چه مکر و حیله ها که نشد در طی زمان
وز بهر محو پارسی ی، شیرین زبان مان