Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

تحلیــل زبــانی وتــاریخی واژۀ (تـــاژیک) PDF پرینت ایمیل
فــــرهنگی - کتـــابخـــانه خــــاوران
نوشته شده توسط پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی، الکسندریه ورجینیا   
سه شنبه ، 22 دی 1394 ، 08:03

پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی، الکسندریه ورجینیاعنوان کتاب: تحلیــل زبــانی وتــاریخی واژۀ (تـــاژیک)
برمبنای آثار کشف شده
مؤلف : غلام جیلانی داوری
نگارترک و تاجیکم کند صدخانۀ ویرانه
به آن چشمان تاجیکانه و مژگان ترکانه (کلیات سعدی)
وقتی این شعر پرشوق وشور سعدی رادرصفحات اخیربخش دوم کتاب بس گرانبها وپراز پژوهش های وتحقیقات عالمانۀ تاریخی ومستند و مصور هموطن عزیز وگرامی ام جناب غلام جیلانی داوری راخواندم، از دیدارپرانتباه وصحبتهای فرزانه وعالمانۀ دوری عزیزآمدکه در جلسات بزرگ مشورتی لندن، که به ابتکار مبارزفقید وشهیدوطن، آمر صاحب احمدشاه مسعود، صورت گرفت، وبنده رئیس نخستین جلسۀ آن بودم، باهم آشنا شدیم.
اثرپژوهشی این نویسندۀ اندیشمند که در125 صفحۀ قطع بزرگ با محتویات ارزشمند عکسها وسکه های باستانی و کتیبۀ سنگ نبشتۀ معروف باختری، ازطرف مطبعۀ انجمن فرهنگ افغانستان درفرانسه به چاپ رسیده است، دوقسمت عمده را احتوا می کند. قسمت اول نتایج تحقیقات گستردۀ مؤلف را راجع به تاریخ کارنامه هاو زبان آریایی ها، که واژۀ تاجیک یا تاژیک نیز ازآن منشأ گرفته است، احتوا میکند، و دربخش دوم کتاب، موضوع واژۀ (تاژیک) بطور بارزتر بااسنادی که شخص آقای داوری از کاوش ومطالعۀ آثارتاریخی وموزیم هابدست آورده است، باتفصیل تذکر یافته است.
درهمین راستاآقای مهرعلی نوید، استاد دانشگاه مونیخ آلمان نوشته است: (جناب آقای غلام جیلانی داوری، استادزبان پارسی انستیتوت آسیای جنوبی دانشگاه هایدبرگ آلمان وعضو کانون خاورشناسی آن کشور، ازدانشمدنان برجستۀ است که آثارزیاد به زبانهای اروپایی دارد..)
مطالعین گرامی امید اینک درسلسلۀ معرفی انتشارات تازه، کتاب آقای داوری را اولتر باپیشگفتارخودش که روشنگرهمۀ محتویات این اثر ارزشمند میباشد، به شما معرفی می دارم :
(یکی ازپرسشهایی که مردم یک سرزمین پیوسته باآن مواجه اند، این است که آنان کیستند، ازکجا ریشه گرفته اند، نیاکان شان چه کسانی بوده اند، چه نوع فرهنگها وتمدنهارا به میان آوردند، وعلل شکوه و شکست ویا نشیب وفرازاین تمدنها چه بوده است؟ تا بتوانند باآسیب شناسی عمیق آن، ازیکسو هویت فرهنگی وجایگاه تاریخی خویش و نسل آینده راتعیین کنند، وازسوی دیگر به ویژگیها وخصلتهای تاریخی فرهنگهای سایراقوام وملتهای همجوارشان پی ببرند، ودرفرجام توفیق یابند تا ازتنش هابکاهند وزمینۀ زندگی مسالمت آمیز رادرمنطقه وحتی درجهان فراهم آورند، چه بدون شناخت ازگذشته نمی توان آینده رابه نیکویی شالوده ریزی کرد.
منظورازنگارش این رساله کشف یک سنگ نبشتۀ باختری است که چند سال پیش درمنطقۀ یکاولنگ استان بامیان بدست آمد، واکنون درموزیم کابل درمعرض نمایش قراردارد. این سنگ نبشته وهمچنین بعض آثار مهم دیگری چون سکه هاونسخه های خطی ازدوران پیش ازاسلام، که درموزیمها وآرشیفهای کشورهای مختلف جهان نگهداری میشوند، نگارنده راواداشت تاآنها راازنظرزبانی وتاریخی بادرنظرداشت آثاردورۀ اسلامی بررسی نماید. نتایج این بررسی ها اکنون دیدگاه مارانسبت به گذشته وسعت بخشیده ومارا درجایگاهی قرارداده است که میتوان بر بسیاری از زوایای تاریک تاریخ روشنی انداخت. پیش ازآنکه درین رساله دیدگاه خویش رادربارۀ ریشۀ زبانی واژۀ تاژیک ابرازدارم، بایسته میدانم تا براساس پژوهشهای نوین روی برخی ازموضوعات عمومی تاریخی هم که باموضوع اصلی پیوند دارند، اشاره یی داشته باشم...)
