Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

به داد انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان برسید! PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط حمیدالله کوهستانی   
سه شنبه ، 16 آذر 1395 ، 08:33

به داد انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان برسید!وکالت دفاع و دفاع از حقوق متمهین در محاکم یک موضوع با اهمیت در راستای تامین حقوق اساسی شهروندان کشور به شمار می رود. حرفه و شغل وکالت دفاع در افغانستان از دیر زمانی وجود داشته و این حرفه بین مردم از اهمیت و پرستیژ خاص برخوردار بوده است.
در گذشته ها قبل از بوجود آمدن دوره نوین سیاسی )سال1382) در کشور امور وکالت دفاع توسط حکومت هماهنگ می گردید و انجمن وکلای هم دولتی بود و قوانین و مقررات خاص درین بخش وجود داشته است.

با رو کار آمدن حکومت موقت و انتقالی و تدوین قانون اساسی جدید تاکید بیشتر روی دفاع از حقوق متهمین صورت گرفت، در ماده سی و یکم قانون اساسی چنین آمده است:"هرشخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری ویا برای اثبات حق خود، وکیل مدافع تعین کند. متهم حق دارد بمجرد گرفتاری، از اتهام  منسوب اطلاع یابد و در داخل میعادی که قانون تعیین  می کند در محکمه حاضر گردد. دولت  درقضایای  جنایی برای  متهم بی بضاعت  وکیل مدافع  تعین می نماید. محرمیت  مکالمات، مراسلات ومخابرات  بین متهم ووکیل آن ، ازهر نوع تعرض مصون میباشد. وظایف  وصلاحیت های وکلای مدافع توسط  قانون تنظیم می گردد."
بر مبنی قانون اساسی، قانون وکلای مدافع جدید تصویب و حکومت مکلف به ایجاد انجمن مستقل وکلای مدافع گردید، هدف آن این بود تا امور وکلای مدافع به صورت بهتر تنظیم و هماهنگ گردد و مصدر خدمت هر چه بهتر و بیشتر برای شهروندان شوند.
بالاخره در تابستان سال 1387 وزارت عدلیه که قبلا به حیث نهاد تنظیم کننده امور وکلای مدافع در کشور بود و برای وکلا جواز فعالیت را نیز توزیع می نمود، اولین مجمع عمومی انجمن وکلای مدافع را در کشور دایر نموده و برای اولین بار در کشور انجمن مستقل و غیر دولتی وکلای مدافع تاسیس گردید. و در نیتجه آن هئیت رهبری که شامل رئیس، معاونان و آمر اجراییه انجمن بود توسط انتخابات آزاد تعیین گردیدند. و اساسنامه انجمن نیز تصویب گردید.
مطابق اساسنامه انجمن باید سالانه مجمع عمومی خویش را دایر نماید، تا در امور مهم از جمله انتخاب اعضای رهبری که دوره کاری شان به پایان می رسد انتخابات نیز صورت گیرد.
این یک فرصت بسیار خوب بود و در افغانستان برای اولین بار انجمن مستقل وکلای مدافع تشکیل گردید، موسسات بین المللی و حتی حکومت علاقمند حمایت و کمک به این نهاد جدید التاسیس بود. ولی متاسفانه از همان آغاز مقامات رهبری انجمن ضعیف عمل نمود و نتوانست از فرصت ها و کمک های بدست آمده بصورت موثر و درست آن استفاده نماید.
میان اعضای رهبری انجمن اختلافات شدید بوجود آمد و این افراد مصروف مشکلات و کشمکش های داخلی خود گردید و از کمک های بدست آمده درست استفاده نشد یا هم کمک های بدست آمده حیف و میل شد. و بیشتر مصروف به تعیین امتیازات برای خود گردیدند مثال معاش های بلند و بالا و سفر های غیر ضروری و خریداری اجناس غیر ضروری.
