یک سوال از آقای قانونی و آقای کرزی.
تحقیقات در مورد شهادت مسعود بزرگ به هر صورت.
نتیجهء تحقیقات در مورد آقای سید مصطفی کاظمی و همراهانش به کجا رسید؟