Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

نامــه ســرگشــاده داکتــرهمت فــاریابی به حضــور ســترجنــرال عبدالــرشید دوســتم معــاون اول ریاست جمــهوری افغــانســتان PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط داکتر همت فاریابی   
چهارشنبه ، 14 بهمن 1394 ، 14:50

نامــه ســرگشــاده داکتــرهمت فــاریابی به حضــور ســترجنــرال عبدالــرشید دوســتم معــاون اول ریاست جمــهوری افغــانســتانجناب رهبر ملیونی جنبش ملی اسلامی افغانستان را درود های بی پایان و موفقیت های مزید در امور محوله مقدس مردم افغانستان و از بارگاه خداوندی استدعا داریم که از شر توطئه و دسیسه منافقین و دشمنان صلح و آرامی در امان باشند.
محترم معاون صاحب اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان!
اجازه بدهید قبل از آنکه در اصل مقصد عریضه بپردازم, مطلب ذیل را که {بیان مشارکت مردم در قدرت سیاسی} است, به مثابه پیشگفتار نامه و بستر مسئله کالبد شگافی مختصر مکتبی و مسلکی نمایم: مشارکت مردم منشآ مشروعیت اقتدار ملی است.
پس از آنکه فیلسوفان عرصه سیاست و اجتماع مشروعیت اقتدار نظام ها و دولت ها را از اسطوره آسمانی بودن آن بیرون آوردند و این وجیبه را برای انسان روی زمین قایل شدند, مسئله مشارکت مردم در تعیین, تشکیل و تخصیص افتدار ملی, مهمترین عنصر جامعه مدنی تلقی گردید. درین ارتباط ژان ژاک روسو فیلسوف فرانسوی در یکی از آثار خود بنام {قرارداد اجتماعی} تآکید میکند که اقتدار از آن مردم است و تنها مردم است که از طریق نماینده های منتخب خود نظام را مشروعیت میدهد. البته که دیگر فلاسفه عرصه دموکراسی و جامعه مدنی عین تآکید را با عبارات دیگری دارند. مهمتر از همه مشارکت نه تنها نظام را مشروعیت میبخشد بلکه باعث ثبات سیاسی, اجتماعی, اقتصادی و نظامی میگردد.
در عمل دیده شده است, کشور هاییکه هنوز در پختگی لازم سیاسی و مدنی نرسیده اند و سایه استبداد, خودکامگی, برتری طلبی و انحصارگری کاملآ مضمحل نگردیده است تلاش میکنند تا مشارکت عمومی را به بازی گرفته, دست به یکسلسله عوامفریبی ها بزنند و امتیازات سنتی غیر مشروع خود, خانواده یا قوم و قبیله خود را حفظ کنند. اینگونه مناسبات قلابی و ستمگرانه در ممالک آسیائی بخصوص افغانستان و ممالک عربی بیشتر محسوس و مشهود است.
با مطالعه این همه عناصر و پدیده های علیل در باب مشارکت جسارت خواهم کرد تا مشارکت ملی را در سه فاز یا در سه دوره تقسیم نمایم:
مشارکت تئوریکی یا کاغذی
مشارکت فامولیته ویا نمایشی
مشارکت عینی ویا واقعی
1 - مشارکت تیوریکی یا کاغذیدرین نوع مشارکت حق اشتراک اتباع در نظامسازی به بهترین وجه آن در قانون اساسی و دیگر قوانین صرفآ در روی کاغذ گنجانیده میشود ولی شرایط سیاسی اقوام محروم از مشارکت در عمل تغییر نمیکند و جایگاه ممتاز و غیر ممتاز بشکل سنتی خود باقی میماند. این گونه مشارکت کاغذی از خصوصیات ممالکی است که میخواهد از جامعه استبدادی بسوی جامعه مدنی گذار کند.
2 - مشارکت فارمولیته یا نمایشیاینگونه مشارکت نمایانگر تشریفاتی بودن اشتراک نمایندگان این ویا آن قوم, این ویا آن گروه, این ویا آن مذهب در سیستم افتدار است که ایشان امتیازات مربوط به اداره خود را از قبیل معاش, خانه و دیگر خدمات و سهولت های دولتی را دریافت مینمایند و ملزم به تمثیل اراده حاکمان همان سیستم میباشند یا به عباره دیگر مجری تصامیم ممتازین فوقانی هستند اما در مسائل مهم و سرنوشت ساز در تصمیم گیری شریک نیستند.
