برادران عزیز . بهتر بود از خداوند یکتا کمک می خواستید نه از یک گرگ دیگر .این گرگان همه از یک قماش اس تند شرق و غرب اینان فقط به فکر منافع خود استند حتی به ملت خود رحم نمیکنند پس بییاید از او کمک بخواهی م که بخشاینده و بی نهایت مهربان است