Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

کتــاب «بدخشـــان در تــاریخ» PDF پرینت ایمیل
فــــرهنگی - کتـــابخـــانه خــــاوران
نوشته شده توسط پروفیسور رسول رهین   
جمعه ، 5 آذر 1389 ، 13:45

کتــاب «بدخشـــان در تــاریخ»بدخشـــان در تــاریخ
اثر: مرادی، دکتور صاحب نظر
جلداول ودوم. کابل، انتشارات خیام، 1388. 819ص.

جلد اول این کتاب شامل مطالبی در بارهپروفیسور رسول رهین بدخشان در دوره پیش از اسلام بوده، موضوعاتی چون دانستنیهای جغرافیایی و اقتصادی بدخشان و قطغن، احوال اجماعات اولیه اساطیری در سواحل رود اکسوس، بدخشان و دولتهای بزرگ آسیایی میباشد. جلد دوم کتاب از بدخشان (تخارستان) در دوره اسلام آغاز کرده روابط بدخشان را با دولتهای خراسان، بدخشان در دوره تیموریان، ظهور حکومتهای مستقل محلی، بدخشان در دولت افغانستان را تا سلطنت محمد نادر شاه شامل میشود.

 در تألیف این کتاب مؤلف از شیوه های ایجادی کار گرفته خواسته است، تاریخی با ابداعات و ابتکارات تازه به جامعه افغانستانی تقدیم کند چنانچه مؤلف در اغاز کتاب تحت عنوان "درب ورود به مجموعه بدخشان در تاریخ" از کار و زحمت شبا روزی خود در تدوین و تألیف کتاب صحبت کرده، از منابع معتبر پژوهشی که تاریخ بدخشان از آنها مایه گرفته است، مفصل یاد آوری نموده خواننده را اطمینان میدهد که گویا متن بدست آمده مبنی بر اسناد و شواهدی تألیف گردیده است که در طول زمانه ها در آرشیف ها و مراکز معلوماتی نه تنها افغانستان بلکه در آسیای میانه و مرکزی منابع غنی تاریخی حوزه را تشکیل میداده است. او از عمده ترین این اسناد و شواهد پژوهشی تاریخی در باره بدخشان، همان "تاریخ بدخشان" بقلم میرزا سنگ محمد بدخشی و "تتمه تاریخ بدخشان" تألیف میرزا فاضل سرخ افسر مربوط سال 1325 شهر اوش قرغیزستان را میداند که مربوط وقایع حاکمیت خانواده میر یار بیگ تا استیلای امیر عبدالرحمن بر بدخشان میباشد. مؤلف از دو کتاب دیگر یکی "کان بدخشان" و دیگری "چراغ انجمن" اثر گرانبار مولانا عبدالحکیم ولوالجی رستاقی و "ارمغان بدخشان" تألیف شاه عبدالله یمگی بدخشی نیز یاد میکند که حاوی معلوماتی در باره تذکره شاعران بدخشان وپاره ی از مسایل تاریخی سیاسی و اجتماعی دوره های قدیم بدخشان است.

 مؤلف در ادامه توصیحات خود در زیر همان عنوان ورود به مجموعه بدخشان در تاریخ" که گویا بجای پیشگفتار ویا به نوشته اکثر کتاب نویسان امروزه، بجای " چند سخن مؤلف" آورده است، اکثر منابع دست اول خودرا مفصل معرفی میکند. شایان ذکر است که این شیوه تاریخ نویسی طوریکه در ابتدا یاد اور شدیم تازه است و ناشی از حاکمیت مؤلف بر موضوع میباشد که دال بر آگاهی ووسعت نظر بیشتر مؤلف بر کار و پژوهشهایش میباشد.

