Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

کتـــابخـــانه خــــاوران
Title Filter     نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده Hits
1 جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" پروفیسور رسول رهین 18
2 سرگذشت زبان فارسی در صد سال پسین در افغانستان و تا جیکستان و چند مقاله های دیگر عبدالخالق بقایی پامیرزاد، سویدن 89
3 پروسه سیاسی در ولایت مرزی شمالغرب (صوبه سرحد) ۱۹۳۷- تا اگست ۱۹۴۶ (بخش سوم) دکتر خلیل وداد 106
4 پیشـــینه تاریخی پیــدایش معضـــل پشـــتونســـتان و ایجـــاد ولایت مـــرزی شمـــالغرب (صوبه ســـرحد) دکتر خلیل وداد 148
5 رویــدادهــا (تجــربه هــای) افغــانســتان پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیفی، الکسندریه، ورجینیا 111
6 به بهـــانۀ انتشـــار کتـــاب خاطـــرات شـــادروان میــرمحمــد صـــدیق فـــرهنگ نصیر مهرین 270
7 تحلیــل زبــانی وتــاریخی واژۀ (تـــاژیک) پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی، الکسندریه ورجینیا 203
8 مجلــه آریــانا بــرون مــرزی، ســـال شــانزدهم پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی الکسندریه ـ ورجینیا 218
9 صفحـــاتی از یک زندگــی پرنشیب و فــراز (بخش دهم) پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی الکسندریه ـ ورجینیا 223
10 نگــرشی از خــانم شــهرنوش پارســی به کتــاب (رهــا در بــاد) شهرنوش پارسی پور 212
11 تقــاریظ چنــدی در مــورد کتــاب تاریــخ افغــانســتان از ۱۷۰۰ تا ۲۰۱۴میلادی داکتر اکرم عثمان 262
12 دمی بــا آشپــزهنــرمند و مبتــکر ولایت پــروان محمدصابر صفار 265
13 هـــرات در کشـــاکش تـــاریخ رسول پویان 263
14 معـــرفــی دوکتـــاب پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیف، الکسندریه ـ ورجینیا 255
15 در وصلت وطــن و درغــربت هجــرت (بخش پنجم) پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیفی، الکسندریه ـ ورجینیا 282
16 صفحـــاتی ازیک زنــدگی پرنشیب و فــراز پروفیسر داکترعبدالواسع لطیفی، الکسندریه ـ ورجینیا 325
17 صفحـــاتی ازیــک زنــدگی پُــرنشیب و فــراز پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیفی، الکسندریه ـ ورجینیا 318
18 ســـتاره هـــای ســـرزمین مـــن نادیه فضل 315
19 "برگشــتِ هــابیـــل"، رومــان تابـــو شــــکن موسی فرکیش 370
20 ســـوز دل «دل ســؤزلــری» امان معاشر 375
21 ســرنوشت خانــواده هــا در جوامــع غـــربی مـــاریــا دارو 468
22 ســـقوط دوم، جمهـــوریت اول عبدالاحد سعادت 401
23 دولتهــای محــاط بــه خشــکه و حمــوق بین المــلل دریــاها عیدمحمد عزیزپور 360
24 گــذارش محفــل روگشــایی کتــاب «رازهــای ســر به مُهــر جنــگ افغــانســتان- مطــابق اســناد محــرم کمیته مرکــزی حــزب کمــونیست اتحــاد شــوروی» خلیل وداد 187
25 معـــرفی دو کتـــاب پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیفی، الکسندریه ـ ورجینیا 462
26 انــه فــرانک نویســنده یــاد دواره هــا در ســال ۱۹۴۲ خلیل وداد 507
27 افغــانســـتان معـــاصر پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی، الکسندریه ـ ورجینیا 446
28 کتــاب و کتـــابدار و کتــابخـــانه پروفیسر داکتر عبدالواسع لطیفی 426
29 فهــرست محتوی کتــاب "دربــارۀ حقــوق بین المــلل پناهآآندگی" عزیزپور 398
30 مـــژده به دوســـتداران و عـــلاقه منـــدان کتـــاب فیروزکوه 405
31 همـــدلی جامعه فرهنگی افغان های مقیم فدراتیف روسیه. 459
