Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

معـــرفــی دوکتـــاب PDF پرینت ایمیل
فــــرهنگی - کتـــابخـــانه خــــاوران
نوشته شده توسط پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیف، الکسندریه ـ ورجینیا   
سه شنبه ، 24 شهریور 1394 ، 09:04

(افغــانســتان عــزیز) نوشتۀ پروفیسر التزام (افســـوس) نوشتۀ عبدالشهید رحمانی(افغــانســتان عــزیز) نوشتۀ پروفیسر التزام
(افســـوس) نوشتۀ عبدالشهید رحمانی
درهفتۀ گذشته دوکتاب تازه به نشر رسیده ازدست کوشان عزیزبه دستم رسید، که نخست اثر پروفیسرذبیح الله التزام، که زیرعنوان (افغانستان عزیز) در190 صفحه با ویرایش نذیراحمد همدرد وچاپ مطبعۀ پرویز درکابل، به نشررسیده، مختصراً بررسی می کنم.
مـــا را عـــدو به زور ز مأوا کشیده است
جان در جلاء عظیم جفاهاکشیده است (التزام)
این دومصرع رابخاطری درآغاز آوردم که اکثرصفحات پرمحتوای کتاب (افغانستان عزیز) پروفیسرالتزام مملو ازچنین فریادهای شکست دل متواریان وطن است، که جبرزمان درچهارگوشۀ جهان پراگنده ساخته ودستخوش حوادث بوقلمون گردانیده است.
پروفیسرالتزام را بسی سالها قبل دروطن عزیز که ازفارغان مکتب عالی استقلال ودوست ورفیق وهمدرس برادرم مرحوم عبدالتواب لطیفی بود، میشناختم. همچنان زمانیکه درآلمان غرب مقارن سالهای شصت مصروف تعلیمات عالی بودم، برادرم یک جلدسالنامۀ انجمن محصلین افغان در امریکا را، که خود ناشر وادیتر آن بود، برایم ارسال کرد، عکس جوانی ذبیح الله التزام باذکرموفقیتهای چشمگیر تحصیلی اش خاصتاً در رشتۀ اقتصاد به چاپ رسیده بود.
بهرحال، پروفیسرالتزام کتابش راکه همه بانظم شعری برشتۀ تحریر آمده است، باچنین مقدمه آغازکرده است: (خداوندمتعال (ج) افغان هارابه اوصاف بزرگ ازقبیل حس وطندوستی، دیانت، آرزوی اتفاق گذشت به نفع هموطن، شجاعت ومهمان نوازی، متصف گردانیده است، که تقدیرازآنها وجیبۀ فرد فردما میباشد، صرفنظر ازینکه آیا درداخل کشورمسکن گزین هستیم ویادرخارج مملکت اقامت داریم. همین که یک افغان درافغانستان پابه عرصۀ وجودمیگذارد، برای همیش افغان باقی میماندوبه آن افتخارمیکند وهمیشه بحیث افغان موقف دارد. افغان معتقد است که اگروطنش ازکاروان مدنیت به عقب مانده است ویادر راه پیشرفت گامهای فراخ واستوار مینهد، در هرصورت همان وطن مألوفش است که باید دراعتلایش اهتمام ورزیده شود. افغانستان عزیز ازآن جهت درقلوب افغانها جادارد و نسبت به هرمملکت دیگر درنظرشان عالیتر جلوه میکندکه درآنجا تولد یافته اند. به نظریک افغان وطندوستی یعنی وفاداری به وطن تا آخرین دقایق حیات باقی میماند. لهذا اگرمخالفتی باسیاست اولیای امور ابرازمیدارد، نباید آنرابه سستی عشق ومحبت به وطن تلقی نمود، بلکه برعکس یک مخالفت سازنده را درمواردی که وجاهت داشته باشد، باید مظهر وطندوستی دانست. اگر ازاظهار رأی دست بردارشویم، همانوقت است که ازامید به اعتلای افغانستان دست بکشیم...)