 مؤلف صحبت در زیر عنوان ورود به مجموعه بدخشان در تاریخ را در همین جا خاتمه نمیدهد، بلکه در بخش دیگر آن "ابزار های کمکی در پژوهش تاریخ" را بررسی کرده، استفاده ارزنده خودش را از پژوهشهای باستانشناسان، سیما شناسان، زیست شناسان نبات شناسان، مردم شناسان، زبانشناسان و زمین شناسان یاد کرده، خواننده را بخوبی خوب این اثر و دقت عمیق مؤلف به محتوای غنی و پر بار آن جلب میکند که شایان ستایش و تقدیرمیباشد.

 ناگفته نباید گذشت که مؤلف کتاب " بدخشان در تاریخ" جناب داکتر صاحب نظر مرادی یکی از آن مجموعه دانشمندان و مؤرخان خوشنام کشور است که از اغاز اتمام آموزشهای دوره اکادمیک و بدست آوردن سند معتبر تحصیلی در رشته تاریخ مصروف پژوهشهای تاریخی بوده تا امروز چندین اثر با ارزش و گران سنگ در باره تاریخ کابل، در باره شخصیت ملی کشورمحمد طاهر بدخشی، قهرمان ملی کشور احمد شاه مسعود، بدخشان در تاریخ، توفان در شمال، تخارستان در تاریخ، اریکه نشینان کوهستان درواز، شغنان در عصر امرای محلی وبسا آثار معتبر تاریخی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی دیگرتألیف و در خورش فرزندان اصیل جامعه افغانستانی مان تقدیم داشته است. این همه آثار در باره تاریخ کشور و آشنایی کامل او با تاریخ و اسناد تاریخی کشورگویای آنست که مؤلف کتاب " بدخشان در تاریخ" جناب داکتر مرادی یک مؤلف تصادفی و نا آشنا به محتوای اثر نبوده، بلکه شخصیت طرف توجه در تاریخ نگاری است که صادقانه و آشنا به مواد و محتوای نوشته های خود قلم زده و جملات و کلمات را بر حسب دقت و عمق نظر یک پژوهشگر وارد در موضوع بر صفحه کاغذ رانده است که میتوان هر واژه جمله آنرا عمق تاریخ دانست وبر یادداشتهای دقیق و گرد آورده های ژرف این مؤلف دانشمند و توانا به نظر احترام و حرمت نگریست.

 بی شبهه این مجموعه از اثر های باررزش تاریخی و مراجعوی نه تنها تاریخ بدخشان، بلکه محتوی تاریخ بزرگ اریانای کبیر و خراسان دوره اسلامی نیز میباشد. موادغنی گرد آورده های دوره های پیش از اسلام چشمگیر است و میتوان گفت که محتوای این کتاب تاحال یگانه منبع تاریخی میباشد که خوبترین، بهترین و غنی ترین معلومات را در باره قطغن زمین ارائه داشته است. هر چند کتابهای تاریخی دیگری نیز در باره تاریخ پیش از اسلام کشور نوشته شده، ولی دقت نظر مؤلف این کتاب و دسترسی بیشتر او به مواد دست تاخورده تازه، این اثر را تا این دم در باره تاریخ پیش از اسلام کشور امتیاز بیشتر و بهتر میدهد.

 کتاب بدخشان در تاریخ از نظر کتابشناسی یکی از بزرگترین کتب مراجعوی و چشمه یی در باره تاریخ قدیم و جدید کشور میباشد. شیوه تنظیم کتاب و فصل بندی آن، آغاز از قدیمترین دوره ها و ختم به تازه ترین زمان، شیوه یی میباشد که قلم وفکر تاریخ نگاران برجسته دوران جدیدکشور مان را بخود جلب کرده، در تألیف آثار گران وزن خودبکار میگیرند. از نو آوریهای دیگرتاریخ نگاری مؤلف بکار گیری اصطلاحات تازه فارسی دری و نیز کاربرد واژه های قدیمی زبان فارسی دری میباشد که مؤلف با این عمل خود خواسته است واژه های باستانی و جدید زبان فارسی را از گزند روزگار حفظ کند. این کار می رساند که مؤلف نه تنها توجه به نوشتن تاریخ داشته است، بلکه خواسته است زبان مردم بدخشان، فرهنگ قدیمی مردم آن سر زمین و اوضاع اجتماعی و فرهنگی آنان را نیز حفظ و در لای جمله ها و کلمات ارزنده معرفی نماید. این ارزشهای کتاب " بدخشان در تاریخ" گویای آنست که تاریخ نگار ما با تمام وجود کوشیده است کتابی عرضه دارد که از هرحیث پرمعنا، بر بار و پر مختوا باشد و بتواند در ردیف خوبترین وشیواترین اثرهای تاریخی افغانستان ماندگار گردد.