مؤلف گرامی بخش نخست کتابش راتحت عنوان (سرزمین اصلی آریاییها وریشۀ زبانهای آنها)چنین آغازکرده است: (قوم تاژیک ازنقطۀ نظر ژنتیک تباری وزبانی مربوط به شاخۀ اقوام هند و ژرمن یابه اصطلاح تازه مربوط به شاخۀ هندواروپایی است که ازنیم قارۀ هند تا غرب اروپا گسترش دارد. ازمدت دوقرن است که دانشمندان توجۀ خود رابه این مسأله مهم تاریخی معطوف کرده اند. نخستین شخصی که به پیوندهای زبانی وتباری این اقوام پی برد، دانشمندانگلیسی (سرویلیام جونز) بود. وی نظریۀ خویش رادرسال 1786 درجامعۀ آسیایی کلکته درهند ابراز داشت، ونشان دادکه زبانهایی چون سانسکریت، یونانی، لاتین، گوتی، کلتی وفارسی باهم قرابت دارند، بنابرین، این زبانهاازیک زبان مادری مشترک زاده شده اند... این زبان مشترک زبان هند واروپایی نامیده شد.
درهمین راستا موضوعات مهمی راطور گلچین ازصفحات پرمطلب کتاب داوری گرامی برایتان تذکرمیدهم. درصفحۀ27 راجع به مطالب سنگ نبشتۀ معروف رباطک میخوانیم: (کانشکا فرمان نوشتن کارروایی هایش راـ به زبان یونانی صادرکرد، سپس آن به زبانهای آریایی نگارش شد،... این زبان طبعاً منسوب میشود به گویندگان آن، که عبارت باشند از آریایی های ساکن باخترزمین... جالب اینست که تشابۀ متن سنگ نبشتۀ رباطک را درسنگ نبشته های هخامنشیان می بینیم. داریوش اول در سنگ نبشتۀ بیستون (فقرۀ هفتاد) میگوید: (داریوش شاه میگوید بنابرخواست اهورا مزدا این نسخۀ سنگی است که من دستور نوشتن آنرابه زبان آریایی دادم وآن روی تیکر وچرم هم گرفته شد.) منظور داریوش اینست که وی زبان نوشتن این نسخۀ سنگی رابه زبان مادری اش که آنرا (آریایی) مینامید، داد.
مولف عزیزآقای داوری درصفحۀ39 راجع به خراسان نوشته است، (در بارۀ جایگاه خراسان چهارسند تاریخی ازدوران پیش ازاسلام وجوددارد که عبارتند از:
1ـ سکه های شاهان کوشانی و یما کدفیزس، کنشکا و هویشکا.
2ـ 3ـ سکۀ دوشاه ازقبایل خیون هاکه درنیمۀ دوم قرن پنجم میلادی در سرزمین کاپیسا کابلستان زابلستان و گندهارا حکمروایی میکردند.
4ـ سکه های یک شاه بومی ازخانوادۀ تگین شاهان، این خانواده در قسمت شرقی کوههای هندوکش حکمروایی میکرد.
1ـ نخستین شاهان کوشانی بخصوص ویماکدفیزس، کنشکا و هویشکا (از کنشکا صرف یک سکه داریم) روی سکه های شان طوری نشان داده اندکه روی کوههای شامخ چهارزانو نشسته اندکه منظورآن کوه پایه های پامیر و هندوکش اند، جاییکه آنهانخست اساس دولت خویش رابنا نهادند... به تعبیرمن تصویرکوههای شامخ که روی آن شاهان کوشانی بصورت نشسته نقر شده اند، نمایانگر منطقه یی است که دردو جانب این کوهپایه ها که آنرا باید، طوریکه دربالا گفته شد، خراسان باستانی نامید، جاییکه ازآنجا خورشید ازپشت کوههای بلند برمیخیزد و جهان را نورافشانی می کند...
2ـ3 درمورد این دوشاه آگاهی زیاد نداریم، صرف ازروی تیپولوژی سکه های ایشان میتوان استنباط کردکه ایشان درناحیۀ کاپیساـ کابل زابل وگندهارا درنیمۀ دوم قرن پنجم میلادی حکومت میکردند. ازآنجا ییکه یکی ازآنان سکۀ طلا ضرب کرده است، پس میتواند وی شاه مقتدر درزمانش بوده باشد....)
