Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

صفحـــاتی از یک زندگــی پرنشیب و فــراز (بخش دهم) PDF پرینت ایمیل
فــــرهنگی - کتـــابخـــانه خــــاوران
نوشته شده توسط پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی الکسندریه ـ ورجینیا   
سه شنبه ، 10 آذر 1394 ، 09:32

پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی دروصلت وطن و درغربت هجرت (بخش دهم)
دریادداشت شمارۀ گذشته به شما ازصنف مدخل یا ابجد که نخستین پلۀ نردبان تحصیلی ام بود صحبت کردم. درین صنف ودرآنزمان که تعدادشاملین مکتب عالی استقلال محدود بود، حدودبیست شاگرد ابتدایی هم صنفیهایم بودند، یک معلم آزموده وکاردان وپر تدبیرما همان بیست طفل نوباوه رابا ذهنیت هاواستعدادهای مختلف وتربیت فامیلی گوناگون،

طوری تحت نفوذ وتأثیریک نحوۀ آموزش ودسپلین معین و روشن، وبدون تلقین ترس وبیم قرارداده بودکه تصورمیکردم همه ازیک خانواده ووابسته ومتصل به همدگر هستیم، وباید تمام قوانین ومقررات مکتب وداخل صنف خودرا بدون کم وکاست وتبعیض پیروی کنیم.
این طرز آموزش ورهبری وسرپرستی نیک معلم ابجد درشعایر و روحیاتم تأثیرات نیک وعمیق نمود وانتباهات ماندگار رادرتشکل فکری وذهنی ام بجا گذاشت. راستی این بیست طفل وشاگرد از بیست خانوادۀ مختلف نمایندگی میکردند وهرکدام دونوع کرکتر و شخصیت را تمثیل می نمود: یکی همان شخصیتی که خواص ارثی نحوۀ پرورش و انعکاسات وتأثیرات روزمرۀ حیات فامیلی و رویۀ پدر ومادر واعضای خانواده را دربرداشت، وهمن همان شخصیتی که رهنمایی های معلم ودسپلیت صنف ومقررات مکتب ومحتویات درسی مربوطه بما ارزانی میداشت. راستی درطول حیات دوازده سالۀ مکتب برایم ثابت شدکه درجملۀ علل مهم ناکامی هاوبیراهه شدن بعضی شاگردان و دلسری شان ازتعلیمات مکتب، یکی همین عدم توازن وناسازگاری های دردناک بین همین دوشخصیت و درمحیط داخل وخارج مکتب می بود، یااینکه فقر وفلاکت وفشار اقتصادی روزمره ونداشتن سرپناه وسرپرست غمخوار وکمک کننده، لطمۀ شدیدی به روند تعلیمی شاگرد وارد میساخت.
وااسفا که درین شب وروز پرازظلمت وخشونت وفجایع جنگهای تحمیلی وتباهی های گوناگون داخل وطن عزیزما، ومحرومیت دوامدارکودکان ازدرس وتعلیم وآموزش وپرویش، خاصتاً در اطراف کشور، چه کتله های عظیم وچه هزاران کودک دختروپسر که مانند دورۀ طفولیت ماوشما آرزو وآرمان آتشین شمول به مکتب را هم خودشان وهم والدین شان دارند، می بینندکه درهای این نعمت بزرگ انسان پرور وزندگی ساز قهراً وجبراً برویشان بسته میشوید، یا با بمب گذار وانتحاری منفجرمیشود ودسته دسته جوانان اجباراً به سرزمینهای دیگر فرارمیکنند. فامیل های شان پریشان ومتواری شده وخود بسوی یک سرنوشت ویک مأوای اجنبی ونامعلوم راه هجرت درپیش میگیرند. همین لحظه جا دارد قطعه شعرنو وآزاد بانوی فرزانه هماطرزی راکه انعکاسی ازین رویداد حسرتباراست، ودر مجموعۀ (کوچ پرندگان) اوکه درجریدۀ وزین امید قبلاً معرفی کرده ام، به شما یادآور شوم :
پدرود با کابل :
زمانی شهرمن بودی، زمانی خانۀ اخلاص وپاکی، میهنم بودی!
تو ای زیباتر ازهستی، تو ای کابل!
زمانی بیشه هایت بوی گندم داشت،
زمانی کوچه هایت خنده های شاد مردم داشت
زمانی من به توعاشق، وتومعشوقۀ زیبای من بودی،
