Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

پایان انتشار چاپی امید PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط محمدقوی کوشان   
چهارشنبه ، 24 آذر 1395 ، 08:03

همچوکوزۀ دولاب هرچه زیرگردونست
گاه ترقی آهنگ است گاه تنزلی دارد

محمدقوی کوشان، وودبرج – ورجینیادریادداشت شمارۀ پیش نوشتم: 25 نومبرمصادف است به نخستین سال رحلت مبارک شادروان محمدعصیم جان، که بنابه سفارش وتشویق آن عزیز، نشرچاپی امید ازشمارۀ یکهزار زیادتر ادامه یافت. منبعد این جریده ماه یکباردر سایت خراسانزمین این ایمیل آدرس توسط Spambot ها محافظت شده، برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید t بعضی مقالات آن در(سایت خاوران  khawaran.com وسایت جاودان jawedan.com به خوانندگان عرضه میگردد. سخن آخر مسئول امید نیز درشمارۀ آخری تقدیم خواهدشد.


آدرس امید تغییرکرده وپس ازین هرگاه عزیزان مقاله یانامۀ به آن بفرستند، لطفأ به نشانی ذیل ارسال بفرمایند. شمارۀ تلفون دفتر این است: 6321- 491 703
KOSHAN MOHAMMAD
2002 MAYFLOWER DRIVE
WOODBRIDGE, VA 22192  USA
واما سخن آخر: این خاکسار، محمدقوی کوشان،در14 مارچ1985 باهمسر ودوفرزندم به میدان هوایی نشنل واشنگتن دی سی رسیدیم، پس ازیکماه نسبت کمبود کمک مالی دولتی به پرداخت کرایۀ ماهانۀ اپارتمانت یک اطاقه، به کار دربرابروجه نقد هفتۀ 160 دالرآغازیدم، شش ماه پس ازآن بحیث (معاون آشپز) ودرواقع کباب پز عزتقرر یافتم و پس از ششماه به درجۀ تکسی ران ارتقای مقام یافتم، درهمین ایام دوست پدرم، آقای محمدنبی صالحی سردچارم شدکه نمایندگی حزب مولوی محمدنبی رادرپایتخت امریکاداشت، آن مرحوم ازمن خواست بانشریۀ غیرموقوتۀ آن یاری کنم که کردم. یکسال ونیم بعد بنابر مشورۀ دوستان، در1987به شهرسکرمنتو- پایتخت ایالت طلایی کالیفورنیاکوچیدم. درآنجابودکه دوستان همدلم رایافتم، اعنا شادروانان استاد داکترسیدعلی رضوی غزنوی و زلمی پوپل که خداوند بیامرزد شان.
زلمی پوپل رئیس موسسۀ (افغان سنتر) بود برای یاری رساندن به مهاجرین تازه واردافغانستان به شمال کالیفورنیا، درسال 1988من به سمت مدیرمسئول (مجلۀ خراسان)-که خودم پیشنهاداین نام مبارک رابرمجله کردم، بعنوان ارگان نشراتی آن موسسه، آغازبکارکردم و مدت دوسال12شمارۀ آنرابه هم میهنانم درامریکا تقدیم کردم، البته همکاران بسیاردانشمند از وزرا وروسای فرهنگی، سیاسی ونظامی در گردآن مجله جمع آمدند. در1990 پدرم شادروان غلام حضرت کوشان (انجمن فرهنگی مهاجرین افغان) رادرشهرهیوارد، ساحۀ بی ایریای شمال کالیفورنیا بنیادگذاشت و(مجلۀ نامۀ خراسان) بعنوان ارگان نشراتی انجمن به مسئولیت بنده برای دوسال سیزده شماره رابا تیراژ یک هزارنسخه وهمکاری قلمبدستان گرامی انتشار یافت.
در25 اپریل1992 درروزپیروزی جهادمقدس ملت ما وسرنگونی رژیم داکترنجیب الله، نخستین شمارۀ (امید- هفته نامۀ مردم افغانستان) به مسئولیت بنده وهمکاری همسروفرزندانم، ویاری جمع کثیری ازقلم بدستان دانشمند هموطن، درشهرهیواردشمال کالیفورنیا ازچاپ برآمد، ودرهفتۀ دوم تیراژش به بالای 1500 نسخه رسید، سیل اشتراک ازسوی وطنداران ازسراسرامریکا رسید، تقریبا درهرمغازۀ افغانی وهندی و ایرانی درایالات مختلفه عرضه شد، آگهی های بازرگانی افزایش یافت، وبدین ترتیب بنیۀ مالی هفته نامه تقویت گردید. درآغازسال دوم انتشار، امیدبه استندردمعمول روزنامه هاوهفته نامه های دیگر با افزایش نسخه ها به دوهزار، روبه رشدرفت. درسالهای شش وهفت تیراژامید به چهارهزارنسخه رسیده ودرچندشهرآلمان نیزبه خوانندگان وعلاقمندان ارائه میگردید.