3 - مشارکت عینی یا واقعیاین نوع مشارکت خواص اصلی جامعه مدنی و دموکراسی واقعی میباشد. درین نوع مشارکت نمایندگان منتخب مردم ممثل اراده همان مردم بوده و خود را صرفآ تابع قانون میدانند و مهمترین اصل درین نوع مشارکت, سهیم شدن در تصمیم گیری است. در مسائل سیاست خارجی و داخلی دولت, مسائل اقتصادی و خلاصه در تمام تصمیمات امور حیاتی یک مملکت مساویانه سهیم گردیده و مطابق روحیه قانون, وجایب صلاحیت های مندرج قانون عمل میکند.
در افغانستان هنوز مشارکت عینی همه مردم عملی نشده است. از بعضی اقوام حق و حقوق شان تنها درج کاغذ است و بعضی ها هم تنها حضور نمایشی دارند اما تصمیم گیرنده در مورد حیات سیاسی دولت همانا استبداد سنتی است که عرصه مشارکت واقعی را برای دیگران ذیق نموده, حاضر نیست که در جامعه عدالت اجتماعی برقرار گردد.
خوب حالا مطابق روحیه نص فوقآ مذکور میدانیم که مردم منبآ, منشآ, صاحب و دارنده اصل قدرت هستند که بر اساس یک قرارداد اجتماعی که متون و توافقات آن در محتوای قانون اساسی و دیگر قوانین یک مملکت تسجیل و تصویب گردیده است, این قدرت را برای یک رئیس جمهور, معاونین و پارلمان, مردم به عاریت میدهند که مطابق همین قرارداد اجتماعی موکلین و منتخبین اراده همین مردم را در نظام تمثیل نمایند. اگر یک رئیس جمهور, معاون رئیس جمهور ویا یک وکیل بنابر علایل مختلف از تمثیل اراده مردم کوتاه بیاید و خواست مردم را برآورده نتواند, در قدم نخست در رفع نقایص با استفاده از نصوص قوانین بکوشد. اگر با آنهم از اجرای وجایب محوله مردم عاجز آید, واجب است تا بار دیگر به مشوره و آرای مردم مراجعه نماید و علت های عدم اجرای خواست مردم را بیان کند و بگذارد تا بار دیگر مردم تصمیم خود را اعلام کند که آیا دست به مظاهرات میزند, اعتصابات برپا میکند, نافرمانی مدنی را برای گرفتن حق و حقوق خود به اجرا میگذارد یا که دولت را با همه اراکین آن تحریم میکند!!! اینست مفهوم استرداد امانت مردم که به هر حالت منجر به سرفرازی و نام نیک یک سیاستمدار میگردد.
اما اگر یک معتمد مردم در چهره رئیس جمهور, معاونین و وکلآ بنابر ملحوظات مختلف نتوانند اراده مردم را تمثیل کنند و خواست مردم را برآورده سازند و در مرفوع کردن اسباب و علایل هم عاجز آیند و به مشوره و آرای دوباره مردم هم مراجعه نفرمایند, اینگونه اصلوب باعث تشویش پیروان و هواداران ایشان گردیده و در تلاش حل الترناتیف قضیه برمیخیزند ویا حد اقل از رهبر خود ویا وکیل خود فاصله خواهند گرفت.
