Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

نامـــه ســرگشـــاده به دیــوان کیفــری بیــن‌المـــللی PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط دکتر بصیر کامجو   
چهارشنبه ، 14 بهمن 1394 ، 08:57

نامـــه ســرگشـــاده به دیــوان کیفــری بیــن‌المـــللینامـــه ســرگشـــاده به دیــوان کیفــری بیــن‌المـــللی
(International Criminal Court یا ICC)
درمورد بازرسی اعمال سیاست حامد کرزی در دوران حاکمیتش،
مبنی بر تشدید جنگ وتداوم جرم وجنایت، در افغاتنستان
جنوری سال 2016
مــاشهــــروندان افغانســـتان ! بمقام محــترم دیـــوان کیفـــــری بــین المللی
( International Criminal Court یا ICC) عرض حرمت وادای ادب می نمائیم. وامیدواریم که این دادگاه کیفری بین المللی با اهداف دادخواهانه و انسانگرایانه خویش، بتواند جنایت کاران علیه بشریت را درسراسر گیتی به پنجه قانون بسپارد.

جهانیان آگاه اند که دراخیرسال 2001 میلادی برای پایان دادن جنگ ودهشت وخشم وخشونت حاکمیت پشتونی طالبان در افغانستان ؛ سازمان ملل متحد با حمایت آمریکا وسایر کشورهای صنعتی جهان، مبنی بر تأمین امنیت و ثبات و ایجاد نظام سیاسی متعادل فراگیر درافغانستان، کنفرانس بین المللی را در بن آلمان تدویر نمودند. ودرآن کنفرانس حامد کرزی، با حمایت مستقیم آمریکا وبریتانیا به حیث رئیس جمهوری افغانستان انتصاب شد.

حمایت غرب ازحامد کرزی وتیمش به این نیت بود که وی با همتباری وهم خونی پشتونی ایکه با طالبان دارد، رژیم ایشان را کنار زند وبادرایت کامل زیرساخت های جامعه مدنی را در افغانستان ایحاد کند وامنیت و ثبات وآزادی و همبستگی ملی را نهادینه سازد.

اما برخلاف آقای کرزی از همان آغاز ودرتمام دوران حاکمیتش، راهـــبرد سیاسی " تداوم استقرار حاکمیت تک قومی " پشتونی خویش را بگونه مرموز، با اقدامات عملی چند بُعدی وسنجیده شده درافغانستان به اجرا گذاشت. از صلاحیت های مطلق العنان وشاهانه ایکه در قانون اساسی خود ساخته اش درج گردانیده شده بود واست، بگونه ضد دموکرات استفاده ناجایز سیاسی نمود.
ورهبران سیاسی ودولتی تاجیکان، اززنده یاد رئیس جمهوری برهان الدین ربانی آغاز تا زنده یاد مارشال محمد فهیم قسیم معاون اول ریاست جمهوری را با همدستی، استخبارات پاکستان وگروه طالبان (شورای کویته) وشرکای بین المللی اش، با تزویر وریاء از صحنه سیاسی بیرون ساختند.

وبرای رسیدن به اهداف راهبردی خویش، روند انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی ازراه انتخابات آزاد و دموکراتیک را سم ‌پاشی کرد وآنرا باچالش های خیلی بزرگ روبرو ساخت، ودر زمینه اقدامات معلوم حال زیر را به انجام رسانید.:

ـــ برای اغفال کردن اذهان مردم و مجامع بین المللی گویا : انتخابات سری، آزاد و دموکراتیک رادر کشورراه اندازی کرد. مگر در حقیقت برخلاف اساسات دموکراتیک برای استقرار حاکمیت شؤونیزم قبیله پشتون، اقدامات یکجانبۀ زیر را به اجراگذاشت.

ـــ اعضای رهبری کمیسون های انتخابات براساس اهداف راهبردی سیاسی ویژه، از جانب رئیس جمهور مقرر گردیدند.

ـــ وزرای داخله و امنیت دولتی و تمام نهاد های تأثیرگزار ایکه در روند انتخابات نقش تعیین کننده داشتند مانند : فرماندهان پولیس مرکز وولایات نزدیک به کل از افراد وتبار خود خواسته خویش را جابجا کرد.

ـــ رئیس محکمه عالی ودادستان کل کشور نیز با میل وخواست رئیس جمهورتقرر حاصل نمودند وتاکنون پا برجا اند.

ـــ فعالیت های قانونی مجلس نمایندگان پیوسته در دائره اراده و آز رئیس جمهورقرارداشته و در حصار درماندگی گیرگذاشته شده بود واست.

