Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

فــریــاد عـــادلانه مهــاجر افغــانســـتانی لنــدن را لــرزاند PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط دکتور علی احمد کریمی تحلیلگراموربین المللی- مسکو   
سه شنبه ، 25 خرداد 1395 ، 07:59

دکتور علی احمد کریمی تحلیلگرسیاسی دراموربین المللی- مسکودیوید کامرون نخست وزیرانگلستان درآستانه همایش بین المللی لندن درمبارزه با فساد، افغانستان ونیجریا را ازفاسد ترین کشورهای جهان نامید. سیاستمداری کهنه کار مانند کامرون ناسنجیده وتصادفی به احساسات وطن پرستانه مردم بازی نمی نماید. او به محمداشرف غنی وانمود گردانید که مردم انگلس و سایرکشورهای غرب همکاری وحمایت دولتهای خودرا خیانت وبی وجدانی به مردم شریف افغانستان می دانند. فساد وبی عدالتی دردولت نام نهاد وحدت ملی منافع جهان غرب را به مخاطره افگنده  وعامل رشد جنبشهای افراطی ملی گرایان وچپی ها درغرب گردیده است.

تجارب جهانی ثابت گردانیده است که مبارزه بافقر وبی امنیتی بدون اراده قوی سیاسی وآزادیهای مدنی ناممکن است ومتاسفانه درافغانستان تمام کمک های خارجی ومنابع طبیعی کشور درمراکزمالی بیرون مرزی« افشرها» انتقال داده میشود ومردم افغانستان درآتش فقر وتفرقه افگنی های دولتهای فاسد می سوزند. اشرف غنی درکنفرانس مطبوعاتی لندن خواست تا واقعیت های تلخ را با وعده های خیالی و درازمدت پنهان نماید و دراثر فریاد عادلانه مهاجرجوان افغانی که اورابه دروغگویی وخیانت متهم نمود مجبور به ترک تالارکنفراس مطبوعاتی گردید. محافظ اشرف غنی بالت وکوب خواست تا فریاد عدالتخواهی این جوان را خفه نمایند ولی صدای حقیقت وعدالت خواهی این جوان لندن را لرزانید وبه جهانیان نشان داد که صدای عدالت خواهی مردم مظلوم ومستحق افغانستان با مشت وزور خفه نمی گردد ومیلون ها مهاجرمانند این جوان شجاع ووطن پرست که از وطن مالوف خود به خاطرخیانت های اجتماعی واقتصادی مجبور  به فرارگردیده اند و دراردوگاه های کشورهای  بیگانه نمی توانند درباره سرنوشت آینده کشورخود بی تفاوت باشند..پروژه توتاپ درشرایط کنونی بیک پروژه سیاسی تبدیل گردیده وسیاست بازان مغرض می خواهند به آن رنگ قومی بمالند که طبعا وضع را خطرناک تر خواهد گردانید و اختلاف ها دراین باره باید با توجه به حفظ تمامیت ارضی کشور به داخل تالارها به پشت میزهای مذاکره حل گردد. همه آگاه اند که درپروژه های بزرگ اکثرا منافع محتکران دلال به منافع ملی واقتصادی ترجیح داده میشود،اما توتاپ بهانه برای ده ها بی عدالتی وفساد اداری وحق تلفی های دیگرگردیده است ودامنه اعتراضات مدنی ومسالمت آمیز رادرآینده گسترده ترمیگرداند .