رهبر صاحب جنبش ملی اسلامی افغانستان! آنطوریکه دیده شد بعداز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حاکمیت اشرف غنی بنابر خاصیت برتری طلبی و وابستگی آن به پاکستان به وعده های داده شده به خلق تورک افغانستان در عرصه مشارکت و همچنان به دیگر اقوام در عرصه امنیت, اقتصاد و رفاه اجتماعی وفا نکرد. درحالیکه یگانه بخش مشروع وتآثیر گذار آرآ, که رییس جمهور اشرف عنی در آن تکیه کرده بود همانا آرای تورکتباران افغانستان است. تجربه تاریخی نشان میدهد که استبداد, فرهنگ سکوت و مدارا را برسمیت نمیشناسد به خصوص مستبدین افغانستان همیشه تابع زور و زر بوده اند. تقسیم 50/ 50 کرسی های دولتی در بین اشرف غنی و عبدالله برخلاف همه موازین حقوقی آن موئید همین مدعاست. مطابق تشریحات فوق فازهای مشارکت, سهم اوزبیک و تورکمن در قدرت در مرحله {مشارکت روی کاغذ} قرار دارد. حتی حضور نمایشی نمایندگان اوزبیک تورکمن در رده های قدرت 5 % از از شعاع وجویشان هم تمثیل نگردیده است. گاهی از چوکات اداره معاونیت اول با منت گذاری زیاد در صفحات فیسبوک منتشر میشود که {فلان نفر به صفت مشاور فلان وزارت یا رئیس فلان شعبه مقرر گردید}! درحالیکه این تقرری های مضحکه مشاورین گمنام به معنی آب پاشیدن بروی احساسات داغ مردم است و نشر پرآوازه آن یکنوع گیلماله کشی بروی شکست ما در گرفتن حق مسلم ما است. تقرر چند نفر انگشت شمار در محدوده اداره معاونیت اول دردی را دوا نخواهد کرد. درحالیکه در مورد منطق تقرری این بخش نیز سوالات قابل تشویش وجود دارد. یک کدر از یک پست حذف میگردد و در وظیفه دیگر گماشته میشود, چند وکیل جوان و متعهد که صدای موکلین خود را در پارلمان بلند مینمودند, داوطلبانه از عضویت پارلمان که مهمترین وظیفه است منفک و به وظایف اجرائیوی گماشته شدند که گاهی موثریت آنها کمتر از آن است که در وظیفه قبلی شان بود! ویا گفته میشود که بعضی از کدر های "قولی" از نام اوزبیک و تورکمن در چندین وظیفه دولتی معرفی میگردند و از چند منبع معاش بدست میآورند. منطق این گونه گزینش ها برای من مفهوم نیست! مگر قحط الرجال و قحط کدر دامنگیر اوزبیک تورکمن هست! آیا مردم ما به خاطر این چند نفر معاش بگیر قربانی دادند! آیا ملیون ها رآی مردم برای آن داده شده که یکنفر قولی و معامله گر به نمایندگی این مردم جیب های شخصی خود را پر کند! درین حالت که صدها فرزند مسلکی مستعد و متعهد این مردم با لب قاق پشت در های ولینعمتان صف میکشند
دفتر محترم معاونیت اول و مشاورین محترم معاون صاحب الزامآ و وظیفتآ باید انعکاس منفی این بی عدالتی ها را برای جناب معاون صاحب اول رئیس جمهور گزارش میدادند تا جلو این حاتم بخشی ها و بده و بستان ها گرفته میشد جناب معاون صاحب اول ریاست جمهوری افغانستان! شما رهبر ملیونی نه تنها حزب جنبش ملی افغانستان بلکه تمام خلق تورک افغانستان و از آنهم وسیعتر گروه های وسیع خلق افغانستان از هر قوم و زبان برای شما ارادت و خلوص نیت دارند. اما گاهی گزارشات مآیوس کننده شنیده میشود, بعضی از اشخاصیکه از نام جنبش, اوزبیک و جنرال دوستم به مسند مشخص تکیه زده اند, اوزبیک ها را به جنبشی و غیرجنبشی تقسیم بندی میکنند ویا هم معیار مقرر شدن یک کدر را اشتراک آنها در کمپین انتخاباتی قلمداد میکنند. این گونه برداشت و برخورد جفای بزرگ در حق آن مردم است که در راه آرمان های خود, جنبش و شخص جنرال دوستم قربانی داده اند. جنبش و جنرال دوستم حاصل خون هزاران جوان بی باک هست که درین راه شهید شدند. کدام خانواده اوزبیک و تورکمن است که درین راه شهید نداده باشد و خانه ویران نشده باشد و نام جنبشی در پیشانی آن تاپه نشده باشد و به نام جنبشی طرف خشم و تبعیض ستمگران قرار نگرفته باشد و در مقابل دسیسه های دشمن به نسبت جنرال دوستم و جنبش رسالتمندانه و آگاهانه نآیستاده باشد. تجربه نشان داده است که ستیزه جوئی امتیازطلبان الوان مختلف در مقابل خلق اوزبیک و تورکمن, همه این مردم آگاه را بدفاع از جنبش و شخص جنرال دوستم متعهد و منسجم کرده است. فراموش نشود که "زنده باد و مرده باد" نمایشی موثریتی ندارد نسبت به آنانیکه آگاهانه و مسئولانه یا با سلاح گرم خود ویا با قلم توانمند خود رسالتآ بدفاع ازجنبش و جنرال دوستم بدون طمع و توقع قرار میگیرند بنآ تقسیم کردن این مردم در جنبشی و غیرجنبشی خیانت بزرگ به یکپارچگی مردم و به خصوص قشر باسواد جامعه اوزبیک تورکمن خواهد بود.
