Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

اجتمـــاعی
Title Filter     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده Hits
1 فلتر ناقص پارلمان و وزارت عدلیه حمید الله کوهستانی 7
2 ( نمی دانم خنده کنم یا گریه....) محمد ضیا ضیا 7
3 مکثی لازم پیرامون «مکث» وکیل کوچی بر شفیع عیار محمد عالم افتخار 7
4 پیکر های نیم جان جوانان که در جاده های کابل فراموش شده است داکتر جلیله سلیمی 20
5 واخـــان؛ ســرزمیـــن چــالش‌هــا و فُــرصت‌ها صدیقی لعلزاد 24
6 دسایس عــریان مســتلزم بســیچ همه گان در افغــانستان فتح سامع 40
7 جناب استا عطا لطفا دربلخ بمایند و درخدمت مردم باشید و فریب قول های ارگ را نخورید منچم زاده 37
8 فرودگاه بین المللی (حامد کزری) آیا این نام شایسه ای سرزمین شاعران وعارفان؟ منچم زاده 35
9 جنبــش همبسته‌گی مافیـــای قـــومی افغــانســـتان پرتو نادری 36
10 فقر فرهنگی دکتور محمد فرید یونس 37
11 ذهــنـیــت هـای مـرد ســالارانه زنان مسعوده کوهستانی 34
12 شکست سکــوت؛ در بــرابر آزار و ازیت خیـــابانی!؟ محمد علی مهرزاد 56
13 تلفات اطفال و زنان در عمليات شبانۀ نيروهای افغان و خارجی در کندز عبدالله رسولی 54
14 شناسایی طالبان، پاکستان مصدر حملات انتحاری وانفجاری داکترمحمداسماعیل رضایی، کسل – آلمان 49
15 زنهـــار از تبعیــض احمد سعیدی 65
16 ابتکــار سفیــربیــدارگر دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگر امور بین المللی- مسکو 55
17 جای خالی زنان در نهاد های عدلی و قضایی در کندز. احمد جاوید 49
18 جل وپوستک حکومت نفاق ملی از آب برآمد روح الله رحمت زاده 51
19 سپاس، درخانه اگر کس است، ما را بس است! محمد ضیا ضیا 55
20 از کفر تا اسلام!! ضیا ( استرالیا) 63
21 مرکز عدلی و قضایی و چالش ها و فرصت های فراه راۀ آن مهرالدین مشید 60
22 شرح مسخره بازیهای سفیرصغیر محب! محمدقوی کوشان، وودبرج – ورجینیا 76
23 آنها که پاک می بَرَند و آنها که پاک می بازند! محمد عالم افتخار 68
24 جــوانان آینــده ســازان جامعــه عبدالوکیل کوچی 100
25 بانــو ویــدا ســاغری؛ و «پــه پــه گــویان...ملت ها» محمدعالم افتخار 84
 
« شروع قبلی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بعدی پایان »
صفحه 1 از 90

TOLO TV LIVE

SHAFI AYAR - 326

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب

...

...

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 137 مهمان آنلاین


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.