تو ای کابل! زمانی شهر من بودی.
به کوه پرصفایت ارغوان مهمان به دامن بود
بهرکوچه که میرفتیم، زهرسو نوگلی، ازبرگ وشاخ مام میهن بود،
زمانی نسترن با بید لغزید، گهی آن زنبق خوشرنگ، زعطرعش میخندید،
تو ای کابل! زمانی شهر من بودی.
زمانی نوجوانان با دل پرعشق
برایت نامه می خواندند... برایت قصه می گفتند،
زعشق افسانه می گفتند، چه حرمت بود! چه عزت بود!
بهرحال، دورۀ یکسالۀ صنف ابجد بارخصتی سه ماهۀ آن که درآن زمان مصادف بافصل زمستان کابل بود، به پایان رسید وموفقانه به صنف بالایی رفتم، باهمین نظم وجریان تعلیمی، سالها یکی پی دیگر سپری میشدند ومن ازیک صنف به صنف دیگر ارتقا میکردم. این محیط مکتب هم چه جهان آموزنده وپرکیفی بود، وچه گنجینه های سرشار دانش ومعلومات گوناگون وانتباهات سازنده وماندگار رادر سلسلۀ تعلیمی خود، زیرنظر مدیرت ومعلمین آزمودۀ افغان و فرانسوی مهیا داشت. صفحۀ حساس وپرآخذۀ فکرومعنویات و تعبیراتم مانند مزرعۀ که دراختیار اجراات وتدابیر باغبان بود وهم بعضاً دستخوش حوادث جوی وفصلهای مختلف سال باشد، گاهی پر طراوت وسرسبز وحاصلخیزمی بود، وزمانی دربرابرتوفان ناملایمات واندیشه ها ووسوسه هاوحسرتها ومحرومیت ها، مکدر وغبارآلود و زردگونه وخزان زده میگردید. هرروزی که میگذشت بایک سلسله خوشی هاویااندوه های تازه روبرو میشدم وانتباهات وتلقیات جدید در روح وشعایرم نفوذ میکرد.
بهرصورت، پیش ازینکه به محیط مکتب عادی گردیدم وبه تحولات زندگی معنوی وفکری وعاطفی ام ملتفت شدم، گاهگاهی حسرت گذشته ها وسرشاری هاوبی خیالیها دامنگیرم میشد، وازینکه دیگر آن روزهای پرآرامش وخالی از وسوسه وتشویش تدریجاً ازروند زندگی ام دورشده بود، دلگیر واندوهگین میشدم، اما درطول دورۀ متعلمی، درپرتو آرزوهاوامیدهای رنگارنگم، جانم را ازآسیب این وسوسه هاواندوه ها نجات میدادم وانکشاف روزمرۀ آموزش و پرورش ودرس وتعلیم مکتب را نعمت بزرگ وپرثمر میشمردم.
یادی ازمعلمین : درطول سالهای ارزشمندمکتب، قضاوت واحساسات من دربرابر تمام معلمین یکسان بود، تعدادزیاد آنهارا مانندیک عضو عزیز وصمیمی فامیل خوددوست داشتم ودروس روزمره وسخنان نیک ونصایح قیمتدار شانرا بادل وجان گوش میکردم، امابرعکس یک عدۀ محدود آنهادر ذهن وشعایرم تشویش وترس و وسوسه ایجاد میکرد، باخود میگفتم این معلم اصلا خنده وخوش خلقی و مهربانی را نمی شناسدوتنها برای این به مکتب ودرصنف می آیدتا همیشه چوبی رابرای کوبیدن وترساندن داشته باشد وپیشانی اش چین خورده و قهرآمیز وتوبیخ کننده به نظرمیخورد. اکثراً درساعت درس چنین معلم سختگیر وتندخو میخواستم خودرا ازنظرش دور و پنهان نگهدارم، ولی بعدها ملتفت شدم که یکی ازعلل عمدۀ این ترس واندیشه ام درجریان تدریس او، همانا عدم آمادگی وناتوانی خودم نیز درفرا گرفتن وحفظ مضمون مربوطه بود، وروزی که کار خانگی ام راتکمیل ودروسم رادرحافظه آماده میداشتم، اصلاً چنین ترس ووسوسۀ وجود نمیداشت وبدبینی ام به خوشبینی ومحبت و احترام تبدیل میگردید. باهمین انگیزه بودکه بعدها درروزتجلیل مقام والای معلم مضمونی بااین جملات نوشتم :
