Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

یگـــانگـــی زبــان فـــارســـی در دهــــکده جهــــانی: PDF پرینت ایمیل
فــــرهنگی - کتـــابخـــانه خــــاوران
نوشته شده توسط پروفیسور رسول رهین   
سه شنبه ، 31 ارديبهشت 1392 ، 14:06

یگـــانگـــی زبــان فـــارســـی در دهــــکده جهــــانی:

یگـــانگـــی زبــان فـــارســـی در دهــــکده جهــــانی:
تألیف پروفیســور رســول رهیـــن. استوکهولم، شورای فرهنگی افغانستان، 1389، 355 ص، قیمت فی جــلد جمــع مصــارف پوست
(30 یورو) ویا معــادل آنچند ســخن از مــؤلف در بــاره ایــن کتــاب:
خوانندگان محترم آگاهی دارند، از دیری باینطرف در چهارراهیها و چوک های فرهنگی کشور سخن از خاستگاه زبان فارسی دری و اینکه "فارسی" اصل است یا "دری" نزاع ها برپا میشود. یکی میگوید زبان کشورمارا"دری" میگویند، دیگری استدلال میکند که "فارسی" میگویند وحلقه هایی معتقد به"فارسی دری" اند. یکی گفته های ناصرخسرو بلخی را سند می آورد که فارسی گفته است، دیگری شعرهای حافظ و سعدی را که در فارس قدیم یا ایران کنونی زندگی کرده اند و "دری" گفته اند مثال میزنند.
ناکسان فارسی دری حتی ازین هم جلوتر رفته واژه های اصیل و سچه فارسی دری مانند فرهنگ، نگارستان، دانشگاه، دادگاه، شهرداری، شهردار، مجلس نمایندگان، مجلس بزرگ ملی، دادستان، دادرس، بیمار، بیمارستان، بازرگان و امثال آنرا واژه های فارسی دری ندانسته به این یا آن سر زمین بیگانه تعلق میدهند.
از آنهم بدتر، هستند کسانیکه زبان شیرین و زیبای فارسی را به شاخه های فارسی تاجیکی، فارسی ایرانی وفارسی دری، سه زبان جداگانه تقسیم کرده متعلق به سه کشور جداگانه میشمارند. این عده اشخاص هرگز به سابقه خاستگاه زبان فارسی چنگ نزده نفهمیده اند که خاستگاه اصلی و بومی زبان فارسی حوزه آسیای میانه و مرکزی میباشد که کشورهای تازه باستقلال رسیده افغانستان، تاجیکستان، ایران، اوزبکستان و...و جزء قلمرو همان خراسان شرقی و غربی بزرگ و دارای یک کشور ویک زبان ویک فرهنگ بوده اند که بعدها در گرداب تجزیه و تقسیم و دست اندازیهای خود غرضانه کشورهای استثمارگر دور و نزدیک به کشورهای جداگانه تقسیم گردیده اند.
تعجب آور اینکه بسیاری قلمبدستان ما نا آگاهانه با توجه به گویشهای مختلف زبان فارسی در کشورهای مختلف، بین فارسی ایرانی، فارسی تاجیکی و فارسی دری افغانستان فرق میگذارند. ایشان ازینهم نا آگاه اند که هرسه گویش ازیک زبـــان از یک بدنه مرکزی و بومی زبانهای هندو اروپایی که بنام مادر زبانهای هندی، اروپایی و باختری که فارسی زاده بزرگ آن است تبارز کرده در سیر زمانه ها و پیشآمدهای سیاسی، تاریخی و جغرافیایی نامهای گونه گون زبانها را بخود گرفته اند. زبان فارسی یکی ازین زبانهای بزرگ، برآمده از بدنه مادر بزرگ، که خاستگاه و جایگاه بومی آن بین دریا های خروشان سیحون و جیحون نشانی گردیده است، گویندگان بیشماری دارد که جغرافیای تاریخی آن از فرارود تا هندکبیر، ترکیه و بالکانات نقطه گذاری شده است. هرچند گویندگان این زبان بزرگ درگیردار تاریخ، زیر بار زبانهای دارای مادران بیگانه مانند انگلیسی، روسی، عربی، وسایر مادر اندرها رفته، اصطلاحات و واژه های بیگانه ولی شیرین زبانهای دیگر را در خود آب کرده، اصطلاحات و واژه های کمبود خودرا از آنها به وام گرفته اند. مثال زنده وام گیری زبان فارسی داخل شدن واژه های روسی در گویش گویندگان فارسی تاجیکستان و اوزبکستان و ترکمنستان و...و و واژه های فرانسوی و عربی در گویشهای فارسی ایرانی و واژه های انگلیسی و عربی در واژه های فارسی دری افغانستان و فارسی هندوستان میباشد.