به تعقیب پیشگفتارمفصل، درصفحات بعدی کتاب، راجع به سوانح وتحصیلات پروفیسرالتزام ازدرجۀ پوهیالی تاپوهند وپروفیسری چنین میخوانیم: (فارغ التحصیل لیسۀ عالی استقلال، دارندۀ دپلوم های لیسانس، ماستری ودکتورا دررشتۀ اقتصاد از ایالت مشیگان اضلاع متحدۀ امریکا، حائزدرجات علمی پوهیالی، پوهنیار وپوهنمل از ین استیت یونیورستی واقع شهر دیترایت ایالت مشیگان، پوهندوی از یونیورستی هیوستن ایالت تکساس، پوهنوال از ل.س. استیت کالج ایالت مشیگان و پوهاند ازپوهنتون کابل. پروفیسرالتزام مدت چندماه بصفت Visiting Professor درپوهنتون Koln درآلمان لکچر داده است. وی فعلاً در چندلرگلبرت کالج و Embry-Riddle Aeronautical University درایالت اریزونا استاد اقتصاد میباشد، و امتیازعمری تدریس را ازطرف بورد ایالتی اریزونا بدست دارد.
درزمان مرحوم نوراحمدخان اعتمادی، داکترالتزام بحیث عضو شورای عالی اقتصاد تحت ریاست صدراعظم و دردورۀ ریاست جمهور مرحوم سردارمحمدداوودخان بحیث عضو بورداقتصادی زیر اثر زعیم ملی و همچنان عضو انستیتوت دپلوماسی زیراثر وزیر خارجۀ وقت ایفای وظیفه نموده است. همچنان موصوف افتخار عضویت هیئت مدیرۀ دافغانستان بانک و بوردگمرکات وسنای پوهنتون کابل را دارا بود. سمت های اداری پوهاندالتزام عبارت بوده اند از رئیس گمرک کابل، رئیس شرکت صادراتی ووارداتی خلق، رئیس بانک انکشاف صادرات، رئیس بانک ملی افغان، رئیس عمومی ارزاق واحتیاجات عامه (خارج رتبه)، معین اول وزارت تجارت وکفیل وزارت تجارت ورئیس عمومی دافغانستان بانک (معادل چوکی وزارت).
پوهاندالتزام مدتی بصفت مشاوراقتصادی Harvard Institute for International Development درچوکات پوهنتون هارورد ایفای وظیفه نموده ویک پروژۀ بانک جهانی رادرکمسیون تعرفوی دولت بنگله دیش بعهده داشته است. آخرین تقررش به منظوری مرحوم مغفور استاد ربانی بحیث معین اول وزارت تجارت ومشاوراقتصادی خاص شخص رئیس دولت بود، که متأسفانه دراثر حملۀ قلبی و مرض سرطان گرده به وظیفه ادامه داده نتوانسته ودرظرف بیست سال اخیر درامریکا تحت تداوی مستدام قراردارد.
پروفیسرالتزام رساله های متعدد علمی دررشته های اقتصاد درداخل وطن عزیز و درامریکا وخارج ازآن به نشرسپرده است. داکترالتزام درسرودن اشعار به لسان دری نیزتااندازۀ علاقمند بوده که پارچه هایی ازاندیشه هایش درنشرات دری افغانها درامریکا به کثرت ظاهر گردیده است.)