همکاران قلمی امید فزونی یافت، ازمراکش مرحوم داکترمحمدعثمان هاشمی، ازافریقای جنوبی مرحوم عبدالحکیم ضیایی قاضی القضات سابق، ازعربستان سعودی محمدعاصم مجددی وآقای اسدالله حنیف بلخی وزیرفعلی معارف، آقای رحیم باتور از توکیوی جاپان، و سروران دانشمنددیگر ازسراسر اروپا وایالات متحدۀ امریکا، ایران و هندوستان وپاکستان، درزمینه های سیاسی، اقتصادی، تاریخی، فرهنگی، هنری، ورزشی، خاطرات از ازمنۀ قدیم ومعاصراز وطن، معرفی کتب ومجلات ونشرات تازۀ وطنی از اکناف گیتی، مطالب پژوهشی وپرمحتوایی هفته نامۀ امید را یاری و دستگیری فرموده اند، که به همۀ آنها سر شکران و امتنان فرودمیآورم. گذشتگان شانرا خداوندغرق رحمت خویش فرماید وبه زندگان شان عمردراز و صحت کامل نصیب بدارد. اسمای گرامی سایرهمکاران قلمی رادرشماره های پیش برشمرده ام.
هرپدیدۀ اجتماعی وسیاسی ازقبیل گروهها، احزاب، اجتماعات ووسایل ارتباط جمعی، درهرکشوروهرکجای گیتی، طور قطع وتثبیت شده، نمی تواند نظرمثبت همگان را باخودداشته باشد، بدون شک بزرگترین رهبران کارازماتیک درجهان، هیچگاه قادرنشده اند مردم کشورش شانرا یکجاو یکدست بسازند وموردپیروی تمام احادملت خویش قراربگیرند. این اصل کلی بویژه مبتلا بٍه مطبوعات جهان است. بسیار واقع شده که گروههاو احزاب ونشرات، همدیگر رابه نوکری ومزد بگیری طرف مقابل شان متهم کرده اند، مطبوعات دنیای آزادهرگز و هیچگاه مبری ازین اتهامات نبوده، و بصورت اولی مطبوعات کشور های جهان سوم همیشه مورد اتهامات گوناگون خودفروشی بوده اند.
یک موردی ازچندموردکه دربارۀ امید نیزاتفاق افتاد، درینجا برسبیل مثال به عرض میرسانم. ماه جون یاجولای سال 1998 بودکه هیئتی ازجانب پادشاه سابق جهت گردهمآیی تعدادی ازافغانهای مقیم اروپا برای بحث بربرنامۀ سه فقره یی ظاهرشاه به شهربن آلمان آمد، تا با حدودهشتادنفرازداخل کشورو  پاکستان(جانبداران طالبان) مذاکره کنند. بنده بعنوان خبرنگارامیدبه مصرف شخصی درآن اجلاس شرکت نمودم،باآقای ستارسیرت و بخشی ازطالب طلبان، مرحوم عبدالاحد کرزی پدرحامدخان، آقای عزیزالله واصفی رئیس لویه جرگۀ قلابی ریاست جمهوری داوؤد(برادر عبدالحکیم رشید- که هردوبچه اندرهای امیرحبیب الله کوهدامنی، ازطرف مادر اند.) چندتن ازقوماندانان جهادی، دوسه تن ازنماینده های طالبان درآن اجلاس، داکترعبدالله، داکترجلیل شمس وچندنفردیگر اشتراک کننده دراجلاس، مصاحبه هاکردم ودرامید به چاپ رساندم. ازبعضی آنان صریحا شنیدم که امید راجمعیت اسلامی تأمین می کند !