اینهم یک اصل مسلم و عینی است که زبانها برای مفاهیم تازه و جدید، درصورتیکه واژه نداشته باشند از واژه های گویشهای مشابه خود وام میگیرند. اگر در گویشهای مشابه، واژه وجود نداشت از زبانهای دارای مادر بیگانه واژه میگیرند. و اگر آنهم ممکن نبود اصل واژه بیگانه را بدون تغییر تحت دستور زبانی خود بکار میبرند. وآنرا میگویند تجدید حیات دادن به زبان خود و عیار ساختن آن با رشد و انکشاف نوین جوامع ایکه ما درآن زندگی داریم.
بحث دیگریکه در بین روشنفکران کم سواد کشورهای مختلف حوزه تمدنی آسیای میانه از جمله افغانستان جریان دارد اینست که ایشان گویندگان هر زبان، مخصوصاً زبان فارسی را محدود و منحصر به حدود جغرافیایی سیاسی همان کشوری میدانند که در آن رسمیت دارد. این عده اشخاص آگاهی ندارند که زبان فارسی مال ایران نی، افغانستان نی، تاجیکستان نی، بلکه زبان حوزه تمدنی آسیای میانه میباشد. این اشخاص چنین می‌پندارند که زبانهای هر کشور، صرفاً محدود به مرزهای همان کشورند و اهالی هیچ کشوردیگرحق ندارند که بآن زبان تکلم کرده، از دستاوردهای زبانی کشورهای همزبان استفاده کنند. واقعیت امر این است که این اشخاص کـــــــور نگر، مرزهای زبانی را از مرزهای سیاسی فرق کرده نمیتوانند، نمیدانند که زبان نمیتواند محدود به مرز جغرافیایی و سیاسی گردد. ایشان باید چشم های خودرا به جهان باز کرده مشاهده نمایند که بسیاری از زبانهای دنیا، فراتر از مرزها، در کشورهای گوناگون و گاه حتا ناهمجوارها رایج‌اند. مثلاً زبان انگلیسی از طرفی در انگلستان رواج دارد و از طرفی در هزاران کیلومتر دورتر، یعنی استرالیا و کانادا. وقتی واژه‌یی در یکـی از این قلمروهای وسیع کاربرد می‌یابد، به واقع متعلق به همه اهالی این زبان است. همین‌گونه است زبان عربی یا ترکی یا اردو که در کشورهای گوناگون رایج‌ و حتا در افغانستان نیز گویندگانی دارند. ملاحظه بفرمائید، اگر یک هموطن هندوی ما که به اردو یا هندی سخن می‌گوید، از واژه‌یی که در هندوستان برای جایگزینی یک کلمه بیگانه ساخته و یا احیا شده است استفاده کند، جرمی انجام نداده است‌. به همین گونه اگر یک هموطن پشتوزبان ما از رهیافتهای زبانی پشتوزبانان پاکستان بهره بگیرد، مجرم نیست، بلکه کلمات نا مکمل زبان خودرا تکمیل کرده است.
انه، کتاب حاضر" یگانگی زبان فارسی در دهکده جهانی" که محصول زحمت و پشتکار و پیگیریهای بیش از دو سال نگارنده در باره خاستگاه زبان فارسی، ریشه های بومی، گویندگان بومی، و انتشار آن از حوزه تمدنی آسیای میانه به سراسر کشورهای جهان میباشد، پژوهشهای دامنه داری انجام داده، و اینک حاصل زحمات شبا روزی طولانی خودرا طی کتابی جامع در اختیار شما حامیان وعلاقمندان زبان فارسی میگذارد.
