Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

رویــدادهــا (تجــربه هــای) افغــانســتان PDF پرینت ایمیل
فــــرهنگی - کتـــابخـــانه خــــاوران
نوشته شده توسط پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیفی، الکسندریه، ورجینیا   
دوشنبه ، 25 مرداد 1395 ، 07:03

پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیفی، الکسندریه، ورجینیامعرفی نشرات تازه
عنوان کتاب:
رویــدادهــا (تجــربه هــای) افغــانســتان
پروفیسرداکتر حمید هادی
شناسایی صمیمانه وبرادرانه ام با  هممسلک وهم اندیشۀ گرامی ام پروفیسر داکترحمیدهادی وقتی پرثمر وشگوفان شدکه دربعضی گرد همآیی های انجمن داکتران افغان درامریکا، ازنزدیک هم صحبت شدیم، ومقالات پرمحتوا وپژوهشی وتحلیلی اورا درجریدۀ وزین امید مطالعه کردم، از روندکارتحقیقی او راجع به رویدادهای افغانستان، که بیش ازدوسال به اینطرف رویدست داشت، قبلا آگاه بودم وازبخت نیک دوروزقبل همین تالیف ارزشمندچاپ شدۀ اودرهمین راستا ذریعۀ پوسته بدستم رسید. درنسخۀ خط ضمیمۀ آن که بالطف زیادبه من فرستاده، چنین نوشته:« طوریکه درمقدمۀ کتاب نوشته ام. کوشش کرده ام بابیطرفی درتاریخ اظهارنظرنمایم وحقایق دین وتروریسم را طوریکه اسنادو مدارک حکم میکند بنویسم...»
بهرحال جلداولکتاب او566صفحه وجلد دو در506صفحه باپشتی زیبا و جذاب  توسط (اوتور هاوس) درایالات متحده به زبان انگلیسی روشن وشیوا بچاپ رسید که نشانۀ بارزی ازفهم ودقت پژوهشی پروفیسر حمید به شمارمیرود. موسسۀ معروف اوتور هاوس Author House درپشتی کتاب اظهارات پرمحتوایی نموده که فشردۀ آنراترجمه میکنم: «کتاب (افغانستان اکپریانسس) یک تحلیل وبررسی فراگیر وجامع رویدادهای تاریخی است که درراستای سیاست ودین وپدیدۀ تروریسم درافغانستان خاصتا منطقۀ جنوب شرق وسایرمناطق کشوربرشتۀ تحریرآمده است. مولف (داکترحمیدهادی) باصراحت تمام منبع وعلل بقدرت رسیدن طالبان راکه یک منشاء مهم آشوب درعصرکنونی بشمارمیآید، بطورواضح وزنده تشریح نموده است. درین راستامیتوان استنباط کردکه چطورقوۀ محرکۀ مضره دریک پدیدۀ منحوس سیاسی، دینی افراطی وتروریسم دست بهم داده ویک جنگ خشونتبار وفاجعۀ انسانی رابار آورده است.
مولف حمیدهادی بطورواقعبینانه این پدیده راتشریح و ترسیم نموده و دریک مناظرۀ سیاسی قرارداده است: باهم گره خوردن حملۀ روسیه به افغانستان، نقش امریکاییها، پاکستانیهاوسعودیها درمشتعل شدن جنگ داخلی وظهور القاعده که فاجعۀ 11سپتمبر رابارآورد.
مولف درراستای یک پژوهش وتحلیل خاص وواحد، اعمال تروریست های اسلامی رادربرابر مردم امریکا درطول 176سال باوضاحت برملا ساخته ونتیجه گرفته است که اشغال وحملۀ روسها درقبال افغانستان یک دورۀ محرکه ظهور تروریسم معاصرمحسوب شده وناکامی سیاست خارجی هردو ابرقدرت به اندازۀ زیاد باعث نشو ونمای شبکۀ دهشت وترورگردید. درپهلوی تشریح واقعۀ 11سپتمبروجنگ عراق، حمیدهادی بادرایت وسعی بلیغ ادیان جهانی وخاصتا ادیان ابراهیمی را به مناظره کشیده وریفورم مذهبی اسلامی رامورد بحث قرارداده است.»
خوانندۀ گرامی جریدۀ وزین امید، اینک میپردازم به ترجمۀ فشردۀ پیشگفتار کتاب پرمطلب وروشنگر دوست نهایت عزیزو فرزانه و هم مسلک پروفیسرحمیدهادی:
راستی اولترازهمه مراتب مقام علمی پروفیسرهادی راطوریکه درصفحۀ اخیرتحت فوتوی خودش بچاپ رسیده، به شماارایه میدهم: «داکتر حمیدهادی یک پروفیسرسابق یونیورستی کرولاینای شرقی درفاکولتۀ طب همان یونیورستی بوده وچندین جایزۀ اکادمیک رانصیب شده است. وی مولف نشرات زیادوجامع بوده ونصف عمرخودرادروطنش افغانستان بسربرده است. مطالعات چهاردهۀ او درراستای سیاست، دین و پدیدۀ تروریسم جریان داشته ونشانۀ مساعی پژوهشی اومیباشد.»
پروفیسرهادی درمقدمۀ کتاب پرمحتوایش که من فشردۀآنراازانگلیسی ترجمه میکنم، چنین مینویسد: «وینستن چرچیل دریکی ازبیانات خود گفته است: (تاریخ برایمن جالب ودلپذیرمی نماید، لهذا به نوشتن آن مبادرت میورزم.) وقتی من این کتاب رامینویسم، به این باورم که تاریخ پشتیبان من درهرفصل ودرهرصفحۀ میباشدکه مربوط رویداد های افغانستان بشمارمی آید ویادآور بسی وقایع ترسناک وتکاندهندۀ میباشدکه سیاست ودین وتروریسم رادربر میگیرد. البته فکرمیکنم که شاید باعث نارامی بعضی ازهموطنانم شوم، ولی من وقایع راهمانطورکه صورت گرفته اند، احیانموده ونوشته هایم روی عقل وحقانیت استوار است، همه متکی به مناظره وتحلیل رویدادهاومعلومات وگواهی شخصیتهای معتبرمیباشد. البته هیچگونه تمایل وغرض شخصی درآن دخیل نبوده وبه طرفداری رویدادهای ضدونقیض اقدام نکرده ام.
زندگی وتجارب من درافغانستان بحیث یک مسلمان روشنبین به من زمینه رامساعدساخت تابه شناخت کرکتر، موقعیت وفرهنگ یک اجتماع کثیرالاقوام آشناشوم. همچنان مدت حدودچهاردهه تحصیلات عالی وتدریس وپژوهش درموسسات اکادمیک طبابت درامریکا و تحقیقات گسترده دربارۀ سیاست ودین وتروریسم، زمینه رابرایم مهیا ساخت تااین کتاب رابطور یک اثرجامع به مردم ارایه بدهم.
موضوع وهدف این کتاب دوگانه میباشد: نخست تاریخ واهمیت افغانستان در رویارویی باتروریسم وآشوب کنونی جهانی، افغانستان یک خطۀ مغلق ومشکل میباشدکه بسیارسطحی شناخته شده است. ثانیا به اساس روایات وچشمدیدهاوتجزیه وتحلیل درمحتویات هشت فصل کتاب کوشیده ام تامبداء ومنشاء شبکۀ تروریسم معاصررا برملاسازم و رابطه بین سیاست ودین وتروریسم راتوضیح دهم وفاجعه قابل جلوگیری بودن راکه باعث خونریزی هاوفلاکت وتیره روزی بسی کشورهاشده است، موردبحث قراردهم. این کتاب تاریخی موضوعات مهم رادربرمیگیردکه عبارتست ازمنشاء ظهورطالبان، روندتاریخی افغانستان، حملۀ استیلای روسیۀ شوروی، جنگ داخلی، فاجعۀ 11 سپتمبر ومذاهب.
درترسیم وگزارش آغازین، مولف فصل اول کتاب رابه رویکارآمدن کشتارهای فاجعه بارتوسط طالبان والقاعده درشمال افغانستان درشهر مزارشریف اختصاص داده است... شهرمزار وولایت باستانی بلخ که به حیث سرزمین آریاییها ومادرشهرها شناخته شده، درواقعیت گهوارۀ تمدن )ترانس اوکسیانا) میباشدکه درآن اناهیتا و زردشت، پیشوای دین زردشت موردعبادت ساکنین آنوقت قرارداشت. مزاریادآور اسکندرکبیر، فرهنگ گریکوباکتریا وشاعران وفیلسوفانی مانند رومی بلخی، ابن سینا وبسی علماودانشمندان واندیشمندان دیگرمیباشد. ابوعلی سینا یک طبیب ویک فیلسوف مشهوروگسترش دهندۀ جهان بینی وسیع وآموزش ودانش اسلام، به شمارمی آید. / (دنباله دارد)


Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 97 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.