32 «طـــرح نهضــت مــدنی در افغــانســتان» عبداالحد هادف 393
33 رویــدادهــای ســیاسی افغــانســتان پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیفی، الکسندریه ـ ورجینیا 508
34 رهـــا در بــاد؛ شهـــکار شـــهرآب فتح الله باحث 463
35 «از طـــنین رنـــگ» امان معاشر 474
36 رویــدادهـــای ســـیاسی افغــانســـتان سعادت پنجشیری 498
37 نگـــاهی به کتــاب «انــدرآب در ادوار تــاریــخ» سیدمرتضی حسینی شاه ‏ترابی 517
38 مــرواریدی کــه پوشــش را می شـــکند! داکتر نادیه هاشمی 413
39 آریــانــا بـــرون مـــرزی پروفیسر داکتر عبدالواسع لطیفی، الکسندریه ـ ورجینیا 615
40 چهـــره هــای جــاودان در آزمــون خــوانش نذیر ظفر 605
41 کـــاغـــذ پـــران بـــاز حبیب انصاری 666
42 عنوان کتاب: چهـــره هـــای جـــاودان پروفیسر داکترعبدالواسع لطیفی، الکسندریه ـ ورجینیا 496
43 هنــرمنـــدان تاریـــخ ســـاز تیـــاتر پروفیسور ُداکتر عبدالواسع لطیفی 656
44 چهـــره هـــای جـــاودان پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی، الکسندریه ورجینیا 644
45 بازنگـــری دورۀ امـــانی وتوطئه هـــای انگلیس پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی، الکسندریه ـ ورجینیا 605
46 گنجینـــه ی از میــراث مــوســـیقی مــا امان معاشر، خبرنگار آزاد 650
47 فـــارســـی، زبــانِ عشـــــق و دوســــتی است! محمدهارون مجیدی 563
48 معـــرفی انتشـــارات تـــازه پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی؛ الکسندریه ـ ورجینیا 571
49 چهــــل دختـــران محمد ابراهیم فتا 831
50 نظـــری کوتـــاه بر کتــاب (بوزینـــه ی که بودینــه نیست) قیوم بشیر، ملبورن – آسترالیا 632
51 با دختـــران شـــهر ابریشــــم پرتو نادری 721
52 افغــانســتان وجهــان درقــرن ۲۰ و ۲۱ پروفیسر داکترعبدالواسع لطیفی، الکسندریه ـ ورجینیا 712
53 (رهـــا در باد) یک شهـــکار ادبــی، تاریخــی و فمینیســـتی کامبیز قربانی 599
54 نگـــاهی گـــذرا بر ادبیــات عامیـــانه افغــانســـتان مدیریت تارنما 913
55 شـــاه حبیب الله کلــــکانی؛ جوانمــــردی از خُــراســــان زمیــــن مدیریت تارنما 1468
56 ســــتیزنده بـــالی"رهـــا در بـــاد" هـــای ســرگـــردان مریم محبوب 638
57 تمثــــال ژانـــدارک عبدالهادی ایوبی 701
58 ایــن قســمت تاریــخ، فرامـــوش شــده بــود. صنوبر سروش - سویدن 594
59 نســترن امیــری دختــر دوازده ســاله افغــان در اســترالیا در ســیزده ســاله گی موفقــانه کتــاب خود را به چــاپ رساند محمد ضیا ضیا 614
60 سخنـــی بــا وژمـــه "خلیــــل" امان معاشر خبرنگار نشریۀ زن 705
61 مـــن ایـــرانم چـــاپ شـــد غفران بدخشانی 705
62 چـــه زیبـــا گــــلی شـــگفت! محمدیوسف صفار 721
63 «اســــلام، تمــــدن جــــاودان» از چـــاپ برآمـــد قاضی‌زاده 611
64 دختــــران شـــهر ابریشــــم انقــــلاب می‌آفـــریند. فخرالدین قاری زاده- کابل 740
65 معـــرفی کتــــاب هــــای تــــازه پروفیسر داکتر عبدالواسع لطیفی، الکسندریه ـ ورجینیا 828
66 معــرفی کتـــاب: کــوچ پرنده گـــان پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیفی، الکسندریه ـ ورجینیا 760
67 معـــرفی کتـــاب (ملــــکه درخـــانۀ عقــــاب) داکتر عبدالغفور روان فرهادی، شمال کالیفورنیا 680
68 رهــا در بــاد، علیــه فــرامـــوشی عبدالشهید ثاقب 602
69 رهـــا دربــاد: قیـــام دربرابــر طاغـــوت محمدنعیم کبیر، سَکرَمِنتُوـ کالیفورنیا 724
70 جهــاد = تــلاش وکوشــش / قتــال = جنــگ یا کــارزار محمد طاها کوشان، فریمونت ـ کالیفورنیا 933