 ولی با همه ارزشها، چیزیکه کتابشناس آریانا در باره این اثر با ارزش به مؤلف محترم سفارش مینماید اینست که جناب شان در چاپهای آینده نگذراند که اینهمه زحمت و تکلیف و اینهمه برازندی محتوایی دست خوش استفاده از کاغذ بیکیفیت پاکستانی گردد. جناب شان میدانند که همچو آثار باارزش و قطور ایجاب فهرست اعلام و فهرست اسمای اماکن و اشخاص را مینماید که بایست بحیث سهولتهای مراجعوی و چشمه یی در اخیر کتاب علاوه میشد. آگر مؤلف محترم یک مقدمه مبنی بر فشرده محتوای اثر ونیز خلاصه کتاب را در آخر کتاب میداشتند، میتوانست سهولت بیشتری برای خواننده ها واستفاده کننده های این اثر فراهم آورد و میتوانست این اثر بزرگ تاریخی را بیشتر ازپیش طرف استفاده و توجه علاقمندان تاریخ افغانستان سازد.

 با همه آنچه گفته آمدیم کتاب "بدخشان در تاریخ" یکی از بزرگترین وبا ارزشترین کتابهای مراجعوی و معتبر تاریخی در باره تاریخ افغانستان میباشدکه تا حال بچاپ رسیده است. خواننده ژرف نگر میتواند با اندک کنجکاوی و ورق شورانی بهترین حقایق تاریخی در باره قطغن وبدخشان و مخصوصاً دوره های پیش از اسلام تاریخ آریانای بزرگ و خراسان سر بلند رابدست آورد. کتابشناس آریانای برونمرزی مطالعه و استفاده ازین کتاب چشمه یی و پر محتوا را برای همه تاریخ نگاران داخلی و خارجی افغانستان سفارش مینماید. (موجود در کتابخانه شورای فرهنگی افغانستان، سویدن)

 

 

Advertise your business here. Click to contact us.
 • حامد  - سلامتی
  آقای مرادی دوست دیرینه من هستند. اگر دوست و یا هموطنی ادرس الکترونیکی ایشان را در اختیار بنده قرار ب دهند امتنان بی پایان مرا حاصل می نمایند.

  تشکر. حامد خسروی
 • ناشناس
  سلام خدمت آقاي حامد
  لطفاً ايميل آدرس داكتر صاحبنظر مرادي را يادداشت نمائيد
  muradi_1@hotmail.com

  تشكر
  فرامرز
 • زین الدین ذهین  - اظهار سپاسگزاری
  درود بر جناب پروفسور دوکتور مرادی صاحب
  که تمام مسایل ریله کرده در خدمت ما قرار داده اند خداوند جزا خ یر برای ایشان بده
  بنازم سرزمینی راکه نام اوبدخشان است :در اقلیم طبیعت هم درف باغ رضوان است
 • عتیق الله
  جناب آقای صاحب نظر مرادی،شما با نشر این کتاب نه تنها نام و وقار بدخشان را ماندگار تر ساختید،بکه هویت دیرینه ی تاجکان را نیز بدان بر جسته ساخته اید.
  این کتاب در حقیقت نتیجه ی کوشش های خسته گی ناپذیر ش ماست که ازان قلبآ تقدیر مینمایم.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در جمعه ، 5 آذر 1389 ، 14:50
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 105 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.