نگارنده درین کتاب کوشیده است، سیر تاریخی زبان فارسی را از همان روزگاران نخست که گویندگان بومی آن در وادیهای سرسبز و شاهداب دوطرفه آمو دریا متوطن گردیده، تشکیلات اداری و دولتی بوجود آورده و بلخ گزین، نخستین شهر و نخستین جامعه متشکل جهان را مرکز خود قرار دادند، مرور کرده از حملات هخامنشیها به جانب باختر و نا آرامی های ناشی ازین کشمکشها را تا حمله اسنکدر به شرق و عبور از سینه پارس (ایران کنونی) و راندن زبان و فرهنگ اوستایی از شهرها به دره ها و دامنه های کوهساران باختر، خوانندگان را آگاهی میدهد.
باآمد آمد عربها از جانب پارس واناتولیه و تسخیر سرزمین باختری تا دهانه هـای آمو دریا و شهرهای بزرگ آنسوتر بخارا و حومه که ازآن به بعد سرزمین مارا بنام سرزمین آفتاب یا خراسان مسما ساختند، اگر از یک سو دین اسلام را جانشین دین بودایی کرد، از سوی دیگرصدمه بزرگی بر پیکر فرهنگ و تمدن دیرینه ما وارد آورد. زبان فارسی دری را که بعد از ویرانیهای اسکندر کبیر نضج گرفته بود دوباره به کوهها راند و بجای آن منحیث کشور فاتح زبان عربی را جانشین ساخت. فرهنگ و تمدن دیرینه مارا به فرهنگ و تمـدن بادیه و صحـــرا و قصه های مـــارا به قصـــه های صحرائیان، مبدل و زبان مارا به زبان عربی عیوض نمود. عربها عادت داشتند هرکشوری را که تسخیر میکردند آنرا به سالاران قومی آن کشورها میسپردند و خودشان واپس به بادیه های خود بر میگشتند. ولی اینجا آنطور نکرده گروههای قومی و سران لشکر و یک تعداد نظامیان خودرا که در جنگها لنگ و لاش گردیده بودند مسکون ساختند تا در آینده ها سران و بزرگان این کشور پهناور و غیور را اداره نمایند. چنانکه تا امروز اولاده این نظامیان لنگ و لاش عربی بنام های این و آن بر مردم بلادیده کشور ما حکومت میرانند. حضرات نورالمشایخ، حضرت نقیب، حضرت صبغت الله مجددی، رئیس سنای کشور، حضرت ذبیح الله مجددی، وبسای دیگر ازهمین قماش اند که تا امروز بر کشور ما حاکم اند و سر نوشت جرگه های قومی و جرگه های بزرگ ملی و سرنوشت انتخابات تقلبی و جعلی مارا با" استخاره های" بی مفهوم و خنده دارخودتعیین می نمایند.
درین کتاب بعد از فرهنگ زدایی های اعراب، مکث کوتاهی بالای دولتهای مستقل خراسانی صورت گرفته، از بانیان استقلال خراسانزمین و نضج دهندگان دوباره فرهنگ، زبان و تمدن خراسان از جمله ازطاهر فوشنجی، ابو مسلم خراسانی، یعقوب لیث صفاری، آل سامان، اسماعیل سامانی، محمود کبیر و گسترش زبان فارسی در هند یاد آوری گردیده، بعد از مکث کوتاه بر روئنسانس زبان فارسی در دوره تیموریان هرات بر افتادن خراسان زمین در گرداب تجزیه و تقسیم لنگر انداخته شده است.
از اینجا به بعدکتاب توجه خوانندگان را به سرزمین فارسی زبانان سمرقند و بخارای شرقی معطوف داشته، چگونگی زیر ضرب واقع شدن زبان فارسی و تاجیــــکان توسط ترکهای منغیت و بعداً بلشویکها که از یکطرف سر زمین بومی شانرا تسخیر میکنند و از جانب دیگر زبان فارسی را به زبان روسی عیوض مینمایند بحث مفصل صورت گرفته و نتیجه آخر این پیشآمد را که منجربه تشکـــــیل دولت مستقل تا جیکستان و عبور کشور از سراشیب نفوذ زبان و فرهنگ روسی تحت رهبری و زعامت رهبر بزرگ تاجیکان و فارسی زبانان جهان امام علی رحمان به فارسی گردید بحث شده و ازبازگشت شکوه و جلال پارینه زبان فارسی در سر زمین تاجیکان و احیا دوباره زبان فارسی زیر پرچم "پیوند" وطرح انتشار تلویزیون مشترک کشورهای فارسی زبان جمــع بندی کرده، دورنمای دوران یعقوب لیث صفاری و اسماعیل سامانی را دوباره احیا و شکوه زبان فارسی را به متکلمانش باز میگردانند بحث مفصل صورت گرفته است.