71 یگـــانگـــی زبــان فـــارســـی در دهــــکده جهــــانی: پروفیسور رسول رهین 1645
72 کتــاب امــلا و انشـــأ زبان فــــارسی دری پروفیسور رسـول رهیـن 330
73 شخصیت و حقـــوق زن در قــــرآن بنفشه قاسمی 1004
74 همــزیســتی مســلمانــان با اهــل کتــاب عبدالودود ظفری، المیدا ـ کالیفورنیا 906
75 رهـــا در بــاد یا شــهامت دختــر کـــابل زمیــن محمد طاها کوشان، فریمونت ـ کالیفورنیا 912
76 تحــولات ســیاسی جهــاد افغــانســـتان پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیفی 1084
77 در بــارۀ کتــاب "رهـــا دربـــاد" اثــر ارزنــدۀ ثریـــا بهــــاء صاحب نظر مرادی 713
78 بازنگـــری دورۀ امـــانی وتوطئــه هـــای انگلـــیس داکترعنایت الله شهرانی، اندیانا 655
79 مـــروری بر«کـــوچ پرندگـــان» داکتر روان فرهادی، سن رامون ـ کالیفورنیا 759
80 معــرفی نشــرات تــازه (صفــــای دل) پروفیسر داکتر عبدالواسع لطیفی، الکسندریه ـ ورجینیا 803
81 از لابـــلای «تــذکـــره فــارســـی گــویـــان هنـــزه» دکتور خوش نظر پامیرزاد 1119
82 کتـــاب "ردپـــای فرعــــون افســـانه یی در پنـــاه حقیقت" منتشـــرگشت محمد عارف هجران 1125
83 بازنگـــری دورۀ امـــانی وتوطئـــه هـــای انگلیــــس داکترعنایت الله شهرانی، بلومنگتن ـ اندیانا 704
84 ســـرگــذشتِ مــــن پروفیسر داکتر عبدالواسع لطیفی، الکسندره ـ ورجینیا 856
85 کتــاب رهــا در بــاد؛ روایتــی از شــکل­گیــری پشــت صحنــه­ی قــدرت خلــق و پرچــم یعقوب یسنا 746
86 کتــاب "رهــا در بــاد" یک مــوخذ وتحلیــل با ارزش ســیاسی است داکتر سخی اشرف زی سیدکاغذ 962
87 چنـــد سخـــن فشــــرده در بـــاره کتـــاب "رهـــا در بـــاد" پروفیسور رسول رهین 1174
88 معــرفی کتــاب "یــادبــود ملــک الشــعراء قــاری عبـــدالله" پروفیسر داکتر عبدالواسع لطیفی، الکسندریه ـ ورجینیا 1043
89 "رهــا در بــاد" تابلــوی یــک حمـــاسه گــر قیام الدین نوری 663
90 و (رهـــا در بــاد) صـــدای قـــرن گلاب الدین سخنور 804
91 زادگــاه و تمــدن آریایی هـا چاپ شــد محـمد هــارون مجیـدی 946
92 آگـــــاهی فــــــــــرهنگی پروفیسور رسول رهین 1072
93 معــرفــی کتـــاب: پشــتونســتان خواهــی:عامــل تباهــی افغــانســـتان غلام محمد «محمدی» 898
94 چه کســی برنـــده ای جنـــگ در افغــانســـتان خواهـــد بود؟ سید ضیاء سائس 778
95 مـــروری کوتـــاه بر کتــاب رهـــا در بــاد اثــر ثــریا بهــاء نسرین ابوبکر گروس 1006
96 تراژیدی هـــای ســه گـــانه ســوفـــوکلیس پروفیسر داکتر عبدالواسع لطیفی، الکسندریه ـ ورجینیا 919
97 در فــرجــام کتــاب جنجــال برانگیـــز "رهـــا در بـــاد" از چـــاپ بیـــرون شــد! ثریا بهاء 1210
98 ... "عجــالتــاً بــرای ..." هــادی میــران ... صبورالله سیاه سنگ 944
99 پــا برهنـــه بــاز گشـــت ماریا دارو 782
100 تجــدید تعــریف و شــناخت انســان در اثــر«گــوهــر اصیــل آدمــی» عبدالکریم فهیمی – دانشجو در دانشگاه پیام نور 740
101 دافغـــانســـتان د ادبیــاتو ځـــلانده «غمــي» غلام نبی اوسپارین ــ یورش 844
102 یگـــانگی زبــان فـــارسی در دهـــکده جهــــانی مدیریت 1164
103 کتــاب امــلا و انشـــأ زبان فــــارسی دری مدیریت 1740
104 کتــابهــای جــدید شــورای فــرهنــگی افغــانســـتان در ســویدن از چــاپ برآمــدند مدیریت 809
105 کتــاب "رســانه هــا، جهــانی شــدن فــرهنگ و افغــانســتان" منتشـــر شد احمد ارشاد خطیبی 1229
