Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

شـــاه حبیب الله کلــــکانی؛ جوانمــــردی از خُــراســــان زمیــــن PDF پرینت ایمیل
فــــرهنگی - کتـــابخـــانه خــــاوران
نوشته شده توسط مدیریت تارنما   
جمعه ، 3 آبان 1392 ، 08:18

شـــاه حبیب الله کلــــکانی؛ جوانمــــردی از خُــراســــان زمیــــناز تازه های چاپ کتاب در کشوراثری از پروفیسـور رسول رهین
شاه حبیب الله کلکانی؛ جوانمردی از خراسان زمین.
چاپ کابل و شورای فرهنگی افغانستان سویدن،  ۱۳۹۲، ۴۸۲ص.
به تازه گیها کتاب پر محتوایی زیر عنوان "شاه حبیب الله کلکانی؛ جوانمردی از خراسان زمین" ازپژوهشهای دوامدار پروفیسور رسولپروفیسـور رسول رهین رهین از چاپ بر آمده است. این کتاب شامل مقدمه، زادگاه و دوران طفولیت و نوجوانی شاه کلکانی، وظایف دولتی، عهد شکنی دولت در مقابل انگور فروش بیسواد، شاه حبیب الله کلکانی بر اریکه قدرت، عکس العمل سایر مدعیان تاج و تخت در مقابل رژیم کلکانی، نقش قدرتهای بزرگ در بی ثبات سازی اوضاع افغانستان، آغاز مبارزات نادرخان و تسخیر کابل،

پایان کار شاه حبیب الله کلکانی و قتل عام مردم شمالی، چرا شاه حبیب الله کلکانی شکست خورد، شمایل و اوضاف شاه حبیب الله کلکانی، رفتار خصمانه نادرشاه در مقابل خانواده و یاران کلکانی، چرا شاه حبیب الله کلکانی زیارتگاه ندارد؟ خلاصه بحث، زیر نویسها و فهرست منابع عمده یی که در پژوهش و تکمیل این کتاب از آنها استفاده گردیده است، میباشد.
این کتاب حاصل زحمت و پژوهش دوامدار نویسنده کتاب میباشد که در طی سالیان متمادی در باره این جوانمرد خراسان زمین پژوهش کرده است. مؤلف ابتدا، یافته های خودرا در فصلنامه "آریانای برونمرزی" به نشر رسانیده تا اگر دوستان و چیز فهمان کشور، چیزهای بیشتری در مورد شاه کلکانی داشته باشند باین پژوهش علاوه نمایند. بگفته مؤلف خوشبختانه دوستان زیادی سهم گرفتند و مواد بیشتری که در تکمیل و غنی سازی اثر ممد بود ارسال داشتند. نویسنده در حالی که همکاریهای بی شائبه دوستان وپژوهشگران محترم را در غنی سازی این اثر ستایش می نماید، امید وار است توانسته باشد جوهر اصلی شخصیت عالی شاه حبیب الله کلکانی را که به گفته زبیر پاداش، هفتاد سال از طرف شاهان و دزدان و و طن فروشان حرفه یی دزد معرفی شده بود، بدرستی بر ملا سازد.

باید گفت که گرد آوری و پخش و نشر واقعیتهای ناگفته در باره قهرمانان واقعی خراسان زمین، یکی از آرزوهای دیرینه مؤلف بود که میخواست در زمان های لازم، چهره های اصلی و واقعی قهرمانان کشور را که اجانب، آن بزرگان میهن را قصداً و عمداً به فراموشی سپرده اند، روشن سازد. در ردیف این فراموش شده گان شخصیتهایی چون ابو مسلم خراسانی، طاهر فوشنجی، یعقوب لیث صفاری، شهید بزرگوار مسعود، شهید جوان و پر آرزو مجید کلکانی، شاه محمد ولیخان دروازی، طاهر بدخشی، استاد خلیل الله خلیلی وبسای دیگر شامل میباشند که دولتهای مزدور در کتابهای درسی مدارس و مکاتب کشور از معرفی واقعی ایشان نامسؤلانه طفره رفته و در باره بعض آنها با ارائه اندک معلومات قلابی نو نهالان کشور را در شناخت چهره های اصلی میهنی و ملی ایشان به بیراهه کشانیده است.
مؤلف افتخار دارد که در همین ردیف کتاب تازه یی زیر نام "شاه حبیب الله کلکانی؛ جوانمردی از خراسان زمین" در معرض استفاده دوستان و علاقمندان شناخت رهبران و قهرمانان اصلی و واقعی کشور میگذارد. این کتاب نخستین مجموعه بزرگی میباشد که پا به پای دوران کودکی، نو جوانی و دوران عیاریها و چگونگی تکیه زدن شاه حبیب الله کلکانی بر اریکه قدرت را یکی بعد دیگری مروارید وار به رشته قلم در می آورد. مؤلف کارزارهای توفانی و دادخواهانه شاه حبیب الله کلکانی را نیز به بررسی گرفته در پهلوی توضح شمایل و اوصاف و جوانمردیهای این شاه مبارز و حقجو، کردار و رفتار و مردانگی اورا با سایر شاهان و امیران سدوازایی و محمد زایی مقایسه کرده فرومایه گی و سوگند شکنیهای محمد زائیان را با مردانگیها و بخشایشهای عیارانه و صادقانه او پیمایش کرده است.
جای شک نیست که این کتاب نیز مانند سایر کتابهایی که در مطابع داخل کشور بچاپ می رسند از کمی ها و کاستیهای چاپی خالی نمیباشد. از دوستان توقع داریم تا کمی ها و کاستیهای چاپی را که نخواستیم کتاب پر محتوایی در باره یک قهرمان ملی کشور در کشورهای بیگانه چاپ شود، به نظر نیاورند. امیدواریم درچاپهای بعدی ازدقت و توجه بیشتر کارگیریم و همه لغزشهای فعلی صحافتی را که زیبایی کتاب را کم رنگ ساخته است رفع سازیم و کتابی در خور شأن همچو قهرمان ملی و باز بگفته زبیر پاداش رهبر اصلی و واقعی دههای اخیر افغانستان تقدیم نمائیم.
به جرأت گفته میتوانیم، دوستان و علاقمندانی که شیفته دریافت معلومات ثقه و دقیق در باره عیاریها و جوانمردیهای این شاه تاجیک تبار که درسهای محکم و استواری از نگاه عیاری و جوانمردی و انسان دوستی به دودمانهای حاکم سدوازایی و محمد زایی که تمام وقت خودرا در برادر کشی و پدرکشی و نیست و نابود سازی جوانان ومردان با شهامت کشور صرف کرده اند داده است، باشند، میتواند ازین مجموعه گیر خود بیاورند.
کتابشناس تارنمای خاوران در حالی که مؤفقیت دوامدار مؤلف را در راه معرفی همچو چهره های ملی و قهرمانان واقعی کشور آرزو میکند، به همه علاقمندان تاریخ معاصر کشور مخصوصاً علاقمندان شاه کلکانی سفارش می نماید، تا نسخه هایی ازین کتاب پر ارزش را در مجموع کتابهای خود بافزایند. کتاب در همه کتابفروشهای شهر کابل، مخصوصاً انتشارات سعید واقع در ده افغانان کابل موجود میباشد. دوستانی که در خارج از افغانستان زندگی دارند، میتوانند این کتاب پر محتوا را از اداره فصلنامه آریانای برونمرزی ویا تارنمای خاوران بدست آورند.

 

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 29 آبان 1392 ، 08:59
 

TOLO TV LIVE

SHAFI AYAR - 326

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب

...

...

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 132 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.