ـــ گروه های تروریستِ نام نهاد طالبان منحیث نیروی فشارنظامی وسیاسی بالای شهروندان کشورما به اشاره چشم درونی رئیس جمهور درهنگام نیاز، به خشونت آفرینی آماده باش گردانیده شده بودند واکنون هم قرار دارند.

ــ زبان رسانه های رسمی دولت منعکس دهندۀ افکار آرمانی و انتزاعی رئیس جمهوروسیاست های قومگرایانۀ وی درمدت زمان حاکمیتش بوده واست.

ــ سرنخ مشکل تقلب در انتخابات دور اول ودوم بدست رئیس جمهورحامد کرزی قرار داشته است. و مولد واقعی فتنه تقلب در انتخابات دور سوم نیز خود رئیس جمهورحامد کرزی واشرف غنی می باشد.

سوای مسایل فوق، دست آورد های ناشی از جنگ وجنایت و دهشتی را که بوسیله حاکمیت سیاسی حامد کرزی وتیم همتبارش در جریان چهارده سال حکمروایی ایشان علیه بشریتِ روا داشته اند، بگونه ایجاز، مشت نمونۀ از خروارآنرا نام می بریم :ــ ماهیت ذاتی قبیلوی سیاست حامد کرزی :
حاکمیت شؤونیزم ومرکزگرای تیم حامد کرزی بی کفایت ترین، ناکاره ترین وفاسد ترین وشرارت پیشه ترین حکومت درتاریخ جهان، به بشمارمی آید از اینرو هست که تاکنون مردم ما در کوره داغ این سیاست فتنه انگیزی می سوزند.
زیرا این دستگاه جنایتزا در جریان چهارده سال رهبری سیاست و اقتصاد وفرهنگ این سرزمین را به گروگان گرفته بودند ودارند. هیچ کار سازنده وحیاتی ای برای مردم این میهن انجام ندادند. بلکه همدست با گروه همتبارایشان طالبان ودستگاه استخباراتی پاکستان در پیشبرد سیاست بی ثباتی، تشدید ناامنی وازدیاد خشم و خشونت، قتل و کشتار، اعمال زور و تعرض و تجاوز، رشوت وفساد اداری، تولید مواد مخدر، به ستم گرفتن دارایی عامه... نقش اهریمنی ذاتی خود را در همه عرصه های حیات اجتماعی بازی نمودند.

چرا ؟ زیرا تداوم عمر رهبری حکومات تک تبارو مرکز گرای شؤونیزم قبیله، تنها در تشدید جنگ، دود وباروت وخمپاره، قتل و کشتار درآمیخته است.

با استقرار حاکمیت قانون ومردم سالار، تأمین ثبات و امنیت، آزادی وصلح در کشور ما، عمر این گروه های دهشت افکن به پایان می رسد.
ما مردم بومی این سرزمین مردخیز به این اندیشه باور مندیم که یکروز نی، یکروز آفتاب ثبات و همبستگی یخ های تنفر وانزجار وعقب گرایی را آب می سازد. ومردم ما از شر این نیرو های اهریمن وابسته به غیر، برای همیشه نجات خواهند یافت.

بر اساس گزارش 2013 و 2014 ملل متحد، افغانستان به رهبری حامد کرزی و تیمش، بزرگترین تولید کنندۀ تریاک درجهان است. که در سال 2011 زیاده از 6370 تن ودر سال 2014 زیاده از 6400 تن نزدیک به 95 در صد تریاک جهان را در این دوره تولید نموده است.
در این گزارش از قول " یان‌کوبیش " نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان گفته شده که : "اقتصاد مواد مخدر در افغانستان یکی ازعوامل بی‌ثباتی دراین کشوراست.
تولید و تجارت غیرقانونی موادمخدر همزمان منابع مالی را در اختیار شورشیان قرار می‌دهد و اقتصاد، امنیت و نهادهای افغانستان را تهدید می‌کند."

اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می‌گوید حدود یک میلیون شهروندان افغانستان بین سنین 15 تا 64 به مواد مخدر معتاد هستند.
که از جمله 000 700 هفت صد هزار معتاد این کشور به هیچ نوع درمان، دسترسی ندارند.
اعتیاد یک میلیون شهروند ما به مواد مخدر، بزرگترین جرم و جنایت آشکار حاکمیت حامد کرزی وتیمش علیه بشریت بوده که در مدت زمامداری ایشان بر مردم ما بوِیژه بشهروندان کابل، آگاهانه روا داشته اند.