کتاب "یگانگی زبان فارسی در دهکده جهانی" معرف کلی همین نکته پردازیها است که ذکر کردیم. خوانندگان محترم میتوانند پاسخ هر سوال و گره گاه نا کشــــوده وجدان ملی خودرا با خواندن و مغز کردن محتوای این کتاب در یافت کرده خود را قانع سازند که آیا کشوری در جهان وجود دارد که متکلمان یک زبان، حملات ناجوانمردانه بر زبان های باهم برادر آن کشور کرده، یک زبان جهان شمول را که قرنها در آن کشور زبان رسمی و ملی کشور بوده به زبان دست دوم مبدل ومطابق پلان انگلیسها بعدها به سادگی بتوانند زبان انگلیسی را جاگزین آن نمایند.
اما انگلیسها باید بدانند که زبان فارسی دری تنها زبان فارسی زبانان افغانستان نی، بلکه درجریان سدۀ های تاریخی بمثابه زبان حوزۀ تمدنی بخشی از آسیا وزبان دوم جهان اسلام ازموقعیت وعظمت فرهنگی ویژۀ برخوردار میباشد. زبان فارسی اکنون درردیف زبانهای بین المللی جهان نظیر انگلیسی،آسپانیایی، فرانسوی، روسی، عربی، آلمانی، و... در آمده؛ مقام شامخ ومرتبه همسنگی علمی ـ فرهنگی ـ اقتصادی وسیاسی را، احراز کرده است. اکنون عظمت فرهنگی زبان فارسی درحوزۀ تمدنی قارۀ آسیا بزرگی میکند. درحال حاضر زبان فارسی بمدد وسایل مدرن اطلاعات فـــرا قاره یی از سرحد قاره ها عبور نموده ومثنوی مولوی عقول وقلوب جهان غرب صنعتی ـ اروپا وامریکا را تسخیر کرده و اروپائیان بمقام شایسته سالاری و ظرفیت فرهنگی، علمی وادبی آن پی برده، محترمانه آنرا درک وستایش می کنند وبه آن ارج وحرمت می گذارند.
حالا زبان فارسی در کشورمحبوب ما تنها یک زبان نیست بلکه یک فرهنگ ویک تمدن و بخش اصلی هویت ملی ونماد هستی همۀ شهروندان ماست، که با فراگیری آموزش همگانی وسراسری متعادل این فرهنگ پرعظمت میتوانیم نهاد های رشد متعادل حقوق فرهنگی را به پایۀ کمال رسانیم. وبدین اساس درمورد بسط وتوسعۀ آن به حیث یگانه زبان اصلی ـ سراسری وملی مردم ما، هیچ گونه نگرانی ای نگذاریم. فرهنگی که بوسیلۀ زبان فارسی بازتاب می یابد وابستگی به کدام نژاد خاص ندارد. مردمان سرزمین باستانی خراسان اعم از : اوزبـــک ها، هزاره ها، بلوچ ها، عرب ها، پشتون ها، تاجیک ها، هندو ها وسایر گروه های خرد و کوچک اجتماعی در فرآیند وسیر زمانی طولانی تاریخ به زبان فارسی سخن گفته اند وبرای رشد وتکامـــــــل آن کوشیده اندوبزرگترین فرهنگ حوزۀ تمدنی شرق را به میراث گذاشته اند. شایسته است که هرشهروند کشور های فارسی زبان به تنهایی، خود را صاحب اصلی آن بداند وخودرا فارسی گوتر ازدیگران بنامد و در حفظ آن از جان ودل بکوشد.
نکته مهمی که در اخیرمیخواهم برآن تأکید بیشتر نمایم اینست که در تألیف این کتاب از نوشته های همه دوستان و علاقمندان زبان فارسی که مقاله های شان در تارنمای خاوران بچاپ رسیده است استفاده شایانی نموده ام. حتی در بخشی موارد مخصوصاً از نوشته های جناب دریا دلی، سهیل سبزواری، بصیر کامجو، قدیر رسولی، دکتور محمد سالم سپارتک، همایون بهاء و دوستان دیگر که همین لحظه اسمای شان در ذهن قاصر مؤلف نمی آید بخشهایی از مقاله های شانرا حتی کاپی کرده ام که میخواهم ایشان به بزرگواری خود مرا عفو نمایند. مخصوصاً جناب سهیل سبزواری که اسناد ضمیمه را لطف کرده در تارنمای خاوران بچاپ رسانیده بودند و مؤلف ضرورت دید که آنهارا بدون تغییر کاپی و جزءکتاب گرداند.
