Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

مجلــه آریــانا بــرون مــرزی، ســـال شــانزدهم PDF پرینت ایمیل
فــــرهنگی - کتـــابخـــانه خــــاوران
نوشته شده توسط پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی الکسندریه ـ ورجینیا   
سه شنبه ، 10 آذر 1394 ، 10:32

مجلــه آریــانا بــرون مــرزی، شمــارۀ شــانزدهم ســـال دوازدهممتصدی: پروفیسر عبدالرسول رهین
به دل گفتم کدامین شیوه دشوارست در عالم
نفس درخون تپید وگفت: پاس آشنایی ها (بیدل)
معرفی این مجلۀ پرمطلب وپربها راکه جهان نمای ادب وفرهنگ و پدیده های نویسندگی واندیشمندی انسانی است، بخاطری باشعر پر انتباه وماندگار حضرت بیدل آغازکردم که وقتی صفحات دلپذیر آریانابرون مرزی را کشودم، چشمم به عنوان (بیدل شناسی) نوشتۀ عالمانه وپربار نویسنده وپژوهشگرگرامی وطن پروفیسرداکتر راهی برلاس افتاد.

خوشنودم که من پاس آشنایی این شخصیت ادبی و فرهنگی را ازطریق مطبوعات برون مرزی وهم پاس آشنایی دوستان فرزانه ام پروفیسرعبدالرسول رهین وپروفیسرسیدسعدالدین هاشمی را، که آثار پربهای شان درین مجله درج است، ومن درفرصتهای طلایی به آنها همدل وهمصحبت بوده ام، همیشه گرامی میدارم.
درهمین راستا، درصفحۀ پنجم مجله، طی مضمون پرمحتوای دوست گرانقدر پروفیسررهین راجع به اندیشه های ادبی رودکی میخوانیم: (... اینهم قابل درک است که ادبیات ملتها تنهاازنظر مواد دریکدگر تأثیرنمی کند، بلکه طرز فکر واحساس ومردم آن سامانها نیزنقش مهمی درتأثیرگذاری های ادبی وزبانی دریکدیگردارند، یعنی افکار واحساسات مشابه یامشترک بین نویسندگان وشعرای کشورها رابطۀ ناگسستنی به وجود می آورند و ادبیات ملت هارامتحد میکنند...)
یکی ازمزایای روش نشراتی وانتباهی مجلۀ رنگین آریانابرون مرزی همینست که حاصل گنجینه های ماندگارادب کهن ومعاصر راچه در شعروچه در نثر به نسلهای کنونی تدریس میکند. داکترمنصور رستگار دراثر پژوهشی ادبی خود این موضوع را درتدریس ادبیات ملی به نسل معاصر چنین توضیح میدهد: ( به نظربعضی محققان باید ازتدریس ادبیات کهن ومهاصر ملی نتایج ذیل بدست آید:
1ـ آشنایی مردم بامزایا وسنن فکری وذوقی گذشتگان خود که موجب دلبستگی ایشان به کشورملت وایجادنحوۀ تفکر وذوق خاص ملی میگردد، واین خود یکی ازمهمترین مبانی ملیت بشمارمیرود.
2ـ آموختن شیوه های مختلف تجزیۀ امورتعقل منطقی و ادراک جمال است، که بوسیلۀ آن ذوق فردی پرورش می یابد. پس ازآن، آشناشدن به اصول وقواعدزبان وآموختن طرق گوناگونی که برای بیان معنی ومقصود درهرزبانی امکان پذیراست.
3ـ نتیجۀ دیگری که باید ازتدریس ادبیات انتظارداشت، پرورش ذهن وقوای فکری مردم است، بطوریکه بتوانند از ثمرۀ تجربیات و اندیشۀ بزرگان گذشته بهره برگیرند وامورزندگی را دقیق تروبهتر دریابند وبه این طریق مسایل را وسیعتر وروشنتر درک کنند.
4ـ برخی نیزغایت تحصیل ادبیات رامهارت یافتنن درنظم ونظرمی دانند و معتقدند که ادبیات باید شامل یک روح انتقادی باشدکه شاعر یا نویسنده را قادرسازد ازحوادث طبیعی یا نواقص اجتماعی به نحوی سخن گویدکه در اذهان مؤثرافتد ومکنونات خاطرخودرا در ذهن خوانندگان جاگزین سازد. اگرچه در ادب ما معمولاً این روح انتقادی شدید نبوده است، اماکسانی چون خیام، سعدی، حافظ، عبید وامثالشان به عقاید غیرانسانی، تقلیدها، ریاکاری های اجتماعی سخت تاخته اند وعرفا نیز باانتقاد از معایب اخلاقی واجتماعی، مردم را به دوری از رذایل فرا خوانده اند. اما آثار اروپاییانی چون شکسپیر، دانته، هوگو، روسو، ولتر و مونتسکیو ازروح انتقادی شدیدتری برخوردار اند. بدین ترتیب ادبیات یک پدیدۀ زندۀ اجتماعی است، وبه همین جهت اختلافات اجتماعی ونژادی ملل باعث شده که ادبیات هریک از ایشان با ویژگی های خاص، ممتاز گردد. چنانکه فی المثل اختصاص ادبیات یونان به فلسفه ودرام، کمیدی وتراژدی، امتیاز ادبیات هندی به نقل قصص اززبان حیوانات وتعمق فوق العاده دربیان، و اختصاص ادب فارسی به انواع شعر غنایی وافکار فلسفی وعرفانی است...)