همزمان، گروه قبرس توسط ایران ایجادشد به ریاست مجاهدکُش مشتهر، داماد گلبدین، پنجشیری بدنام به اسم همایون جریر، که گویا همه کارۀ کنفرانسهای قبرس بود، وچندریش سپیدی راکه دراروپا و امریکاسرگرمیی نداشتند، باپرداخت تکت طیاره، مصارف هوتل و تکسی وغیره به اجلاس قبرس دعوت کرد و به اصطلاح آقای سید شفیع عیار، (ابولهب) یعنی صبغت الله مجددی هم مؤیدش بود ! آن مجالس زودزود دایرمیشد، وبیکاران مفتخور رابیشترشکارمیکرد. همین امر همایون جریر را جرارساخت تابه طراری بپردازد، به امریکا بیاید تا مگرازخوان نعمت ایام جهاد چیزی فراچنگ آرد، که تیرش بخاک خورد.
اما ومگر و ولی، تیر دیگرجریر که باشرارت زیادبسوی امیدنشانه گرفته بود، نیز به خاک خورد. قضیه ازین قراراست که دوست عزیزم فضل غنی مجددی روزچهارشنبه پنجم اپریل2000 از کالیفورنیابه من تلفونی خبردادکه داکترجلیل شمس وهمایون جریر درهوتل ماریوت واشنگتن دی سی هستندوجریرمیخواهدتوباوی مصاحبه کنی، من به آنهاقول دادم لذاتوهمین امروزبه دیدن آنهابرو. من هم به دیدارشان رفتم، سلاح من درین همهمۀ جنگ باگلبدین، یکعدد کمره ویکعدد تیپ ریکاردبود- فقط همین! اسلحه طرف خیلی پرقدرت وکمرشکن بود، اعنا جریر شریر حامل انبانی از دالر وپیشنهادی سخاوتمندانه به امید بود ! قوت آتش وتوپ وتانک دوطرف خیلی نابرابر ! بهرحال، جریر حاضربه مصاحبه نشد ویکساعت مابه مشاجره گذشت و من در شماره416 امید متن کامل مشاجره راچاپ کردم، اگرحیات باقی بود، متن آنرا درشماره های آینده (امید آنلاین) عرضه خواهم کرد.
غنی احمدزی در2002 وزیرمالیه بود، نسبت حقایقی که دربارۀ خلافکاریهایش وگم شدن بیش ازیک ملیارد دالرکمک جهانی، با همکاری یک پاکستانی که دربانک جهانی همکارش بود، بنام امدادبه قبایل مرزی پاکستان، سروصدای زیادی درمیدیای جهانی انداخته بود، امیدگزارشهای ثُقه ازمنابع معتبربین المللی رادرموردبه نشررساند. باری روز17 اکتوبر2002 شخصی بنام احمدشاه غنی احمدزی، برادربزرگ اشرف غنی احمدزی، مرا که دریک مغازۀ افغانی شمارۀ تازۀ امید را بردم، اهانت نمود، فحاشی وبیحرمتی زیادکرده باانگشت به سینه ام زده گفت اگردیگرچیزی در بارۀ برادرم چاپ کردی همینجای سینه ات راباگلوله میزنم ! پنج شش هموطنی که به مغازه آمده بودند، این صحنه راشاهدشدند. من به پلیس شهرالکسندریه شکایت بردم ودادگاه احمد شاه غنی احمدزی به اتهام تهدید مدیرهفته نامۀ امید، بروز25 نومبر دایرشد. بنده متن جریان آن دادگاه رادرشماره555مورخ9دسمبر 2002امیدانتشاردادم، افزون برآن چندی بعدآقای شاه جان احمدزی پدر اشرف غنی احمدزی شبی ازنیویارک به من تلفون کردوشکایت نمود که راجع به قبیلۀ احمدزی وشخص اشرف مطالب ناخوب درامیدنشر میگردد، وسپارش فرمودتا به این کارخاتمه بدهم. چندنفرازدوستان مشترک وی وبنده نیزدرکنارش بودند ویکایک به من گفتندحرفهای رئیس صاحب (شاه جان احمدزی) را لطفا بپذیر! وبنده پاسخهای خود رابه آنهاگفتم وافزودم تمام این مکالمه راثبت کرده ام ودرشمارۀ بعدی امیدآنرا بینه به بینه چاپ میکنم، و چنان نمودم. بازهم اگرمجال وعمری بود، جریان هردوواقعه رادرشماره های بعدی (امیدآنلاین) به نظرگرامی شماعلاقمندان وخوانندگان ارجمندخواهم رساند.
درآغازین سالهای انتشار امید بارهاوبارها درمساجدگلبدینی ها در بی ایریای شمال کالیفورنیا موردتکفیر قرارگرفتم، تلفونی اهانت کردند و حتی تهدیدبه اعمال زشت وقبیح درحق خودم، پدر وخانواده ام نمودند، مغازه ها راتهدید به تحریم کردند اگر بازهم امید رابفروشند!
