم
سرشک‌رودی را
از فروریختن بر دامنۀ گونه هایم
در کشاکش ابرهای روی درهم‌کشیده
و بوران و رگبار پاییز‌پیچه های بی‌لگام
*******
... پیمان بستم
با خنیاگردوشیزگان مهتابی
در هفتخوان زالپوران استخوانم
مبادا که دیگر دلاوران سرزمینم
سهراب‌گونه بخروشند
یا فرود آیند
بر دسترخوان نیرنگ شغادبارگان
و سنگین‌سوگندها خورده ام
با امشاسپندان فرهی
که تا بازپسین انگیزش
سیمرغی کنند
آشیان شانه هایم را
دو چاووش
نیم‌خیز
بر نژاده‌اسپانی همزاد و سپید‌پیشانی
و بینندگانی از تخمۀ ستارگان دنباله دار
توفان‌گذر و دریا‌گذار
فروگیرنده چون تگرگ
با دو شیپور
از شاخ ببرهای هماره در یورش
که درد نیزه های از پشت فرودآمده
آسوده نگذاردشان خوابیدن را
**********
ای موجهای سر به گریبان!
گرانشی
فریادهای پر گره سینه!
رانشی
ژولیده گیسویی
گردن‌فرازان را نشاید
**********
پازند خوابهای اهورایی هم‌خونانم را
مینوی‌خامۀ کدامین افریشته خواهد نوشت؟
و اینک بازوبندی است مرا در پیشانی
که فریاد می زند
بند بند آبروی آیندگان این سبز پشتۀ ریشه در باران را
بگذار شبگردگان گردنه های دشوار‌گذر نیز
خیره شوند بر چراغی که دیگر پنهان نیست


**********
هفتخوانیان این دره
دیوساری را
از تیرۀ بادهای مهرگان
بر تندیس کاج‌زادگان شمرده اند
**********
مادربزرگم
آنگاه که نوادگانش را
در اندیشۀ پیشکش کلوچۀ نوروزی بود
آبش را از رودبار آزادگی
آردش را از جوانۀ مهرانگی
شهدش را از چکاب درخت فرزانگی
رنگش را از گل سرخی که بامدادان
بر چهرۀ آفتاب لبخند می زد
و بوی جان‌بخشش را از گذر گلاب‌گیران نیک‌منش
وام می گرفت
و آن را در تنور آفتاب جوانمردی می پخت
مادربزرگم با آغوشی از لبخند
آنگاه که دریچۀ باغی از مروارید سپید را
بر روی ما می گشود
در پناه دامنی از شکوفه های گل سیب
می سرود داستان دیوان باژگون‌کردار را
بر درگاه ابروانش نگاره ای بود
با این واژگان:


این را نبشته اند در واژنامک نیاکانم
روزگاری در سرزمین ما
اگر هم بوزینه ای در مارپیچی
جفتک می زد
بامدادی دیگر
با ریسمانی
بافته از موی بزهای گر گرفته
مهمان خندۀ کودکان گذر
یا ته‌ماندۀ تریت آفتاب‌نشینان
در پیتابه های پشت به باد بود
**********
مگر دیوبندان نستوه خفته اند
تا دیوان دیوبندی را به بند اندر آرند؟
**********
و اینک استخوانی
در گلو دارم
نیزه بردوش
که نرمک نرمک جا خوش می دارد
وپیر چاره پردازان می گفت:
رایی ندارد
جز برآوردن و دور افکندن
و تیر برنشان می گفت
این نیک‌پندارِ
راست‌گفتارِ
درست‌کردار
فضل الله زرکوب
بیست و هشتم فروردین نود و یکAdvertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 142 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.