اینک بطور گلچین چندمصراع ازقطعات دلنشین اشعارپروفیسرالتزام را به شما ارائه می دهم:
ای وطن درهجر تو آهم، فغانم، ناله ام سرتا به پا
کنج آرامت رهاکردم زناچاری، دچارم در بلا
درغریبی عزتی دادنداگر، درفسحت صحرا بود
تا بمانم پا برآن، خار مغیلانم نهد سر زیر پا
بوی گل درگلشن مسنون باغ دیگران علت فزاست
ای خوش آن وقت التزام، از مملکت نگهت به ما آرد صبا
غلامی: خاراست کنار هرگل ما
افسوس به حال بلبل ما
آگنده شده ست گوش ایام
گنگ است زبان غلغل ما
فرمان کسان بریم و نازیم
چون سایه بود منازل ما
ازغیرچه جای استغاثه ست
نبض دل هم بنالد ازدل ما
یا: قبای غم به بستر درسیاهی برتن است امشب
من غم دیده را کسوت همین پیراهن است امش
نمی آید دگرتصویر درخوابم به غیر از مُلک
مذاق این تماشا قسمت چشم من است امشب
به تنگنای غریبی فرصت راحت میسر نیست
مرا کار التزام ازغم، کف را سودن است امشب
با ذکراین نکته که کتاب دیگرجناب پروفیسرالتزام باعنوان (از اندیشه های پوهاند داکترذبیح الله التزام) نیز دراختیارم قرارگرفت، که مثل کتاب نخستین خیلی پرمحتوا ودرنظم شعری، اندیشه های نیک جناب نویسنده دربارۀ وطن عزیزافغانستان بیان میدارد. با عرض تبریک به دوست ارجمندداکترالتزام ازبابت چاپ هردو کتابش، دراخیراین معرفی مختصرکتاب پرمحتوا وپرنظم ونوا، با آرزوی صحت وسعادت هموطن عزیز وشیدا دیارهجرت، پروفیسر التزام، باین چندمصرع ازقطعه شهر کبوترش خاتمه می دهم:
شاهین حمله کرد به خیل کبوتران
هریک ز اضطراب پریدطرف آسمان
باد هم نداد فرصت یکجا بهم شدن
تیت وپرک ز ترس عدو گشت مرغکان
حال چنین پرنده چودید التزام گفت
افغان ملک اجنبی را می برم گمان
ـ    ـ    ـ    ـ    ـ    ـ    ـ
افسوس کسی کارنکرد در وطن ما
درعوض آن خوردتن وهم بدن ما   (رحمانی)
اینک میپردازم به معرفی مختصرکتاب دومی زیرعنوان (افسوس)، که در226صفحه توسط نویسنده وشاعرعزیز وطن جناب عبدالشهید رحمانی به رشتۀ تحریرآمده، وکلمۀ اول بیت (افسوس) سرلوح کتاب قراریافته است. من باهموطن گرامی و سخنسراآقای رحمانی درکنفرانس مشورتی لندن، که باابتکارقهرمان ملی، شهیدنستوه وطن فرمانده احمدشاه مسعود انعقادیافت، وبنده افتخار ریاست آنرا داشتم، آشنا گردیدم، وگهگاهی هم اشعار و مطالبی از ایشان درهفته نامۀ وزین امید خوانده واز آن لذت برده ام.
اینهم تقریظ پروفیسرعبدالشکور فرهادی درمورد کتاب افسوس، بصورت فشرده ارائه میگردد: (محترم عبدالشهیدرحمانی را ازبیانات وی ازطریق تلویزیونهای افغانها شناخته ام وصفات نیکوی اورا از دوستان دانشمند دین اسلام شنیده ام. درتابستان همین سال 1393ه ش دریکی ازسفرهایم در فریمانت کالیفورنیا صحبت وی نصیبم گردید. متوجه شدم که اوبه سخنان صحبت کننده گوش میدهد و هیچ وقت سخن مقابل راقطع نمیکند ودروقت صحبت درکتابچۀ کوچک جیبی خود بعضی گفتارمفید را یادداشت میکند، واین عادت ازاهل دانشمندان، تحقیق گرایان، شعرا ونویسندگان میباشد.