محقق دانشمند جناب داوری، آثارتاریخی درصفحۀ 49 کتابش، دربخش دوم آن راجع به واژۀ (تاژیک) نگاشته است: (خاستگاه واژۀ تاژیک (معرب تاجیک) وریشه یابی آن ازموضوعات مهم علمی است که درگذشته روی آن براساس منابع دورۀ اسلامی جر و بحثهای فراوان صورت گرفته است، بدون آنکه به کدام نتیجۀ رضایت بخش رسیده باشیم. اکنون بنابه کشف آثاردورۀ پیش از اسلام میتوان روی این واژه بهتر روشنی انداخت. درین رابطه ماسه منبع مهم داریم که عبارت اند از :
1ـ سنگ نبشتۀ باختری یکاولنگ در استان بامیان (افغانستان). این سنگ نبشته درسال392تقویم باختری(برابر با624 م) به فرمان (الخیس پسر خُراس خدیوی گزان) به مناسبت پیروزی ویا انتخابش بحیث پادشاه تاژیک (تاجیک) نگارش یافته است. این اثرتاریخی اکنون درموزۀ کابل نگهداری میشود.
2ـ سکۀ یک شاه خراسان بالقب افتخارآمیز (قیصر روم خدای بزرگ، شاه تازیکان).
3ـ برگی ازیک نسخۀ خطی بزبان مانوی پارتی که درمجموعۀ تورفان باشمارۀ 339 M درآلمان نگهداری میشود. این نسخۀ ناقص که متن آن دستورالعمل برای نیایش است باعنوان (پر تاژیکانه آواک)، یعنی (به زبان تاژیکی) آغازمیشود.
اکنون میخواهم این واژه را ازدید زبانشناسی تاریخی توضیح دهم. امااز آنجاییکه من درین مورد درگذشته رساله یی بزبان آلمانی به افتخار باستانشناس نامدارکشور، استاد زمریالی طرزی، رئیس پیشین مؤسسۀ باستانشناسی افغانستان، اکنون استاد دردانشگاه استراسبورگ فرانسه، نوشته ام، بنابرآن برگردان فارسی این مقاله را بااضافاتی اینجا برای آگاهی بیشتر خوانندگان به عنوان فصل جداگانه می آورم...)
مولف عزیز داوری، راجع به سنگ نبشته درصفحۀ 73 کتابش چنین معلومات عمده را ارائه میدهد: (سنگ نبشتۀ باختری روی یک تخته سنگ چونه یی به بزرگی 33 در 25 سانتی متر حک شده است. پیش از آنکه سنگ نبشته حک شود، روی سنگ نبشته صافکاری شده است. سنگ نبشته شامل13 سطراست که هرسطرآن به اندازۀ دوسانتی متر از همدیگرفاصله دارد. متأسفانه بخش بزرگ سطراول وبخشی ازسطر دوم در اثرجداکردن سنگ نبشته از دیوار ستوپه توسط دزدان ویران شده است. این خلاء راکوشیدم ازطریق سلایت های بانو بریگینه نویبلخر و عکسهای آقای شوتیک از سال 1996 تکمیل نمایم.
حروف چهارسطراول خیلی بزرگ و عمیق، اما بقیۀ سطرها کوچک و سطحی حک شده است. علاوتاً قسمتهای فوقانی سنگ نبشته توسط دیوار استوپه ازتخریب نجات یافته، درحالیکه بقیه درمعرض خطر مستقیم تخریب با آب قرارداشته است. متن سنگ نبشته اشتباهات املایی دارد. بعضی کلمات نوشته نشده ویابرعکس بعد ازتحریر به سطر ها اضافه شده اند. متن سنگ نبشته طوری وانمودمیکند که حکاک (به عبارت دیگر: نویسنده) به زبان باختری تسلط کامل نداشته، یااینکه حکاک چندان ماهرنبوده ویا درنوشتن عجله داشته است. همۀ این عکسها درآزمایشگاه (لابراتوار) عکاسی زیرپرتوهای اشعۀ گوناگون دیجیتال قرارگرفت. اگرچه نتیجه رضایت بخش بود، بازهم سعی کردم تاهمۀ این عکسها راتحت تحقیق لابراتواری فرینسک Forensik قرار دهم. این طرزالعمل فنی بیشتر درآزمایشگاههای امورامنیتی وجنایی در اروپا به منظور خوانش دقیق اسناد برای دادگاهها استفاده میشود...
تاریخ نگارش سنگ نبشته مربوط میشود به تقویم باختری. آغازتاریخ این تقویم را آقای هلموت هومباخ (هند و ژرمن شناس) آلمانی ازسنگ نبشتۀ دوزبانی توچی (یعنی زبان سانسکریت و باختری استخراج نموده است، که برابرباسال 232 میلادی می باشد.
باامیداینکه علاقمندان تاریخ، کتاب پرمحتوای مؤلف گرامی آقای داوری را سرتاپا بادقت مطالعه کنند، معرفی مختصرآنرابا آرزوی صحت وسعادتش بااین بیت حضرت مولینا ازکلیات شمس تبریزی خاتمه میدهم.
اگرتُرک است و تاجیک است، بدو این بنده نزدیک است
چو جان باتن، ولیکن، تن مبیند هیچ مر جان را
منتشرۀ هفته نامۀ امید

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 96 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.