در نتیجه این اختلافات بود که معاون و آمر اجراییه و بعضی اعضای رهبری انتخابی آن انجمن را ترک نمودند و مشروعیت انجمن خدشه دار گردید. و رئیس انجمن با یک حلقه کوچک خودش انجمن را در انحصار خود گرفت.
مقامات رهبری انجمن خصوصا رئیس آن نتوانست از فرصت ها و امکانات موجوده بصورت شاید و باید استفاده نماید، حداقل نتوانست معاون و آمر اجراییه انتخابی انجمن را با خود داشته باشد. دیگر اینکه انجمن باید سالانه مجمع عمومی خود را دایر نماید تا در امور مهم تصمیم گیری صورت گیرد و برای سمت های انتخابی که مدت کار شان تکمیل می گردد انتخابات صورت گیرد.  ولی این مقامات بخاطر حفظ سمت های خود خلاف اصول از زمان تاسیس تا حال صرف یک بار توانسته اند که مجمع عمومی را دایر نمایند.
وضعیت فعلی انجمن بسیار ناگوار است از مقامات رهبری انتخابی که شامل رئیس، معاونان و آمر اجراییه می شود، وقت کار رئیس تکمیل گردیده، معاونان انجمن، آمر اجراییه و بعضی از اعضای شورای رهبری انجمن بنابر اختلافات انجمن را ترک نموده اند یا هم خارج از کشور رفته اند. که انجمن ازین نگاه به مشکل مواجه است. به این معنی فعلا انجمن معاون ندارد در بست آمر اجراییوی یک شخص غیر مسلکی و کم تجربه خلاف اصول تعیین گردیده است، همچنان وقت کاری اکثر اعضای انتخابی شامل اعضای شورای رهبری و نظارت نیز تکمیل گریده است.
آقای ظریف استانکزی در یک مقاله خویش که در وبلاگ شان موجود است تحت عنوان" بطلان فیصله های محاکم در فقدان صلاحیت رئیس انجمن وکلای مدافع" چنین تحریر داشته اند:
مدتی کاری ریاست انجمن:
"درانجمن وکلای مدافع رئیس انجمن طبق حکم ماده (18) اساسنامه به مدتی سه سال از جانب مجمع عمومی به اکثریت آراء تعیین میگردد و زمانیکه سه سال تکمیل گردد وظیفه رئیس انجمن ختم میگردد و باید در مجمع عمومی همین رئیس و یا رئیس دیگری تعیین و تفویض صلاحیت شود.
در مورد ماده متذکره چنین تصریح میدارد:
رئیس عمومی انجمن از طرف مجمع عمومی مطابق این اساسنامه برای مدت سه سال انتخاب میگردد. ختم دوره کاری رئیس بتاریخ 22/ میزان / 1393هـ ش ختم گردیده و بعد از این تاریخ انجمن وکلای مدافع فاقد رئیس، شورای رهبری و هیئت نظارت میباشد یعنی انجمن وکلای مدافع منحیث شخصیت حکمی فاقد شخصیت های حقیقی ممثل اراده قانونی این انجمن بسر میبرد که به این وسیله حتی شخصیت حکمی انجمن وکلای مدافع نیزمورد سؤال قرار میگیرد.
از اینکه صلاحیت رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع بتاریخ22/ میزان/ 1393 هـ ش به پایان رسیده است اما تا به حال رئیس انجمن و بعضی از اعضاء شورای رهبری که منافع انجوهای شان در تداوم غیر قانونی رهبری انجمن مصون است نمی خواهند تا مجمع عمومی را طبق فقره (1) ماده (26) اساسنامه دایر نمایند نه تنها که زمان شورای رهبری انجمن بشمول رئیس و معاونین منقضی گردیده است بلکه زمان و میعاد هیئت نظارت انجمن نیز مدتی بیشتر از یک سال میشود که منقضی گردیده است و هیچ نوع صلاحیت نظارتی را در امور وکلای مدافع ندارند، حتی در زمان تصدی وظیفه خویش هیئت نظارت نتوانستند حد اقل امور مالی انجمن را براساس صلاحیت قانونی خویش بررسی کامل نمایند."