لازم میبینم از دوستان دیگرم که بایشان مشوره های لازم داشته ام جنابان پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی، پروفیسور سید سعدالدین هاشمی، دکتور عنایت الله شهرانی که همیشه مرا در تکمیل این وظیفه خطیر و با مسؤلیت تشویق و همراهی کرده اند اظهار سپاس نمایم. درین موقع نمیتوانم دوست بسیار گرامی ام دکتور نعیم فرحان را که از فراز اوقیانوسها مرا همراهی کرده است فراموش کنم. ایشان زنده جاویـد باشند و تا چرخ درگردش است شاد زندگی نمایند.
کلام آخرین من متوجه برادران و دوستان پشتون من میباشد. میخواهم به دوستان پشتون خود اطمینان دهم که من و دوستان دیگریکه درین کتاب مرا یاری رسانیده اند کمترین تعصب در مقابل زبان پشتو و برادران پشتو زبان خود نداریم. و هرگز هدف آن نداریم که زبان پشتو در پهلوی سایر زبانهای زنده جهان تبارز نکند. و برادران پشتون ما برادر وار با برادران فارسی زبان خود زندگی باهمی نداشته باشند. ما در یک کشور زندگی داریم جوامع مشترک داریم، اقتصاد ما مشترک است و پیوندهای فامیلی، خانوادگی یی داریم که هرگز نمیگذارد که ما از هم دور باشیم و یا در باره جدایی یکدیدگر خدای ناخواسته سؤ نظر ویا بدبینی داشته باشیم. ولی آنچه من و دوســـتانم را مکلف به تألیف این کتاب ساخت اینست که برادران پشتون ما نیز مانند ما نظر نیک بجانب زبان فارسی داشته باشند و نگذارند که بد اندیشان انگلیس مآب با استفاده از حربه زبان بین ما فاصله ایجاد کنند. همچنانیکه ما به دوستان پشتو زبان خود حق میدهیم که زبان خودرا انکشاف دهند از دوستان پشتون خود توقع داریم که ایشان نیز بما حق بدهند ما درباره زبان خودفکرکرده اصطلاحات زبان خود را تجدید حیات بخشیم.
دوستان محترم بیائید ما و شما یکجا درمقابل فاشیستها مبارزه کنیم نگذاریم که گروههایی درین سمت ویا آن سمت دست به خراب کاری زنند، زبان من و تورا تخریب و در مقابل اصطلاحات سچه من و تو در زبان فارسی ویا پشتو نیرنگ های سیاسی بکار برده دست تو ومن را به دامن یکدیگر مان بپیچانند و خودشان بهره های سیاسی برده. در بغل باداران انگلیسی شان بلمند. امیدوارم بکمک من و تو ایشان به آرزوهای ناپاک وشوم خود نرسند و آنرا بگور ببرند. انشأالله که میبرند
با درود صمیمانه

پروفیسور رســــول رهین
رئیس شورای فرهنگی افغانستان، سویدن
Address:
Afghanistan Cultural Association
C/O A. R. Rahin
Ekholmsvägen 206/6
127 45 Skärholmen, Sweden

Tel. Fax. 004687406365
Mobile: 0046739240907
email: این ایمیل آدرس توسط Spambot ها محافظت شده، برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید
Email: این ایمیل آدرس توسط Spambot ها محافظت شده، برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید این ایمیل آدرس توسط Spambot ها محافظت شده، برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

Advertise your business here. Click to contact us.
 • ناشناس
  فارسی دری زبان یک قوم نیست زبان یک تمدن است !
 • ذبیح الله صفا صدیق
  فارسی دری زبان یک قوم نیست، زبان یک تمدن است!
 • اخترمحمد فیض
  سلام تقدیم است ونهایت خرسند ام که با این کتاب ها آنلاین شدم وآرزو دارم که اگر امکان داشته باشد دانل ود نمایم
 • اخترمحمد فیض
  نهایت خوب سایت است
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 160 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.