فساد وبی عدالتی درتمام عرصه ها کاسه صبر مردم را لبریز وادامه وضع کنونی را برای تمام اقوام افغانستان تحمل ناپذیر گردانیده است وبه هیچ وجه نمی توان به بهانه های قومی وهراس افگنی های تفرقه جویانه واستفاده اززورمانع اعتراضات گسترده تر درآینده  گردید. تمام مردم افغانستان درمبارزه بافساد ازعدالت اجتماعی،مبارزه بافساد اقتصادی، توزیع عادلانه قدرت وایجاد شرایط رشد همه جانبه حمایت می نمایند.  شجاعت این جوان به دفاع ازعدالت ورشد متوازن در افغانستان طلوع رستاخیزنوید بخش درخارج از کشوراست تا مردم غرب بیشتر دولتهای خودرا تحت فشار قراربدهند وازاعتراضات عادلانه مردم افغانستان طرفداری نمایند وبه نام دموکراسی ازحمایت تکه داران حریص که طی سالهای اخیر بطور بیشرمانه کمربه دزدی منابع طبیعی ودربدری مردم افغانستان بسته اند دست بردارند وتاریخ نشان داده که جنبشهای عادلانه باید ازپشتبانی جهانی برخوردارگردد. درود به مهاجران افغانستان درغرب، که در  شهرهای زیبای اروپا با وجود داشتن آسایش نسبی وامنیت کامل از منافع ملی و اهداف عادلانه مردم خود شجاعانه دفاع می نمایند . مهاجران افغانستان درغرب الگوی مقاومت وافتخارات تاریخی وفرهنگی کشورخود اند.آنان با قلم، موسیقی،  شعرو آثارعلمی وتحقیقاتی ازافغانستان سربلند ومستقل دفاع می نمایند. موافقین ومخالفین دراین باره  نظرودیدگاه های متفاوت دارند، ولی  شجاعت این جوان اهمیت تاریخی دارد وافتخار آن  کمتراز پرتاب کردن کفش خبرنگارعراقی بروی بوش رییس جمهورسابق امریکا نیست وحتی برازنده ترازاعتراض ترکها درمقابل رجب اردوغان است. عظمت واهمیت افشاگری این جوان بیانگر بیداری مردم به خاطرآینده کشور است تا سران دولت وحدت ملی که مشروعیت قانونی ندارند لااقل اخلاقا  درسفرهای خارج از کشور احساس شرمندگی نمایند تا وجدان خفته آنها بیدارگردد. بازهم درود پرمهربه مهاجران افغانستان درکشورهای غرب، ما مهاجران افغانستان درمسکو مرهون فعالیت های علمی، تحقیقاتی، تاریخی وفرهنگی شما می باشیم، ما نسل برباد رفته ایم،ما فراموش شده گانیم، علم وتحصیلات ما قربانی بازارها گردیده، ما درآتش معصیت ومعیشت می سوزیم، ماانجمن های زیاد داریم، اما متفرق وپراگنده ایم، زبان مشرک و دلهای متفرق داریم، به امریکا وغرب دشنام می دهیم نه به خاطرآنکه به کشورما جفا می نمایند، بلکه می خواهیم خودرا درنظرکشوری که به آن پناه برده ایم وفادارنشان بدهیم، دوستی ها ودشمنی های ما به خاطرمنافع موقتی ماست.

ماهم مانند شما ازبی عدالتی های اجتماعی دولت منتخب کیری به ستوه آمده ایم وآنرا مایه ننگ وخجالت به کشورخود می دانیم. ما کرزی ها را مقصر ومسئول تمام بدبختی های امروزدر افغانستان می دانیم، ولی ما از کرزی ودارودسته مافیایی و مردم گریزآن به مسکو استقبال می نمایم وعلایق وهمکاری خودرا بطورمخفی وزیرزمینی ابراز می نمایم و مانند شما نمی توانیم مسکو رابلرزانیم، ما مطیع وسربه زیریم، جرات دانستن وپرسیدن را نداریم، ظاهرا داد ازدموکراسی وجامعه مدنی می زنیم ولی فراموش نموده ایم که بدون داستن و پرسیدن دموکراسی دچارگمراهی وعوامفریبی میگردد. برادران وخواهران مهاجردرغرب ! ما شرمنده ایم، ما برباد رفته ایم، مارا ببخشید، برگزاری انجمن های ما درمسکو فرهنگ بازی های نمایشی ومسخره، شهید سازی های جناحی و قومی و فاتحه گیری های منسوخ است که درواقع به سوگواری وغم های  خود اشک تمساح می ریزیم. درود برشما ودرود به این جوانیکه  لندن را تکان داد. آرزو داریم که دولت انگلس اگرواقعا ازدموکراسی، آزادی بیان وکرامت انسانی دفاع می نماید، لت وکوب این جوان رامحکوم نماید تا درآینده ازهرنوع حمله و توطئه به آزادی بیان جلوگری گردد.
دکتور علی احمد کریمی تحلیلگراموربین المللی- مسکو                

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 129 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.