فرصت ها و امکانات که انجمن دارد و داشت، در حال حاضر گفته می شود که در حدود 3000 هزار وکیل مدافع ثبت انجمن می باشد و هر وکیل سالانه مبلغ ده هزار افغانی برای تجدید جواز وکالت خویش به انجمن پرداخت می کند صرف از همین مدرک سالانه عاید انجمن بالغ بر 30 میلیون افغانی (حدود 450 هزار دالر) می شود، برعلاوه عواید دیگر کهاز طریق فروش بعضی اوراق و کمک های نهاد های بین المللی به آن صورت می گیرد.
ولی متاسفانه تا حال انجمن تعمیر که ملکیت خودش باشد برای دفتر خود در کابل ندارد، برنامه ای ستاژ وکالت را از عواید خود تمویل نمی تواند، بزرگترین مشکل که مجمع عمومی را هم به بهانه نبود بودجه چندین سال است که تدویر نمی کنند. و به این بهانه رئیس می خواهد مدت کار خود را خلاف اصول با معاش گزاف از عواید انجمن ادامه دهد.
همچنان در قسمت مدیریت، دفاع از حقوق وکلای مدافع، ارتقای ظرفیت، انسجام و هماهنگی با موسسات و سایر نهاد های دولتی بسیار مشکلات وجود دارد. با مصاحبه که با چندین وکیل مدافع داشتم گفتند هنوز هم با آنها در محاکم رفتار درست صورت نمی گیرد و از حقوق آنها از طرف مقامات رهبری انجمن درست دفاع نمی گردد.
رئیس انجمن به حیث مسول درجه اول نتوانسته از حقوق وکلای در محاکم، سارنوالی دفاع نماید و جایگاه انجمن را به صورت دقیق آن تثبیت نماید. همچنان اتهامات فساد مالی و اداری هم به آدرس مسولین انجمن وجود دارد که باید درین بخش تحقیق بیشتر صورت گیرد. و یک هئیت مستقل وکلای بی طرف و نهاد های عدلی و قضایی کشور این موضوع را پیگیری نمایند.
اگر شما به ویب سایت انجمن مراجعه کنید هیچ نوع معلومات وجود ندارد به جز چند قانون و بیوگرافی چند نفر، هیچ گزارش کاری و فعالیت انجمن در آن انعکاس نیافته است البته کدام فعالیت موثر صورت نمی گیرد. حتی ویب سایت یک شرکت حقوقی شخصی که در داخل کشور فعالیت می کند معلومات بیشتر نسبت به ویب سایت انجمن دارد. حد اقل تعداد وکلای ثبت شده در ویب سایت وجود ندارد.
موضوع خود کفایی انجمن اگر از عواید انجمن  که سالانه 30 میلیون افغانی می شود بصورت درست آن استفاده شود در دو یا سه سال باید انجمن حد اقل صاحب یک اپارتمان 4 اتاقه می شود تا از پرداخت کرایه گزاف نجات یابد. همچنان در پرداخت معاشات گزاف که مسولین فعلی انجمن از عواید و کمک های خارجی برای خود تعیین نموده اند کاسته شود می شود به عوض آن در فعالیت های دیگر موثر برای وکلا رسیدگی شود. اگر معاشات در انجمن متناسب به معاشات بست های اول و دوم دولت تنظیم گردد بهتر خواهد بود.
بناً از مقامات عدلی قضایی، خصوصا دفتر معاون صاحب دوم ریاست جمهوری، وزارت عدلیه، لوی سارنوالی خواهشمندیم تا این موضوع را پیگیری نمایند و انجمن را ازین حالت بحران مشروعیت و بلاتکیفی نجات بدهند و هرچه زودتر زمینه تدویر مجمع عمومی را مساعد سازند تا هئیت جدید رهبری انجمن به اساس قانون و اساسنامه تعیین گردد و امور وکلای مدافع را به صورت بهتر آن سر و سامان بدهد و از امکانات موجود به صورت درست آن استفاده گردد. 

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 16 آذر 1395 ، 08:35
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 95 مهمان آنلاین


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.