ریسمان دار زلفت از گلویم باز کن

یک ترکیب با خوش است البته از نظر من