حامد کرزی با پیشبرد سیاست شمشیر ریاء ومصلحت، افتخار آمیز موفق شد که رسالت ستمگستر تکتباری پشتونی خویش را جهت تضعیف و نابودی شهروندان صلحخواه این سرزمین انجام دهد. و یک میلیون خانواده شریف این میهن را در ماتم بیماری، فقر واحتیاج ــ جگر گوشه های شان،غریق درد والم استخوان سوزسازد. و این نیروی یک میلیونی انسانهای جامعه مارا از حق زیست وآموزش وپرورش و از دائره فعالیت های اجتماعی و سیاسی وخانوادگی بیرون نماید.

ــ صیانت حیاتی وامنیت قلابی حاکمیت کرزی به مردم ما :

تلفات بخش ملکی :
حامد کرزی بمثابه رئیس جمهوری افغانستان بکمک نیرو های آیساف، رسالت داشت که با گروه های تکنوکرات خویش، امنیت و ثبات را در کشورجاری سازد.
بوسیله کمک های مالی آمریکا واروپا وسایر کشور های جهان صنعتی زیرساخت های جامعه مدنی را ایجاد کند. گام های آغازین در جهت اشتغال مردم و تأمینات اجتماعی و بهداشتی وآموزش و پرورش بگذارد.
با تأسف که این تیم بی برنامه، برعکس ! بعوض تأمین امنیت و ثبات وهمبستگی ملی ؛ سیاست تسلیح وتمویل دوبارۀ گروه های افراطی طالب وتشدید جنگ و خــشم و خشونت و انشقاق ملی وچندگانگی قومی را، در جامعه از سر گرفتند. وکشور را به جزائر زبانی و قومی و مذهبی ــ تبدیل نمودند.

بگونه مثال :
1 ــ تلفات مردم ملکی در جریان حاکمیت حامد کرزی بقرار ذیل است :

براساس آمار داده شده ملل متحد در کابل، در جریان سالهای گذشته طالبان در هر سال 6000 نفر همشهری کشور مارا بقتل رسانیده‌اند که بر اساس ارقام داده شده از سال دوهزارو دو تا دوهزارو چهارده، منجر به قتل 000 65 شصت و پنج هزار نفر گردیده اند.
جرم این مقتولین متوجه حامد کرزی و اشرف غنی احمد زی و حنیف اتمر (سابق وزیر داخله ) وتیم کاری ایشان می باشد. که هرسه نامبرده بصورت مستقیم و غیر مستقیم درتسلیح و تمویل دوباره نیروهای طالبان در سراسر کشور و رهایی این قاتلان از پنجه قانون و از بند زندانهای دولتی، نقش بسزای داشته اند.

بگونه نمونه : سازمان ملل متحد در گزارش شش ماه اول سال جاری 2011 اعلام کرده است که در این مقطع زمانی شش ماهه 1300 غیر نظامی جان باخته اند و نزدیک به 2500 تن دیگر زخمی شده اند.
از ارقام بالا میتوان استخراج کرد که بر اثر وقوع جنگ های پار، همه ساله حدود زیاده از 5000 نفر زخمی شده اند. که در جریان کلی حاکمیت حامد کرزی مجموعاً به 65000 هزار زخمی می رسد.


2 ــ تلفات بخش نظامی :
ــ نیرو های پولیس همه ساله به ترتیب ذیل از طرف طالبان کشته شده اند : 600، 688، 724، 639، 1292، 569، 349،.... به همین منوال اگر حد میانگین تلفات پولیس در سال را 700 نفر تخمین نمایم. در آن صورت جمع تلفات کشته شده پولیس در 14 سال به 9800 می رسد.
پولیس به ترتیب در سالها به این کمیت 2077، 1036، 1209، 1145، 743، 522،... نفر زخمی شده اند. اگر به این اساس تعداد میانگین زخمی شدگان پولیس را سالانه به 1000 تخمین زنیم. که مجموعه کلی آن در مدت 14 سال به 14000 نفر زخمی می رسد :

ــ کشته شدگان اردو در سالها به این کمیت 278، 259، 292، 821، 511،... بوده است. در تطابقت به این ارقام معلوم، میتوان حد میانگین تلفات اردو را در سال 400 سرباز محاسبه کرد. که در مدت 14 سال مجموعه ای کشته شدگان اردو به 5600 سرباز می رسد.
زخمی شدگان اردودر سالها به کمیت 750، 875، 859، 775، 256، 278، 292، 821، 511... بوده است. براین پایه اگر حد میانگین تلفات زخمی اردو را درسال 600 سرباز محاسبه کنیم. درمدت 14 سال مجموعاً 8400 سرباز می رسد.