معلمین عزیز، استادان ورهنمایان گرامی ام، ازآنروزی که نعمت شاگردی وتحصیل برایم میسرشده است، علاقه ومحبتی دربرابرتان احساس میکنم که آمیخته بااحترام ومواظبت واحتیاط بوده، روش و رویۀ تان همواره چون مشعل روشنی درنهاد وشعایرم پرتو گرم و خلاق واحیاکننده دارد. سیمای فرزانه، آهنگ گفتار وشیوۀ سخن پردازی وروشنگری تان درس های آموزنه وماندگاریست که در رشدفکری ام نقش ونفوذ خاص دارد. شما درذهن وتعبیرمن نیرومند ترین شخصیت های جهان هستید وبه این اصل اعتقاد وباور کامل دارم، که معلم پدرمعنوی شاگردان خوداست وهریک رابا علم وهنر واصول اخلاقی ومدنی و رموز ومراودات اجتماعی آشنامیسازد...
راستی درپهلوی کامیابی هاوموفقیتهای زیادی که دردورۀ دوازده سالۀ مکتب نصیبم شد، باید اعتراف کنم که ازطعم تلخ ناکامی نیزبی بهره نمانده وباری بااین کابوس وعفریت هولناک نیزروبرو شدم. تاجاییکه حافظه ام کمک میکند علل ذیل وعدم توانایی گذری جسمی وفکری ام باعث عدم موفقیتم درامتحان سالانۀ یکی از صنوف گردید :
درنیمه های سال تعلیمی به یک مریضی شدید ودوامداری که حدود دوماه رادربرگرفت مبتلاشدم. نظربه اعراض وعلایمی که مادرم بعد هابرایم حکایت کرد، این مرض من تب محرقه بودکه درآنوقت بنام (دامنه) نیزیاد میشد. مدت یکماه وچندروز باتب داغ ودردهای بطنی وبی اشتهایی وبعضاً حالت نیمه یغما دربستر افتادم، بعضی شب هاحالتم طوری خراب وبیخود می بودم که مادرم وخواهربزرگم فکرمیکردند زندگی را پدرودخواهم گفت، ودر بالینم دعا وگریه و زاری میکردند. درآن ایام هنوزدوای موثرضد محرقه وآنتی بیوتیک کشف نشده بود، ویگانه دوایی که برایم تجویزکرده بودند شربت تلخ کنین ومقداری ادویۀ یونانی وخانگی بود، که هیچکدام بالای میکروب عامل محرقه یا تیفوئید تأثیری نداشت، وبعضاً عوارض جانبی رانیز ضمیمۀ مرض اصلی میساخت. بالاخره پس از سه هفته، تب سوزانم تدریجاً پایین آمد وبحران مهلک محرقه سپری شد، ولی ضعف عمومی وتأثیرات ناگوارچندهفتۀ دیگرنیزطول کشید، وحالت صحی ام ازجهات مختلف متضررگردید. حافظه ام درتهیه واخذ دروس روزمره، حساسیت وتوانایی سابقۀ خودرابرای مدتی ازدست داد، ودر دورۀ نقاهت کدام ادویۀ مقوی ازقبیل ویتامین هاوهمچنان غذای لازمۀ که پروتین هاوویتامین های احیا کننده را احتوا کند، میسر نبود، لذا مدتی ضعیف وناتوان ماندم.
بهرحال امتحانات سالانه فرا رسید ومن دردومضمون که یکی آن حساب بود نمرات موفقیت بدست نیاوردم ودرروز توزیع نتایج عمومی، پارچۀ ناکامی رابدستم دادند. تلخی وفلاکت آنروزسیاه هرگز فراموشم نمی شود، ومانند شخص گنهکار ومحکوم، ازقطار هم صنفی هایم زود جدا شد وبا دل شکسته وخاطر پریشان سرراست نزد مادرم که درچنین مراحلی یگانه پناهگاه وغمگسارم بود، بخانه برگشتم. اوکه مانند سالهای گذشته بیصبرانه درانتظارمژدۀ موفقیتم بود، ازشنیدن خبرتلخ ناکامی ام، مانند کسیکه ضربۀ نامرئی خورده باشد، شدیداً دردمندشد وبرخود پیچید، وبرای اینکه اشکهایش را نبینم باآه سردی رویش رابه سمت دیگری متوجه ساخت...
بعدتر وقتی مراخیلی افسرده دید، لب به تسلی کشود وبرای موفقیت وکامیابی آینده ام دعا ونیایش فراوان کرد. / (دنباله دارد)
منتشرۀ هفته نامۀ امید ش

 

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 12 آذر 1394 ، 21:05
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 98 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.