کتاب بنام افسوس که شماآنرا مطالعه میکنید، درچهاربخش تصنیف وترتیب شده است: بخش اول اشعاری که درجوانی درافغانستان سروده است؛ بخش دوم اشعارومقالاتیکه بسیاری ازآنها بعدازهجرت مؤلف نوشته شده است؛ بخش سوم اشعار ومقالات درمورد مسایل اجتماعی وسیاسی افغانستان به زبان پشتو وفارسی میباشد؛ بخش چهارم بیاناتی که دربرنامه های شبکۀ تلویزیون ایمان درمسایل دین اسلام ارائه شده است، وصفحه های زیادتر رادرکتاب نسبت به بخش های دیگراحتوا کرده است. من این تقریظ را درمورد این بخش تحریر میدارم. این مجموعه شامل بررسیهای گوناگون درزمینه های مختلف عقیده، فقه، قصه های پیغمبران، معرفی کفر، شرک، اعمال نیک، اعمال بد واعمال بدعت ها دراسلام میباشد.
محتویات این کتاب ارزشمند برای مامسلمانها دانستنی هایی است که در زندگی ازآنها پیروی نمود تا ازتاریکیها بسوی روشنی قدم زنیم وبدانیم که چطوربه اخلاص کامل الله سبحانه وتعالی راطوریکه خودش ورسولش محمدصلی الله علیه وسلم به مارهنمایی کرده اند، پرستش کنیم وفراموش نکنیم که خلقت مابرای چه منظوربوده است...)
اینک نمونۀ یک قطعه شعر شیوا ودلنوازشخصیت متقی، صاحبنظر دراحوال ورویدادهای افغانستان ونویسنده وشاعر پژوهشگرآقای رحمانی را زیرعنوان (زندگی اندیشه های گیرودار زندگیست) به شما ارائه می دارم:
زندگی اندیشه های گیرودار زندگیست
مد و جذر و سیل وطوفان جمله کارزندگیست
چرخهای زندگی خواهی نخواهی می تپد
این جهش ها درحقیقت کاروبار زندگیست
می فشارد حرص وآزش آدمی راهر زمان
بهر تنظیمی قرار بی قرار زندگیست
زهره گشته همسفر بامشتری دربخش نور
تا ابدکاریست هر دو را قرار زندگیست
بخت نیکو یا فلک با کس چوبخشد درهمی
گویدش چانش خوش، بردی قمار زندگیست
مانع و سدها فراز وشیب عالم شدبه خلق
ناامیدی ها شکستی ازحصار زندگیست
تنبلی قبحیست بهرخوش اگر پنداشتی
غافلان را مرگ بِه، کو غمگسار زندگیست
جان فدایی های(رحمانی) اگرشد یادگار
بعد مردن گفته اش لوح مزار زندگیست
جناب عبدالشهید رحمانی مدت بیش ازدوسال، نشریۀ ماهانۀ را در پشتیبانی ازمجاهدین راه خدا واستقلال وطن، درسالهای میانۀ دهۀ نود میلادی، درشمال کالیفورنیا بانام (جمعیت) رابحیث مدیرمسئول انتشار داد، که حاوی مقالات عمده دربارۀ اوضاع جاری آنزمان جهاد ومقاومت ملی بود، ونیزاشعارگزیده درهرشمارۀ آن درج می گردید.
معرفی مختصرکتاب (افسوس) هموطن مهجور ودردآشناآقای عبدالشهید رحمانی را باآرزوی صحت و بختیاری وسعادتش در دیار غربت، بااین قطعه شعرش زیرعنوان (سالار شهیدان) پایان می دهم:
خوب سالارشهیدان دشمنش تشخیص کرد
باصراحت با بلاغت مردمش تدریس کرد
برگزید راه جهادی را به طول عمرخویش
هر که اوراه غلط پیمود، خود ابلیس کرد
بود مسعود ناظر رزم دلیران وطن
چون بهاران درچمه، وز عطر وبوی نسترن
دشمن خلق خدا بشکست این مرد زمان
شد رقم نامش به تاریخ جهان، دشمن شکن
درنبرد حق به پیشاپیش هر رزمنده ای
سالمش دارا خدایا همچو مرغ خوش لحن
منتشرۀ هفته نامۀ امید

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 98 مهمان آنلاین


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.