به هر حال اگر ازین جزئیات گذشته دوباره در اصل موضوع برگردیم: مسلمآ معلوم و مشهود است, آن مشارکت عادلانه برای اوزبیک تورکمن مطابق شعاع وجودیشان حتی فیصدی ناچیز هم تآمین نگردیده است, آن وزارت جوانان که جناب شما برای جوانان کشور وعده دادید, احتمالآ فاشیسم اجازه نداد, از آن وعده های شما به نسبت امنیت مردم خبری نیست و حامیان تروریسم در ارگ نشسته اند و 80 فیصد خاک مملکت دولت حاکم نیست, اختطاف و ترور به یک امر عادی مبدل شده است, اقتصاد مملکت فاجعه بار است, نرخ بیکاری و گریز مردم از وطن بشدت افزایش می یابد و ده ها بدبختی فاجعه بار دیگر که دامنگیر مردم بوده و شما که یگانه امید مردم بودید که با همت والای طرفداران ملیونی خود, مردم را از چنگ دسیسه فاشیسم افغان نازی و حامیش پاکستان نجات دهید اما متآسفانه شما به صفت معاون اول رئیس جمهور و با نفوذترین شخص مملکت که اشرف غنی را به ریاست جمهوری رساندید در تصمیم گیری ها اصلآ سهم ندارید! نوکران پاکستان در چهره خود اشرف غنی تلاش میکنند که شما همیشه منزوی از تصامیم حیاتی دولت باشید. از تحریم اعتراضگونه جلسات اداری و دولتی و سکوت متداوم شما, مردم بیشتر متضرر و مآیوس خواهد شد. این همان هدفی است که حلفات اشرف غنی به دنبال آنست.
ما شرایط ناگوار و زورگوئی های فاشیسم پاکستانی در عقب آن انگلیس و امریکا و طیاره های بم افگن بی 52 را درک میکنیم که حتی شخصیت های گویا برازنده را با پشتوانه آرای ملیونی مجبور به "معاش بگیر" از دسترخوان فاشیسم و روگردان از مردمش کرده است اما شما {جنرال دوستم} هستید. این کلمه مبین همه صفات و مشخصات شما است. همچنان اذعان میداریم که شما تلاش میکنید تا مردم به نحو دیگری متضرر نگردد, اما بزرگان گفته اند {کوه هرقدر اگر بلند هم باشد, حتمآ از خود راهی دارد}.
برای شکست بن بست پیشنهاد میشود
1- به سکوت و انزوا خاتمه داده شده و با شور وعلاقمندی و ابتکار اداره معاونیت اول ریاست جمهوری مطابق نص قانون اساسی بدست گرفته شود
2- یک گروپ مشاورین متعهد و مسلکی در عرصه دولت-حقوق, قانون اساسی, سیاست {خارجی} , اقتصاد و اداره به تعداد 5 - 7 نفر تشکیل و در خدمت معاون اول قرار گیرند
3 - در صورت زورگوئی فاشیسم و زیر پا کردن وجایب و صلاحیت های معاون اول رئیس جمهور که در قانون اساسی و دیگر قوانین تسجیل گردیده است, مراجعه دوباره به آرای مردم, مشوره خواستن از مردم و بالآخره بسیج کردن صلح آمیز مردم و نا فرمانی مدنی از دولت میتواند راهگشای معضل باشد.
مردم آزاده, صبور و متواضع ما همیشه با شما بوده و در هر حالت با شما خواهد بود لذا تصامیم شما برای بهبود وضعیت ناهنجار مملکت تعیین کننده و حیاتی خواهد بود. انتقال مارش کنان جنازه های سربریده از غزنی به کابل که ارگ را به لرزه درآورد, تجربه یی است نشان میدهد که هیچ قوتی در برابر بسیج شدن حق بجانب مردم وجود ندارد.
بار دیگر یادآور میشوم که نتیجه همان تهدید های بسیج کردن مردم بود که امریکا وادار شد و قدرت را 50 / 50 تقسیم کرد و اوزبیک تورکمن را از صحنه کشید چونکه فهمیدند ما صبور و متواضع هستیم
با حرمت بی پایان
از طرف داکتر همت فاریابی

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 146 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.