Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

شخصیت هــــای مـــلی، ادبـــی و تــاریخـــی
Title Filter     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده Hits
1 گویندۀ ستاگ لب از سخن فروبست! پرتو نادری 8
2 استاد خلیل گداز یا : افتخار هنر مو سیقی در کشور ما محمد ضیا ضیا 7
3 قهرمان نمی‌ميرد! عبدالله رسولی 26
4 در حاشـــیۀ قتــل بانــو شـــراره بلخــی نصیــر مهــرین 58
5 مــرد تــاریخ امان معاشر 58
6 پروفیسر راعی برلاس به رحمت حق پیوست داکترعنایت الله شهرانی، بلومنگتن – اندیانا 84
7 تفسیر شخصیت و تحلیل اصلاحات امان الله خان عبدالقدیر علم 116
8 مختصری از زندگینامه ی داکتر ناصر امیری جدید محمود منجم زاده 89
9 در ســوگِ راوی نســتوه دردهــای کابل عبدالجمیل شیرزاد 98
10 معـــرفی مختصـــریکــی ازمشـــعلداران معـــارف محمداسحق ثنا، ریچموند – کانادا 101
11 دست آوردهــای داکتــر محمــد یاســین ضیــا در تخـــار شاهرخ فرخاری 125
12 مـــولانا جــلال الــدین محمــد بلخــی از افتخــارات تارخی افغانســــتان است عبدالوکیل کوچی 107
13 گــوئته شــاعــری به وسعت جهـــان دکتورعلی احمد کریمی تحلیلگراموربین المللی- مسکو 128
14 فــاضــل دیپلومــات وفــرهنگی عالیقــدر کشــور! الحاج امین الدین «سعیدی- سعید افغانی» 126
15 سید برکت الله حسینی زاده، در فلم (مسافرت) ضیا؛ ناشر هفته نامۀ "افق" استرالیا 132
16 یاد ها و خاطره ها عبدالحی نزهت 126
17 درودی و پیـــامی بــه اســتاد لطیف ناظمــــی بــه منــاسبت هفتــاد ســـاله گــی اش پرتو نادری 170
18 سید اسماعیل بلخی، شاعر مقاومت، مبارز و رهبر سیاسی پرتو نادری 158
19 بهــار امســال (۱۳۹۵ خورشــیدی) بیست ونــو ســال از مــرگ اســتاد خلیــل الله خلیــلی میگـــذرد الحاج صادق حیدری ژور نالیست تلویزیون ملی 107
20 عبدالقــادر (قــادری) ) شــاعر مــردمی و تاجــر ملی داعی اجــل را لبیــک گفت نذیر ظفر 160
21 بــازهم زن ســرنوشت را رقــم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زند! محمدصابر صفار 138
22 همـــراه بــا اســتاد ســاکایی در شــناخت فــــردوسی و شـــاهنـــامه پرتو نادری 190
23 پروفســور اســتاد ولــی محمــدرحیمــی ضیا 186
24 مــوفقیت دانشــمند افغــانســتانی دراکادمــی عــلوم تاجیکســـتان دکتورعلی احمد کریمی-- مسکو 178
25 چـــراغی از آسمـــان خراســان خامـــوش شد سید آقا هنری، تنرفا ـ اسپانیا 200
 
« شروع قبلی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بعدی پایان »
صفحه 1 از 12

TOLO TV LIVE

SHAFI AYAR - 326

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب

...

...

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 171 مهمان آنلاین


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.