منظوراز یادآوریهای بالا اینست که امید ازشماره های نخستش تاامروز شمارش به یکهزارو بیست وهفت رسید، واین شماره پایان بخش چاپ امید می باشد، درسنگردفاع ازمقدسات میهن، دفاع ازحق دربرابرباطل، دفاع ازرزمندگان واقعی جهاد ومقاومت ملی ملت فخیم ما بوده، نه بچه ترسانی مخالفان ونه تحبیب وتشویق به فروش امید به باداران شان، البته درمقابل وجوه فریب دهنده، آنرا اغوا نتوانست. همیشه جانب ملت راگرفت، علیه فاشیسم قومی وزبانی وسمتی، اکثریت واهی قومی، برتری طلبی وانحصارجویی قبیله ایستاد وجانانه ایستاد. نوک قلم هر نویسندۀ امید چون شمشیری بُرّان سینۀ دشمنان وطن وآی اس آییان و وهابیان و آخوندان را دریده وزخم های عمیق وناسوری برتمام آنها نهاده است. باوردارم تمام آن دشمنان ازبابت عدم چاپ کاغذی امید خوشحال میشوند، بگذار بشوند، چون بعون الله تعالی، اهدافی راکه امید چاپی ازآغازبه آن اقتدا کرد، پس ازین ازطریق سایتهای دوستدارامید نیز مقتدی آن اهداف شریفانه خواهد بود. کوشش میشودتا سایت امید که ازسال 2000 به بعدغیرفعال شده، بار دیگربه نشراتش بیاغازد، ودرآنزمان هم امید درسایت عزیزخراسانزمین و بعضی مقالاتش درسایتهای خاوران و جاودان، به عزیزان تقدیم میگردد، انشاءالله تعالی.
نکتۀ اخیر با مشترکین گرامی وعلاقمندان کمک به امیدذیلادرمیان گذاشته میشود. عزیزانی که وجه اشتراک شان هنوزپیش اداره مانده، اگرمایل به خواندن امید درسایتهاباشند، میتوان آن وجه رابعنوان اشتراک تمدیدکرد، دوستانی که مایل اند امید رادرسایتهاتعقیب نماند، لطفا هرازگاهی اعانۀ لازم را به امید بفرستند. مشترکین گرامی که از ختم اشتراک شان چندماهی گذشته، لطفا چک مربوط بهمان مدت را در وجه (محمدکوشان) بفرستند، و هرگاه تمایل دارندتا امیدرا درسایتها بخوانند، مبلغ اعانه راافزون برچک اشتراک چندماهۀ را فراموش نفرمایند. مشترکین محترمی که بخواهند وجه باقیماندۀ شان نزد اداره به ایشان اعاده شود، لطفاباارسال یادداشتی ادارۀ امید را آگاه فرمایند. البته مشترکینی که خواهان دریافت یک، دو یاسه مقالۀ امید طور دوامدار باشند، لطفااداره راآگاه سازندتا کاپی مقالات درکاغذهای معمول خدمت شان ارسال شود، آن محترمانی که با اعانه های ماهانه، ششماهه یا یکساله نشریۀ شانرا یاری رسانده اند، لطفا عنایت خویش را کماکان ادامه دهند، زیرا خرج چاپ وپوسته وپاکت امید پایان می یابد، اماسایر هزینه های تخنیکی انترنتی واداری آن سرجایش باقی می ماند.
درپایان عرض میکنم که: منت خدای راعزّ وجلّ که طاعتش موجب قربت است و به شکراندرش مزید نعمت. هرنفسی که فرو میرود مُمدّ حیات است وچون برمی آید مُفرح ذات. پس درهرنفسی دونعمتی موجود و برهر نعمتی شکری واجب:
ازدست وزبان کی برآید     کزعهده شکرش به در آید
بنده همان بٍه که زتقصیرخویش  عذر به درگاه خدا آورد
ورنه سزاوار خداوندیش    کس نتواند که بجا آورد
شکران حضرت سبحان میگویم وهزاران هزاربارمیگویم، که توفیق عظیمی رابه این بندۀ خاکسارش عنایت فرمود، تادرخدمت حق و حقیقت وعدالت اجتماعی برای کلیه باشندگان سرزمین عزیزمان باشم.
همه همکاران ارجمند وکلیه خوانندگان ودوستان هفته نامۀ امید را به ذات حق جل جلاله سپردم. /
منتشرۀ هفته نامۀ امید

 

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 24 آذر 1395 ، 08:09
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 176 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.