درین شمارۀ آریانابرون مرزی، موضوع دیگری که خیلی ارزنده و قابل توجه است، مضمون تحقیقی ومستند دوست عزیز وفرزانه ام پروفیسرسعدالدین هاشمی میباشدکه درصفحۀ96 تحت عنوان (فعالیت های آگاهی بخش اتحادیۀ محصلین دردورۀ مقطعی دموکراسی درکشور) به نشررسیده است. استادگرامی جناب هاشمی ضمن یادآوری های تاریخی واثرگذار اولین اتحادیۀ محصلین در افغانستان، ضمن معرفی هیئت رهبری اتحادیۀ محصلین، که اسم بنده نیز شامل آنست، راجع به درامه های تنقیدی وروشنگر اوضاع جامعۀ وقت وحکومتهای خودکامۀ افغانستان که ازطرف ممثلین حساس و دردمند اتحادیه بروی صحنه آورده میشد، چنین نوشته است:
(... نمایش درامه ها: اعضای اتحادیۀ محصلین، درکنفرانسها، برای تبلیغ افکاروعقاید شان به مسایل آزادی مطبوعات وسخنرانی ها، اهمیت زیادقایل بودند، چنانچه درکنار آن ازتمثیل درامه هاکه علی العموم جنبه های انتقادی، اصلاحی، تنبیهی، اجتماعی وسیاسی داشت، استفاده میکردند. این فعالیتهای تمثیلی که ازپشتیبانی جریانات دموکراتیک و تماشاچیان ومردم برخوردار بود، درکنار و همراه باسخنرانی های موثر، سکوت رانه تنهااز بین محصلین و متعلمین بلکه ازبین مردم نیز می شکستاندند وبرغم دستگیری هاو سرکوبی ها، زندان کردن ها، زخم خوردنها، شعارهای مرگ بر استبداد وضد دکتاتوری را سرمیدادند. اینگونه فعالیت هانظامی شاهی را آرام نمی گذاشت وآنهارا درهراس انداخته بود...)
پروفیسرهاشمی درقسمت نتیجه گیری ازین تحقیق مستندخود، چنین توضیح میدهد: (جنبش اتحادیۀ محصلین حرکتی بودآگاهانه، مولود شرایط داخلی کشوروشرایط منطقه، طبق مستندات معتبرتاریخی و به ملاحضۀ نوشتۀ آگاهان ذیدخل دراین حرکت، که خوشبختانه بری ازآنان درکشورمان وکشورها وکشورهای برون مرزی در قید حیات اند، آنهامطالب ارزشمندی ازخود بیادگارگذاشته اندکه خمیر مایۀ خوبی برای تحقیقات درزمینه میباشد.
ازجمع وتفریق معایب ومحاسن این حرکت چنین نتیجه گیریهایی که بدست آمده میتواند، این حرکت توسط جوانان روشنفکر که ستون فقرات جامعه وسرمایه های ملی کشوربودند، واندیشه وتفکر جدید پیداکرده بودند، عرض وجود کرد. این کانون که بحیث مرکز مطالبات وخواستهای صنعتی، اکادمیک وبالاخره درنهایت خواست های دموکراتیک تبارزکرده بود، درآن معماران وآینده سازان جامعۀ هوشمند باپاره کردن حجاب سیاه قرون وسطایی قدمها ولو کوتاه وکوچک، بسوی عصرحاضرگذاشتند. همین هابودندکه درکنار مبازران جریانات سیاسی وقت، از ادبیات وگفتمان دموکراسی خواهانه با انجام دادن آگاهی ملی، حرکتهای کارساز و حرکت دادن به مردم جامعه بخاطر حق طلبی ومراعات وحفظ ارزشهای انسانی، که ازمسئولیتهای عمدۀ قلم بدستان، روشنفکران و اندیشمندان است، خدمات شایسته نموده وبه یادگارگذاشتند. این جوانان مبتکر، خلاق وتأثیرگذار توانستند درین حرکت ملی به شیوه هاوطرق اندیشمندانه ونفوذبخش باتفکر وبینش روشن با گفتمانهای جدید وجدی، خودرادر برابر وضع موجود تبارزدهند و گنداب نظم سیاسی واجتماعی را درسخنرانیها برملا ساخته وارزش های انسانی رانمایان گردانند...)
نویسندۀ پژوهشگرگرامی پروفیسرهاشمی تفصیلات روشن مزیدی را درموردفعالیتهای اتحادیۀ محصلین وتأثیرعمیمق و پرجنبش آن در بیداری جامعه وتنبیه سرکار و دست اندرکاران وقت، طی چندین صفحۀ پرمحتوا ارائه داده است.
درختم این معرفی مختصرنشریۀ پربها وپرمحتوای آریانابرون مرزی، سخن راباآرزوی موفقیت شایان متصدی وکارگردانان مجله وباذکر این بیت حضرت بیدل به پایان می رسانم:
گر دلی داری تو هم خون ساز وصاحب نشئه باش
می شدن مخصوص نبود دانۀ انگور را
خفت مکش از خلق وبه اظهار غنا کوش
هرچند به دست تو زر و مال نباشد /.
منتشرۀ هفته نامۀ امید

 

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 12 آذر 1394 ، 21:06
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 161 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.