106 "بـــازی باختـــه شــــده" رزاق مــأمــــون 969
107 معـــرفی چنـــد کتـــاب اکبر خردمند 969
108 نگــاهی کــوتاه به کتــاب "درون القــاعــده و طــالبان" میرویس بلخی 1273
109 نگـــاهی به مجمــوعه ي شــعري «مهــرهء مهــر» و گپ و گفتــی با مــروه سبحـــان جاوید روستاپور 1165
110 معــرفی کتــاب معـــارف عصــری افغــانســتان وحید مژده 1193
111 «مـــا و پاکســــتان» بــار دوم به بــازار آمـــد پرتو نادری 1119
112 مکث کــوتــاهی بــر داســـتان دختــر زرگـــر از آقای سید محمــد نــادر خــرم مدیریت 1351
113 گفت و شـــنود با مـــؤلف کتــاب (فغــان افغـــان) امان معاشر، خبرنگار آزاد 1055
114 نشــر کتــاب در ونکـــوور کــانــادا امان معاشر 1450
115 کتــاب «کــارشــناسی عــدلی» انتشارات جامعه 1128
116 کتــاب "از عقــل تا به عشــق" نوشــته عــزیز احمــد حنیف به بــازار آمــد! احمد ولید سخی زاده 1183
117 صـــدای گامهـــای نخســــتین پرتو نادری 994
118 "نــوای شــاعــر فـــردا" یـک بار دیــگر به زیــور چــاپ آراســته شد احمد ولید سخی زاده 1165
119 قــرلــباش و هــزاره در لابــلای تــاریخ افغــانســتان احمد علی محبی 1353
120 چــاپ و انتشــار دو مجمــوعه‏ي شــعر و يك مجمــوعه‏ي داســتان در تخــار عبدالحسیب شریفی 1126
121 رنــگ به‏بــر نشســته امان معاشر 1165
122 نامـــه هـــا برای دختــــرانم کوفی 1496
123 معـــرفی کتــاب احمد سعیدی 1147
124 هــم آوای نیـــلاب ربانی بغلانی 944
125 ارزیــابی واقبینـــانۀ یــک محقـــق دانشـــمند ادارۀ سایت بابر 999
126 مــژده به دوســتداران کتـــاب یما جمشید 1142
127 دو کتــاب از احمــد ســعیدی بــه بــازار آمـــد محمد اسحاق فایز 924
128 تقــریظ برکتــاب «توفـــان شمـــال» دوکتور احد وفأمعصومی 856
129 کتــاب «بدخشـــان در تــاریخ» پروفیسور رسول رهین 1954
130 صــادق هــدايت: ســوشــيانسی کــه پــس از مــرگ به گيتــی آمــد عزيز آريانفر 868
131 کتــاب"بدخشــان درتاریــخ" ازچــاپ برآمــد اکبرخردمند 1147
132 «دولت و اپــوزیســـیون در افغـــانســتان» عزیز آریانفر 1301
133 فـــرهنگ عـــامیــانۀ فــارسی تاجیــکی پروفیسور داکتر عبدالواسع لطیفی 1537
134 یــادی ازســرزمیــن شمـــالی قــدیم عبدالو کیل کوچی 1431
135 معـــرفي کتــاب «نقـــد و تحلیـــل جبـــاریت» نوشـــته «مــانس اشـــپربر»ا حمید الله حمید 949
136 راز هســتی امان معاشر 1533
137 عنوان کتاب: شــرح احــوال وآثــار پروفیســور غــلام محمــد میمنــگی پروفسور داکتر عبد الواسع اطیفی 1433
138 معــرفی کتــاب مثنـوی فــریدون و زهــره سعدالدین سلجوقی 1149
139 "کتــاب امــلا و انشــاء فــارسی دری" پروفیسور رسول رهین 3139
140 خــانه وخــانواده، کــانــون خــوشبختی وسعــادت سید ضیاءالدین قطبی 1117
141 کــی کیست در فــرهنــگ بــرون‌ مــرزی افغــانســتان بی بی سی فارسی 2990
142 ســرگــذشت زبــان فــارسی دری بی بی سی فارسی 3198
143 تـــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان از 'شـمس النهـــار تـا جمهـــوریت' بی بی سی فارسی 2960
144 حــزب دمــوکــراتیــک خــلق افغــانســتان محمد اکرام اندیشمند 2540
145 جغرافیۀ عمومی هرات رسول پویان 1184
146 چاپ دومِ ما و پاکستان محمد اکرام اندیشمند 1234
147 کتاب تـــاريخ تاجيــــکان مدیریت 1778
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

SHAFI AYAR - 329

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 160 مهمان آنلاین


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.