کشته شدگان توسط نیروهای زمینی آیساف به ترتیب بقرار ذیل :
1540، 560، 1360، 2077، 769، 334، 1000، 598، 440، 3021، 2000، 2500، 1500،... اند. اگر حد میانگین تلفات شهروندان ملکی و گروه طالبان را توسط نیروهای ایساف در سال 1500 نفر محاسبه نمائیم. در مدت 14 سال مجموعاً به 21 هزار نفر می رسد.
کشته شدگان توسط نیروی هوایی آیساف به ترتیب سالها 1300، 4200، 114، 680، 359، 171، 3000،... بوده است. اگر حدمیانگین تلفات شهروندان را 800 نفرتخمین نمائیم طبق آمار فوق در 14 سال نزدیک به 11200 نفر می رسد.

زخمی شدگان توسط نیروی هوایی آیساف : به این کمیت ــ 5000، 6800، 3566، 4368، 4507، 1954،... ثبت گردیده است. که براساس این آمار در مدت 14 سال حدود 29078 نفر از شهروندان ملکی و طالبان زخمی شده اند. (1)


نتیجه
ـــــــــــــــــ
شرح مجموعه تلفات نظامی و ملکی شهروندان ما در 14 سال حاکمیت حامد کرزی بقرار ذیل ایت :

اول ــ تلفات انسانی ناشی از کِشت خشخاش به :
ــ یک میلیون ( 1000000 ) نفر معتاد به مواد مخدر می رسد.

دوم ــ تلفات ملکی که ازطرف نیروهای طالب وسایر نیروهای مسلح کشته شده اند :
ــ کشته : 65000 نفر
ــ زخمی : 70000 نفر
ــ کشته شدگان توسط نیروی آیساف: 21000 نفر
ــ کشته شدگان توسط نیروی هوایی آیساف : 11200 نفر
ـــ زخمی شدگان توسط نیروی هوایی : 29078 نفرسوم ــ تلفات نظامی :
ــ پولیس کشته : 9800 نفر
ــ پولیس زخمی : 14000 نفر
ــ اردو کشته : 5600 نفر
ــ اردو زخمی : 8400 نفر
جمع تلفات ملکی و نظامی مردم ما در این مدت 14 سال جنگ سازمان یافته حاکمیت سیاسی کرزی :
ــ کشته ( 112600 ) یکصدو دوازده هزار و ششصد نفر
ــ زخمی (116478 ) یکصدو شانزدهـــــزارو چهارصدو هفتادوهشت نفر می رسد.
ــ ویک میلیون ( 1000000 ) نفر معتاد به مواد مخدر می باشد.

این بود نتایج اعمال کِشت خشخاش، تشدید جنگ وجرم وجنایت، راهبردی سیاست حاکمیت حامد کرزی که در جریان چهارده سال با حمایت همه جانبه سیاسی و نظامی ومالی آمریکا وکشور های غرب صنعتی بالای مردم بی دفاع ما تطبیق گردیده است.

این دست آورد شرم آورحامد کرزی و تیم همتبارش است که با ورود پای ایشان به ریاست جمهوری در مورد تأمین امنیت و ثبات، نگهبانی جان و آزادی شهروندان این مرزبوم به مردم ما قول و قرارایمانی ووجدانی بسته بودند.

ما شهروندان بومی افغانستان از دادگاه کیفری بین المللی (International Criminal Court یا ICC)
خواستاریم تا حامد کرزی ویارانش را که مرتکب این همه جنایت نا بخشودنی علیه بشریت وشهروندان کشور ما شده اند، به کیفر اعمال ایشان برسا نند.

موفق باشید
منابع و مآخذ
ـــــــــــــــــــــ
1 ــ ویکی پیدیا انگلیسی تلفات قطعات نظامی خارجی وباشندگان افغانستان Civilian casualties in the War in Afghanistan (2001–present)
الف: Afghanistan Casualties Military Forces and Civilians در ویب سایت
ــ راپور از اداره مهاجرین سازمان ملل
ــ بوتسون یونوورستی راپور الی سال 2011
ــ راپور یوناما ازسال2001 ــ 2011
ــ راپور سال 2012 توسط یوناما
ــ راپوراداره یوناما در سایت گاردین انگلند
ــ از راپور اداره تحقیقاتی کانگریس
تمامی راپورهای جنگ افغانستان را درین جا مطالعه کنید Afghan Archives - Civilian Casualties Village is wiped out as 2,000lb of Allied explosives miss Taliban target در ویب سایت.
- See more at: http://jame-ghor.com/archive/details/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%88%D8%A8-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF#sthash.6p9Nn7Gg.dpuf

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 119 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.